Nawigacja

Wymagania edukacyjne kl. IV Wymagania edukacyjne kl. V Wymagania edukacyjne kl. VI Wymagania edukacyjne kl. VII Wymagania edukacyjne kl. VIII

Strony przedmiotu język polski

Wymagania edukacyjne kl. IV

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV
niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

Ocena celująca. Uczeń:

 • znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania
 • doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej.
 • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności
 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej
 • posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
 • z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim
 • tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym
 • wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe
 • współpracuje w zespole, podejmuje działania mające na celu sprawną realizację zadań
 • wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi
 • interpretuje głosowo utwory poetyckie
 • przygotowuje adaptację sceniczną
 • posiada umiejętności z zakresu nauki o języku wyższe niż przewidywane w programie nauczania klasy.

 

Ocena bardzo dobra. Uczeń:

 • opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej
 • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności
 • zazwyczaj aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
 • bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim
 • wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe
 • wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno – językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym
 • doskonale potrafi posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV (opowiadanie twórcze i odtwórcze, opis wyglądu przedmiotu i postaci, dialog, list, kartka pocztowa, zaproszenie, życzenia, odmowa, przeprosiny, powitanie, przepis, ogłoszenie, zawiadomienie, podziękowanie, pamiętnik, notatka w postaci schematu)
 • zachowuje trójdzielną kompozycję opowiadania
 • dba o prawidłowy układ graficzny wypowiedzi pisemnej – akapity
 • redaguje opowiadanie z dialogiem
 • formułuje morał wynikający z baśni
 • wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu
 • samodzielnie sporządza plan odtwórczy tekstu literackiego i kompozycyjny własnej wypowiedzi.
 • nazywa cechy bohatera i przywołuje czyny, zachowania, które o tym świadczą
 • ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie się nim posługuje
 • samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym
 • analizuje utwór poetycki, wskazując: epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, uosobienia, kontrast, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu
 • płynnie czyta nowy tekst
 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji
 • biegle rozróżnia części mowy poznane w IV klasie
 • wskazuje różnicę między osobową a nieosobową (bezokoliczniki) formą czasownika
 • poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu
 • biegle odmienia rzeczowniki przez przypadki i poprawnie stosuje je w zdaniach
 • odmienia przymiotniki i zauważa zależność form przymiotnika od określanego rzeczownika
 • dostrzega związki między przysłówkiem a czasownikiem
 • rozwija zdania pojedyncze nierozwinięte odpowiednio dobranymi określeniami
 • przekształca zdanie na równoważnik zdania (i odwrotnie)
 • rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze i złożone
 • buduje zdanie z podanych związków wyrazowych
 • samodzielnie przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego
 • sprawnie odróżnia głoski od liter, spółgłoski od samogłosek
 • rozróżnia „i” jako samogłoskę lub zmiękczenie
 • uzasadnia pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną
 • wyodrębnia wtrącenia przecinkami.

 

Ocena dobra. Uczeń:

 • w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej
 • samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela – trudne
 • bierze czynny udział w lekcji
 • wykonuje prace domowe, także nieobowiązkowe
 • czyta poprawnie, ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich informacje
 • stosuje zasady prawidłowego przestankowania
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych
 • próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach
 • potrafi posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV (opowiadanie twórcze i odtwórcze, opis wyglądu przedmiotu i postaci, dialog, list, kartka pocztowa, zaproszenie, życzenia, odmowa, przeprosiny, powitanie, przepis, ogłoszenie, zawiadomienie, podziękowanie, pamiętnik, notatka w postaci schematu)
 • redaguje pytania do tekstu. Poprawnie sporządza plan ramowy
 • zna i wymienia cechy gatunkowe baśni
 • rozróżnia pojęcia: wyraz bliskoznaczny i wyraz przeciwstawny
 • sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym
 • wskazuje w wierszu: epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rymy , wersy i strofy
 • rozróżnia części mowy poznane w klasie czwartej
 • poprawnie odmienia i stosuje w zdaniach czasowniki i rzeczowniki
 • odróżnia czas przyszły złożony czasowników od czasu przyszłego prostego
 • poprawnie odmienia przymiotniki
 • tworzy przysłówki od przymiotników
 • wskazuje w zdaniu podmiot, orzeczenie i określenia
 • wyróżnia grupę podmiotu i grupę orzeczenia
 • układa zdania pojedyncze i złożone
 • rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania
 • przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego (trudniejsze przykłady z pomocą nauczyciela)
 • wyróżnia głoski, litery, samogłoski i spółgłoski
 • określa spółgłoski
 • poprawnie dzieli wyrazy na sylaby
 • zna reguły dotyczące pisowni „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami
 • zna zasady dotyczące pisowni „ą” i „ę” w wyrazach
 • stosuje poznane reguły ortograficzne w pracach pisemnych ićwiczeniach
 • poprawnie stawia przecinek w zdaniach złożonych.

 

Ocena dostateczna. Uczeń:

 • w znacznej mierze opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej.
 • samodzielnie wykonuje tylko łatwe zadania, trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela
 • rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach
 • wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół poprawnie buduje zdania, właściwie stosuje poznane słownictwo i zasady ortograficzne
 • z pomocą nauczyciela redaguje formy wypowiedzi przewidziane w programie klasy IV (opowiadanie twórcze i odtwórcze, opis wyglądu przedmiotu i postaci, dialog, list, kartka pocztowa, zaproszenie, życzenia, odmowa, przeprosiny, powitanie, przepis, ogłoszenie, zawiadomienie, podziękowanie, pamiętnik, notatka w postaci schematu)
 • umie wymienić elementy świata przedstawionego
 • odróżnia opis od opowiadania
 • wie, co to jest epitet, porównanie, uosobienie, wers, strofa, rym
 • zna pojęcie baśni
 • w baśniach odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych
 • tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie
 • rozpoznaje poznane części mowy
 • rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu i czasownik w roli orzeczenia
 • odmienia rzeczowniki przez przypadki
 • odróżnia przysłówek od innych części mowy
 • rozpoznaje typy zdań ze względu na cel wypowiedzi (pytające, rozkazujące, oznajmujące)
 • podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone
 • rozróżnia głoski, litery
 • z pomocą nauczyciela określa spółgłoski
 • dzieli wyrazy na sylaby
 • zna reguły dotyczące pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „h”, „ch”
 • zna zasady dotyczące pisowni „nie” z czasownikami i poprawnie je stosuje
 • stosuje znaki przestankowe: przecinek (przy wymienianiu), dwukropek, myślnik
 • dokonuje poprawy popełnionych błędów.

 

Ocena dopuszczająca. Uczeń:

 • opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej
 • większość zadań, nawet bardzo łatwych wykonuje przy pomocy nauczyciela
 • nie jest aktywny na lekcjach, ale stara się wykonywać polecenia nauczyciela
 • pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty
 • często nie potrafi  wykonać samodzielnie i poprawnie zadań domowych, ale podejmuje takie próby
 • czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, często bez odpowiedniej intonacji
 • nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów, ale podejmuje próby ich odbioru
 • ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem zdań
 • popełnia błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne
 • przy pomocy nauczyciela rozróżnia poznane części mowy
 • odmienia rzeczowniki przez przypadki (łatwe przykłady)
 • z pomocą nauczyciela wskazuje podmiot i orzeczenie
 • z pomocą nauczyciela odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje
 • wyróżnia głoski, litery i sylaby
 • zna podstawowe zasady ortograficzne (pisownia wyrazów z „ó” wymiennym, „rz” wymiennym, pisownia imion, nazwisk, prostych nazw geograficznych)
 • z pomocą nauczyciela dokonuje poprawy popełnionych błędów
 • stosuje odpowiednie znaki przestankowe na końcu zdania.

 

Ocena niedostateczna Uczeń:

 • nie opanował nawet podstawowych wiadomości z fleksji, składni, fonetyki, słownictwa, ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi
 • nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności: nie wykonuje zadań i poleceń nauczyciela
 • zaniedbuje wykonywanie prac domowych
 • nie opanował techniki głośnego i cichego czytania
 • nie odnajduje w tekście  podanych informacji
 • wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym
 • w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych oraz nie wyznacza granicy zdania.

 

W odniesieniu do uczniów z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się zindywidualizowane wymagania i ocenianie bieżące umiejętności oraz nabywanej wiedzy.

 

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć