Nawigacja

Wymagania edukacyjne kl. IV Wymagania edukacyjne kl. V Wymagania edukacyjne kl. VI Wymagania edukacyjne kl. VII Wymagania edukacyjne kl. VIII Wymagania edukacyjne kl. III gim.

Strony przedmiotu religia

Wymagania edukacyjne kl. IV

Wymagania edukacyjne z religii katolickiej w klasie IV
niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

Ocena niedostateczna

Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, odmawia wszelkiej współpracy, ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

 

Ocena dopuszczająca

Uczeń: 

 • wie, że wszystko, co istnieje, jest dobre, bo pochodzi od Boga;
 • wyraża szacunek względem Biblii;
 • wie, że Bóg poszukuje ludzi, którzy od Niego odeszli;
 • potrafi modlić się na różańcu;
 • wymienia Boże przykazania;
 • wymienia praktyki religijne, które są jego obowiązkiem;
 • opowiada o chrzcie Jezusa, o uciszeniu burzy, rozmnożeniu chleba, przemienieniu Pana Jezusa wskrzeszeniu Łazarza;
 • wymienia główne części Mszy Świętej;
 • zna datę wyboru na papieża Jana Pawła II;
 • zna podstawy katechizmu.

 

Ocena dostateczna

Uczeń spełnia wymagania j.w., a ponadto:

 • wie, że o stworzeniu świata dowiadujemy się z Biblii;
 • zna uczynki miłosierdzia co do duszy;
 • wymienia obietnice Jezusa objawione św. M. Alacoque;
 • wie, że Matka Boża objawiała się w Fatimie i w Lourdes; wie, że Bóg dał ludziom przykazania na górze Synaj;
 • wyjaśnia znaczenie sakramentu pokuty; zna modlitwę „Anioł Pański”;
 • wyjaśnia, dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę;
 • wyjaśnia, jakie znaczenie dla przechodniów mają kapliczki;
 • zna słowa Apelu Jasnogórskiego i koronkę do Miłosierdzia Bożego;
 • wymienia dostępne dzieciom sposoby wspierania misji.

 

Ocena dobra

Uczeń spełnia wymagania j.w., a ponadto:

 • układa modlitwę dziękczynną za stworzenie;
 • potrafi wyjaśnić, dlaczego pierwszą część Pisma Św. nazywamy ST, a drugą NT;
 • uzasadnia, że miłość Ojczyzny jest naszym obowiązkiem;
 • pokazuje na mapie Nazaret i rzekę Jordan, Betanię;
 • wyjaśnia, na czym polegało życie ukryte Pana Jezusa;
 • wyjaśnia różnicę między pielgrzymką a wycieczką;
 • definiuje pojęcia: kuszenie, pokusa, post, wstrzemięźliwość, szatan;
 • uzasadnia, że Msza Święta jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy;
 • wymienia stacje drogi krzyżowej; zna przesłanie o Bożym Miłosierdziu;
 • zna datę urodzin i chrztu Karola Wojtyły.

 

Ocena bardzo dobra

Uczeń spełnia wymagania j.w., a ponadto:

 • układa modlitwę dziękczynną za piękno i dobro;
 • uzasadnia co jest warunkiem szczęścia;
 • wyjaśnia, na czym polega zło każdego grzechu;
 • wyjaśnia znaczenie Namiotu Spotkania;
 • przedstawia w scence wybrane błogosławieństwo;
 • wyjaśnia, na czym polega nawrócenie i post;
 • uzasadnia, konieczne jest czytanie i wyjaśnianie Pisma Świętego;
 • wyjaśnia rolę Ducha Świętego w życiu chrześcijanina;
 • interesuje sie pracą misjonarzy.

 

Ocena celująca

Uczeń spełnia wymagania j.w., a ponadto:

 • posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu,
 • osiąga sukcesy w konkursach;
 • okazuje wrażliwość na ludzkie cierpienie;
 • świadomie podejmuje trud pokonywania życiowych problemów zgodnie z nauką Jezusa zawartą w błogosławieństwach;
 • aktywnie uczestniczy w nabożeństwach w kościele.

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć