Nawigacja

Wymagania edukacyjne kl. I - III Wymagania edukacyjne kl. IV Wymagania edukacyjne kl. V Wymagania edukacyjne kl. VI Wymagania edukacyjne kl. VII Wymagania edukacyjne kl. VIII

Strony przedmiotu religia

Wymagania edukacyjne kl. I - III

Wymagania edukacyjne z religii katolickiej w klasie I

Ocena niedostateczna

Uczeń:

 • nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą;
 • odmawia wszelkiej współpracy;
 • ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

 

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • wie, że Bóg jest naszym najlepszym Ojcem;
 • wie, że przyroda jest dziełem Boga;
 • wie, że życie jest darem Boga przekazywanym przez rodziców;
 • wie, że z Jezusem spotykamy się na Mszy św.;
 • zna słowa pozdrowienia chrześcijańskiego;
 • poprawnie wykonuje znak krzyża;
 • wie, że Bóg mówi do nas poprzez Pismo Św.;
 • wie, że kościół jest domem Bożym.

 

Ocena dostateczna:

Uczeń spełnia wymagania j.w., a ponadto:

 • wymienia dary Boże w przyrodzie;
 • wymienia znaki i symbole religijne;
 • rozpoznaje w kościele ołtarz, krzyż i miejsce, gdzie jest Najśw. Sakrament;
 • wie, że Adwent jest czasem przygotowania na przyjście Pana Jezusa;
 • zna słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo”;
 • wymienia tradycje i zwyczaje świąteczne;
 • wie, gdzie urodził się Jezus;”;
 • pamięta słowa modlitwy „Wieczny odpoczynek”;
 • wie, że Jezus przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew;
 • wie, że Jezus umarł w Wielki Piątek;
 • wie, że niedziela jest pamiątka zmartwychwstania Jezusa;

 

Ocena dobra:

Uczeń spełnia wymagania j.w., a ponadto:

 • wymienia rodzaje spotkań z Bogiem Ojcem;
 • wskazuje ślady Boże w przyrodzie;
 • wymienia najważniejsze fakty z życia Jezusa;
 • wie, że modlitwy „Ojcze nasz” nauczył nas Pan Jezus;
 • wyjaśnia, w jakim celu ludzie gromadzą się w kościele;
 • wyjaśnia, na czym polega dobre przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia;
 • zna wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa;
 • wymienia modlitwy odmawiane na różańcu;
 • wyjaśnia, dlaczego zapalamy znicze na grobach;
 • wie, że Ostatnia Wieczerza była w Wielki Czwartek;
 • wyjaśnia na czym polega adoracja krzyża; opowiada, jak wygląda Boży grób w kościele parafialnym;
 • potrafi opowiedzieć o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

 

Ocena bardzo dobra:

Uczeń spełnia wymagania j.w., a ponadto:

 • wypowiada modlitwę, w której dziękuje Bogu za piękny świat;
 • wyjaśnia prawdę, że Pan Jezus jest Synem Bożym;
 • układa proste modlitwy uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia i prośby;
 • potrafi scharakteryzować zachowanie godne dziecka Bożego;
 • zna zwyczaje adewntowe;
 • opowiada o Zwiastowaniu;
 • chętnie uczestniczy w nabożeństwach różańcowych;
 • wyjaśnia, w jaki sposób można zostać świętym;
 • zna modlitwę „Któryś za nas cierpiał rany”;
 • chętnie podejmuje dobre postanowienia na czas Wielkiego Postu;
 • wymienia osoby, które Jezus spotkał na Drodze Krzyżowej;
 • wymienia znaki Jezusa Zmartwychwstałego.

 

Ocena celująca:

Uczeń spełnia wymagania j.w., a ponadto:

 • przypomina swoim kolegom o właściwej postawie w kościele;
 • razem z rodzicami angażuje się w życie parafii;
 • chętnie opowiada o Jezusie;
 • chętnie bierze udział w przedstawieniu bożonarodzeniowym, Wigilii;
 • chętnie uczestniczy w nabożeństwach różańcowych;
 • uczestniczy w adoracji przy grobie Pana Jezusa.

 

Wymagania edukacyjne z religii katolickiej w klasie II

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą;
 • odmawia wszelkiej współpracy;
 • ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • słabo odróżnia modlitwę od innych czynności;
 • nie potrafi odtworzyć z pamięci modlitw obowiązujących w programie dla klasy drugiej (zamieszczone w podręczniku ucznia);
 • słabo rozumie pojęcia: Kościół, Rodzina Boża, Komunia, odpuszczenie grzechów; nie odrabia zadanych prac.

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • odróżnia modlitwę od innych czynności;
 • odtwarza z pamięci modlitwy obowiązujące w programie dla klasy drugiej (zamieszczone w podręczniku ucznia);
 • odtwarza z pamięci Przykazania Boże i Kościelne;
 • wie Kogo przyjmuje w Komunii św.;
 • wie Kto odpuszcza grzechy w Sakramencie Pokuty;
 • wie Kto ustanowił Sakrament Pokuty i Eucharystii;
 • rozumie pojęcia: Kościół, Rodzina Boża, Komunia, odpuszczenie grzechów, przeistoczenie;
 • niesystematycznie odrabia zdane prace;
 • jest słabo aktywny na katechezie.

 

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • samodzielnie określa istotę modlitwy oraz Sakramentu Pokuty i Eucharystii;
 • odtwarza z pamięci ze zrozumieniem modlitwy obowiązujące w programie dla klasy drugiej (zamieszczone w podręczniku ucznia);
 • odtwarza z pamięci i ze zrozumieniem Przykazania Boże i Kościelne;
 • wie Kogo przyjmuje w Komunii św.;
 • wie Kto odpuszcza grzechy w Sakramencie Pokuty;
 • wie Kto ustanowił Sakrament Pokuty i Eucharystii;
 • rozumie pojęcia: Kościół, Rodzina Boża, Duch Święty, Komunia, Eucharystia, odpuszczenie grzechów, przeistoczenie, dziękczynienie, miłosierdzie, wniebowstąpienie, zwiastowanie, nawiedzenie, ofiarowanie;
 • zna i rozumie istotę nabożeństwa Pierwszych Piątków miesiąca;
 • jest słabo aktywny na katechezie;
 • odrabia zadane prace.

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • samodzielnie określa istotę modlitwy oraz Sakramentu Pokuty i Eucharystii;
 • odtwarza z pamięci ze zrozumieniem modlitwy obowiązujące w programie dla klasy drugiej (zamieszczone w podręczniku ucznia);
 • odtwarza z pamięci i ze zrozumieniem Przykazania Boże i Kościelne;
 • wie Kogo przyjmuje w Komunii św.;
 • wie Kto odpuszcza grzechy w Sakramencie Pokuty;
 • wie Kto ustanowił Sakrament Pokuty i Eucharystii;
 • rozumie pojęcia: Kościół, Rodzina Boża, Duch Święty, Komunia, Eucharystia, odpuszczenie grzechów, przeistoczenie, dziękczynienie, miłosierdzie, wniebowstąpienie, zwiastowanie, nawiedzenie, ofiarowanie;
 • zna i rozumie istotę nabożeństwa Pierwszych Piątków miesiąca;
 • wyróżnia się dużą aktywnością na katechezie;
 • posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy;
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami;
 • starannie odrabia zadane prace.

 

OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • samodzielnie określa istotę modlitwy oraz Sakramentu Pokuty i Eucharystii;
 • odtwarza z pamięci ze zrozumieniem modlitwy obowiązujące w programie dla klasy drugiej (zamieszczone w podręczniku ucznia);
 • odtwarza z pamięci i ze zrozumieniem Przykazania Boże i Kościelne;
 • wie Kogo przyjmuje w Komunii św.;
 • wie Kto odpuszcza grzechy w Sakramencie Pokuty;
 • wie Kto ustanowił Sakrament Pokuty i Eucharystii;
 • rozumie pojęcia: Kościół, Rodzina Boża, Duch Święty, Komunia, Eucharystia, odpuszczenie grzechów, przeistoczenie, dziękczynienie, miłosierdzie, wniebowstąpienie, zwiastowanie, nawiedzenie, ofiarowanie;
 • zna i rozumie istotę nabożeństwa Pierwszych Piątków miesiąca;
 • wyróżnia się dużą aktywnością na katechezie;
 • posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy;
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami;
 • starannie odrabia zadane prace;
 • aktywnie uczestniczy w życiu wspólnoty parafialnej;
 • osiąga sukcesy w konkursach religijnych.

 

 

Wymagania edukacyjne z religii katolickiej w klasie III

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą;
 • odmawia wszelkiej współpracy;
 • ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

 

OCENĘ DOPUSZCZAJACĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy religijnej;
 • nie potrafi odtworzyć z pamięci podstawowych modlitw;
 • zna imiona nie kilku Apostołów;
 • z pomocą nauczyciela opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia Pana Jezusa;
 • nie jest aktywny na katechezie;
 • nie odrabia zadanych prac.

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy;
 • odtwarza z pamięci modlitwy: Ojcze nasz, Aniele Boży, Dziesięć Przykazań, dwa przykazania miłości, oraz mały katechizm: warunki sakramentu pokuty, Grzechy przeciw Duchowi Świętemu, akty ;
 • rozumie pojęcia: przypowieść, Królestwo Boże,  rok liturgiczny,
 • potrafi wymienić przypowieści opowiedziane przez Pana Jezusa;
 • zna imiona 12 Apostołów;
 • z pomocą nauczyciela opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia Pana Jezusa;
 • zna Boże błogosławieństwa;
 • nie jest aktywny na katechezie;
 • sporadycznie nie odrabia zadanych prac.

 

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY :

 • potrafi samodzielnie odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tematem katechezy;
 • odtwarza z pamięci ze zrozumieniem modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Dziesięć Przykazań, dwa przykazania miłości, oraz mały katechizm: warunki sakramentu pokuty,  cnoty Boskie, rzeczy ostateczne człowieka, Grzechy przeciw Duchowi Świętemu, akty;
 • rozumie pojęcia: przypowieść, Królestwo Boże, wniebowzięcie, rok liturgiczny, nauka Jezusa i Jezus Mistrz;
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
 • potrafi wymienić i wyjaśnić znaczenie przypowieści opowiedzianych przez Pana Jezusa;
 • zna imiona 12 Apostołów i kojarzy w jaki sposób Pan Jezus ich powołał;
 • swobodnie opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia Pana Jezusa;
 • zna Boże błogosławieństwa i potrafi wytłumaczyć ich znaczenie;
 • odrabia zadane prace;
 • jest aktywny na katechezie.

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy;
 • odtwarza z pamięci ze zrozumieniem modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Dziesięć Przykazań, dwa przykazania miłości, Anioł Pański, oraz mały katechizm: warunki sakramentu pokuty, uczynki miłosierne, cnoty Boskie, rzeczy ostateczne człowieka, Grzechy przeciw Duchowi Świętemu, akty;
 • rozumie pojęcia: przypowieść, rozważanie, Królestwo Boże, talent, wniebowzięcie, rok liturgiczny, nauka Jezusa i Jezus Mistrz;
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
 • starannie odrabia zadane prace;
 • potrafi wymienić i wyjaśnić znaczenie przypowieści opowiedzianych przez Pana Jezusa;
 • zna imiona 12 Apostołów i potrafi powiedzieć w jaki sposób Pan Jezus ich powołał;
 • swobodnie opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia Pana Jezusa;
 • potrafi wyjaśnić znaczenie: Zesłania Ducha Świętego; Wniebowstąpienia, powołania św. Pawła oraz terminu „Uczta”;
 • zna Boże błogosławieństwa i potrafi wytłumaczyć ich znaczenie;
 • starannie odrabia zadane prace;
 • jest aktywny na katechezie.

 

OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy;
 • odtwarza z pamięci ze zrozumieniem wyznaczone modlitwy oraz elementy małego katechizmu;
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
 • starannie odrabia zadane prace;
 • potrafi wymienić i wyjaśnić znaczenie przypowieści opowiedzianych przez Pana Jezusa;
 • zna imiona 12 Apostołów i potrafi powiedzieć w jaki sposób Pan Jezus ich powołał;
 • swobodnie opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia Pana Jezusa;
 • potrafi wyjaśnić znaczenie: Zesłania Ducha Świętego; Wniebowstąpienia, powołania św. Pawła oraz terminu „Uczta”;
 • zna Boże błogosławieństwa i potrafi wytłumaczyć ich znaczenie;
 • starannie odrabia zadane prace;
 • posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy oraz własnego poziomu edukacji;
 • wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej;
 • prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ;
 • aktywnie angażuje się w życie parafii;
 • uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej i odnosi sukcesy.

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć