• Wymagania edukacyjne kl. I - III

    • Wymagania edukacyjne z religii katolickiej w klasie I

     Ocena niedostateczna:

     Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; odmawia wszelkiej współpracy; ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

     Ocena dopuszczająca:

     Uczeń: 

     • wie, że Bóg jest naszym najlepszym Ojcem;
     • wie, że z Jezusem spotykamy się na Mszy św.;
     • poprawnie wykonuje znak krzyża;
     • wie, że kościół jest domem Bożym;
     • zna słowa pozdrowienia chrześcijańskiego;
     • śpiewa piosenkę „W imię Ojca i Syna”;
     • wie, ze Bóg stworzył świat;
     • mówi z pomocą modlitwę „Aniele Boży” „Zdrowaś Maryjo”, „Któryś za nas” „Wieczny odpoczynek”;
     • wie, że podczas Mszy Świętej czytane jest Pismo Święte;
     • podaje, ile jest przykazań;
     • wymienia symbole adwentowe i  Bożego Narodzenia; podaje nazwę Środa popielcowa;
     • z pomocą wykonuje palmę;
     • wymienia zwyczaje i symbole wielkanocne;
     • opowiada, jak wygląda różaniec.

      

     Ocena dostateczna:

     Uczeń spełnia wymagania j.w., a ponadto:

     • zna  modlitwy;
     • wymienia dary Boże w przyrodzie;
     • wymienia znaki i symbole religijne;
     • rozpoznaje w kościele ołtarz, krzyż i tabernakulum;
     • wie, że Adwent to przygotowanie na przyjście Pana Jezusa;
     • wie, że Jezus przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew;
     • wie, że Jezus umarł w Wielki Piątek;
     • wie, że niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Jezusa;
     • wyjaśnia, czym jest Pismo Święte;
     • opisuje rolę Anioła Stróża; omawia uczynki miłosierdzia;
     • pamięta słowa formuły chrztu;
     • wymienia dary, które otrzymał od Boga;
     • podaje, kto jest patronem kościoła parafialnego; 
     • wymienia podaje datę uroczystości Wszystkich Świętych i  Dnia  Zmarłych.

      

     Ocena dobra:

     Uczeń spełnia wymagania j.w., a ponadto:

     • wymienia  fakty z życia Jezusa;
     • wie, że modlitwy „Ojcze nasz” nauczył  Pan Jezus;
     • opowiada o stworzeniu świata;
     • wie, że Bóg dał człowiekowi ciało, duszę, rozum i wolną wolę;
     • wyjaśnia, czym są przykazania Boże;
     • opisuje zwyczaje związane z Adwentem i z Bożym Narodzeniem;
     • wyjaśnia obrzęd posypania głów popiołem;
     • opowiada sceny z drogi krzyżowej;
     • wyjaśnia symbolikę pokarmów w koszyczku wielkanocnym;
     • opowiada o zmartwychwstaniu; podaje cechy świętego;
     • wyjaśnia pojęcie „monstrancja”;
     • wyjaśnia, co to znaczy, że Maryja jest Królową.

      

     Ocena bardzo dobra:

     Uczeń spełnia wymagania j.w., a ponadto:

     • układa proste modlitwy;
     • wyjaśnia znaczenie darów złożonych przez mędrców;
     • opowiada o Zwiastowaniu;
     • wyjaśnia, w jaki sposób  zostać świętym;
     • wymienia osoby, które Jezus spotkał na Drodze Krzyżowej;
     • wymienia znaki Jezusa Zmartwychwstałego;
     • wyjaśnia pozdrowienia „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” i „Szczęść Boże”;
     • opowiada przypowieść o zagubionej owcy, o miłosiernym Ojcu;
     • opowiada o zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu;
     • opowiada o działalności misjonarzy;
     • wie, że podczas różańca rozważamy życie Jezusa i Maryi;
     • opowiada o objawieniu Matki Bożej w Lourdes i Fatimie, o życiu św. Dominika Savio;
     • zna pojęcie „Litania loretańska”;
     • uzasadnia, dlaczego Matka Jezusa jest również naszą Matką. 

      

     Ocena celująca:

     Uczeń spełnia wymagania j.w., a ponadto:

     • wyjaśnia, na czym polega podobieństwo człowieka do Boga, na czym polega przemiana postępowania ze względu na Jezusa;
     • wyjaśnia chrześcijański sens krzyża i cierpienia oraz  znaczenie zmartwychwstania;
     • wyjaśnia, że figury, obrazy i kapliczki są wyrazem miłości do Maryi;
     • bierze udział w konkursach; przejawia dodatkowa aktywność.

      

      

      

     Wymagania edukacyjne z religii katolickiej w klasie II

     OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

     • nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą;
     • odmawia wszelkiej współpracy;
     • ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

      

     OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

     • słabo odróżnia modlitwę od innych czynności;
     • nie potrafi odtworzyć z pamięci modlitwy Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie,
     • nie potrafi wyjaśnić czym jest kościół, Pismo  Święte, modlitwa,
     • nie odrabia zadanych prac.

      

     OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

     • odróżnia modlitwę od innych czynności;
     • odtwarza z pamięci Akty: wiary, nadzieli miłości, żalu,
     • potrafi wyjasnić co znaczy , że Jezus jest Królem,
     • wie kim jest Maryja,
     • wyjaśnia pojęcie „Święty”,
     • jest słabo aktywny na katechezie.

      

     OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

     • samodzielnie określa istotę modlitwy oraz Sakramentu Pokuty i Eucharystii;
     • odtwarza z pamięci ze zrozumieniem modlitwy obowiązujące w programie dla klasy drugiej (zamieszczone w podręczniku ucznia);
     • odtwarza z pamięci i ze zrozumieniem Przykazania Boże i Kościelne;
     • wie Kogo przyjmuje w Komunii św.;
     • wie Kto odpuszcza grzechy w Sakramencie Pokuty;
     • wie Kto ustanowił Sakrament Pokuty i Eucharystii;
     • rozumie pojęcia: Kościół, Rodzina Boża, Duch Święty, Komunia, Eucharystia, odpuszczenie grzechów, przeistoczenie, dziękczynienie, miłosierdzie, wniebowstąpienie, zwiastowanie, nawiedzenie, ofiarowanie;
     • zna i rozumie istotę nabożeństwa Pierwszych Piątków miesiąca;
     • jest słabo aktywny na katechezie;
     • odrabia zadane prace.

      

     OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

     • odtwarza z pamięci ze zrozumieniem modlitwy obowiązujące w programie dla klasy drugiej,
     • wyjasnia pojęcie „cud”, potrafi wskazać co jest potrzebne ze strony człowieka, aby Bóg dokonał cudu, opowiada cuda Jezusa
     • samodzielnie opowiada o cudzie rozmnożenia chleba,
     • samodzielnie wyjaśnia pojęcie Kościół, sumienie,
     • wie ile jest Bozych Przykazań i potrafi je wymienić,
     • wyjaśnia czym jest Msza Święta,
     • wyróżnia się dużą aktywnością na katechezie;
     • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami;
     • starannie odrabia zadane prace,
     • jest koleżeński, potafi dzielić się, przeprosić, przyznać się do winy.

      

     OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

     • samodzielnie wyjaśnia pojęcia : Trójca Święta, dary Ducha Świętego,
     • odtwarza z pamięci ze zrozumieniem modlitwy obowiązujące w programie dla klasy drugiej,
     • wyjaśnia, dlaczego Jezusa nazywamy Zbawicielem,
     • wiele ile jest częśći Różańca, jak długo twa Wielki Post, ile jest stacji Drogi Krzyżowej (część potrafi wymienić),
     • wyjaśnia pojęcia:  zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, wniebowzięcie,
     • wyróżnia się dużą aktywnością na katechezie,
     • posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy,
     • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
     • starannie odrabia zadane prace,
     • aktywnie uczestniczy w życiu wspólnoty parafialnej,
     • osiąga sukcesy w konkursach religijnych.

      

      

     Wymagania edukacyjne z religii katolickiej w klasie III

     OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

     • nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą;
     • odmawia wszelkiej współpracy;
     • ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

      

     OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

     Uczeń:

     • podaje prawdę, że Pierwszą Komunię poprzedza przyjęcie sakramentu pokuty i pojednania;
     • wyjaśnia, czym jest modlitwa;
     • zna częściowo mały katechizm;
     • wyjaśnia, że przykazania są drogowskazami w życiu;
     • przy pomocy nauczyciela wymienia przykazania Boże, podaje przykłady zachowywania przykazań Bożych w codzienności;
     • wylicza postawy sprzeciwiające się Bożym przykazaniom;
     • wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania;
     • określa sumienie jako głos Boga w swoim sercu;
     • wskazuje, jak należy się przygotować do sakramentu pokuty i pojednania;
     • rozróżnia grzech ciężki i grzech lekki;
     • wypowiada z pamięci dialog penitenta z kapłanem;
     • uzasadnia, że Pan Jezus pragnie spotykać się z ludźmi na Mszy Świętej;
     • wyjaśnia pojęcia: Najświętszy Sakrament, post eucharystyczny, Komunia Święta;
     • podaje prawdę, że od dnia Pierwszej Komunii otrzyma duchowy pokarm na drogę do nieba;
     • podaje prawdę, że niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Jezusa.

      

     OCENA DOSTATECZNA:

     Uczeń spełnia wymagania j.w. oraz:

     • zna cały katechizm;
     • wymienia świętych, którzy stali się wzorami modlitwy;
     • wyjaśnia ważność modlitwy dziękczynienia i przebłagalne;
     • wyjaśnia, na czym polega wiara w Boga, zaufanie i szacunek do Niego;
     • wskazuje na istotę poszczególnych przykazań Bożych;
     • przedstawia sakramenty jako znaki spotkania z Chrystusem;
     • wskazuje, co dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania;
     • omawia wybrane przypowieści Jezusa;
     • rozróżnia postawę żalu i pychy przed Bogiem;
     • określa na czym polega żal doskonały i niedoskonały;
     • uzasadnia potrzebę systematycznego przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania;
     • wyjaśnia, że Eucharystia uobecnia ofiarę złożoną przez Jezusa na krzyżu;
     • opisuje, jak należy się zachować bezpośrednio przed i po przyjęciu Komunii Świętej;
     • uzasadnia wartość udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej;
     • uzasadnia potrzebę częstego przyjmowania Komunii Świętej;
     • wyjaśnia sens praktykowania pierwszych piątków miesiąca.

      

     OCENA DOBRA:

     Uczeń spełnia wymagania j.w. oraz:

     • wyjaśnia, na czym polega szacunek wobec imienia Boga;
     • uzasadnia, że Pana Jezusa w Eucharystii można przyjąć tylko z czystym sercem;
     • rozpoznaje symbole poszczególnych sakramentów;
     • wyjaśnia skutki chrztu w życiu człowieka;
     • wyjaśnia, że Bóg czeka na grzesznika i pragnie mu przebaczyć,;
     • uzasadnia, że żal za grzechy przybliża do Boga i pomaga w nawróceniu;
     • wyjaśnia, że Msza Święta jest ucztą, na którą zaprasza Jezus Chrystus;
     • poprawnie odpowiada na wezwania kapłana podczas liturgii;
     • wyjaśnia, że Eucharystia jednoczy człowieka z Bogiem i bliźnimi;
     • opowiada o rozmnożeniu chleba przez Jezusa;
     • podaje przykłady tradycji i zwyczajów związanych z wybranymi okresami roku liturgicznego w kościele i domu rodzinnym;
     • podaje przykłady, w jaki sposób książeczka do nabożeństwa pomaga we wzroście pobożności.

      

     OCENA BARDZO DOBRA:

     Uczeń spełnia wymagania j.w. oraz:

     • uzasadnia konieczność troski o rozwijanie słowa Bożego w swoim sercu;
     • dobrze zna mały katechizm;
     • uzasadnia, dlaczego modlitwy trzeba się uczyć;
     • wyjaśnia, dlaczego warto dziękować Bogu;
     • wyjaśnia, na czym polega modlitwa uwielbienia;
     • opowiada o życiu św. Stanisława Kostki;
     • opowiada o radości św. Teresy z Lisieux po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej;
     • wyjaśnia, na czym polega czystość serca;
     • wyjaśnia symbole osób Trójcy Świętej;
     • wyjaśnia, w jakim celu należy zrobić rachunek sumienia (wieczorny i przed spowiedzią);
     • wyjaśnia potrzebę regularnej pracy nad sobą;
     • uzasadnia potrzebę należytego przygotowania się do uczestnictwa we Mszy Świętej;
     • wymienia i wyjaśnia chrześcijańskie zwyczaje związane z Adwentem;
     • uzasadnia, że największym świętowaniem zmartwychwstania Jezusa jest udział we Mszy Świętej;
     • wyjaśnia, że Jezus umarł na krzyżu z miłości do ludzi.

      

     OCENA CELUJĄCA:

     Uczeń spełnia wymagania j.w. oraz:

     • układa krótki tekst własnej modlitwy uwielbienia;
     • wyjaśnia, dlaczego przykazania kościelne są potrzebne wspólnocie wierzących; 
     • wskazuje znaczenie Bożego błogosławieństwa w życiu człowieka;
     • samodzielnie poszerza wiedzę z zakresu religii;
     • bierze udział w konkursach i osiąga dobre wyniki;
     • twórczo rozwija własne uzdolnienia;
     • wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat;
     • aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych;
     • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu różnych problemów;
     • czynnie włącza się w przebieg i przygotowanie rekolekcji, akademii i innych uroczystości.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych