• Wymagania edukacyjne kl. V

    • Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V
     niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

      

     (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych – pozytywnych)

     OCENA CELUJĄCA

     Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.
     Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej.
     Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności.
     Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej.
     Posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak  w piśmie.
     Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
     Z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim.
     Tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.
     Wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe.
     Odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów.
     Współpracuje w zespole, podejmuje działania mające na celu sprawną realizację zadań.
     Wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze przy odbiorze i analizie tekstów.
     Interpretuje głosowo utwory poetyckie.
     Przygotowuje adaptację sceniczną.
     Przygotowuje i prezentuje portfolio lub prezentację multimedialną.
     Posiada umiejętności z zakresu nauki o języku wyższe niż przewidywane w programie nauczania klasy V.

      

     OCENA BARDZO DOBRA

     Uczeń opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej.
     Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności.
     Zazwyczaj aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
     Bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim.
     Wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.

     Kształcenie literackie i językowe:
     Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno – językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym.
     Doskonale potrafi posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV (opowiadanie twórcze i odtwórcze, opis wyglądu przedmiotu i postaci, dialog, list, kartka pocztowa, zaproszenie, życzenia, odmowa, przeprosiny, powitanie, przepis, ogłoszenie, zawiadomienie, podziękowanie, pamiętnik, notatka w postaci schematu) i w klasie V (gratulacje, plan odtwórczy ramowy i szczegółowy, instrukcja, opis krajobrazu lub dzieła sztuki).
     Zachowuje trójdzielną kompozycję opowiadania.
     Dba o prawidłowy układ graficzny wypowiedzi pisemnej – akapity.
     Redaguje opowiadanie z dialogiem.
     Redaguje twórcze opowiadanie z cechami charakterystycznymi dla mitu.
     Objaśnia morał wypływający z bajki.
     Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu.
     Samodzielnie sporządza plan odtwórczy (ramowy i szczegółowy) tekstu literackiego i kompozycyjny własnej wypowiedzi.
     Nazywa cechy bohatera i przywołuje czyny, zachowania, które o tym świadczą.
     Potrafi nazywać stany psychiczne i ich przejawy.
     Ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie się nim posługuje.
     Samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym, języka polskiego i wyrazów bliskoznacznych.
     Analizuje utwór poetycki, wskazując elementy poznane w klasie IV (epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, uosobienia, kontrast, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu) i w V (przenośnia, wątek, wiersz nierymowany).
     Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji.


     Fleksja i składnia:
     Biegle rozróżnia części mowy poznane w klasie IV i V.
     Łączy przymiotnik z rzeczownikiem, odmienia i określa przypadek, liczbę i rodzaj.
     Określa rolę przyimków w zdaniu.
     Podaje poprawne formy liczebników.
     Klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń, podaje ich przykłady.
     Nazywa części zdania, wskazuje sposób ich wyrażenia.
     Buduje zdania złożone podrzędnie i współrzędnie.
     Układa zdanie pojedyncze rozwinięte według podanego wzoru (trudniejsze przykłady).

     Fonetyka:
     Omawia zależność brzmienia głosu od ruchów i pozycji narządów mowy.
     Podaje wszystkie zasady akcentowania wyrazów w języku polskim omawiane na lekcjach.

     Ortografia i interpunkcja:
     Poprawnie zapisuje wyrazy z „i”, „j” po spółgłoskach.
     Prawidłowo stosuje przecinki w zdaniu złożonym.

      

     OCENA DOBRA

     Kształcenie literackie i językowe:
     Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania.
     Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo - stylistyczne, logiczne i ortograficzne.
     Samodzielnie poprawia błędy wskazane przez nauczyciela.
     Potrafi posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasie V.
     W wypowiedziach próbuje oceniać i wartościować problemy, zjawiska dotyczące języka, literatury oraz kultury.
     Nazywa cechy gatunkowe mitu i bajki.
     Poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy fragmentów lektury.
     Poprawnie posługuje się formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV.

     Fleksja i składnia:
     Określa formę gramatyczną czasowników.
     Stosuje w zdaniu czasownik w formie osobowej i nieosobowej.
     Poprawnie odmienia czasownik typu: umiem, rozumiem, idę.
     Uzasadnia pisownię rzeczownika, odwołując się do odmiany.
     W zdaniu wskazuje przyimki i wyrażenia przyimkowe, określa ich rolę.
     Tworzy przysłówki od przymiotników, stosuje je w zdaniach i określa ich rolę.
     Określa formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem.
     Określa przypadek liczebnika i rzeczownika.
     Zastępuje słowem liczebniki podane cyfrą i odwrotnie.
     Stosuje w zdaniu liczebnik zbiorowy w odpowiednim przypadku.
     Przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie.
     Przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego rozwiniętego (na łatwych przykładach).
     Rozpoznaje i nazywa określenia rzeczownika i czasownika w zdaniu.
     Przekształca zdanie pojedyncze na złożone i odwrotnie.
     Układa zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie.

     Fonetyka:
     Określa cechy głoski.
     Poprawnie akcentuje wyrazy na 3. i 4. sylabie od końca.

     Ortografia i interpunkcja:
     Stara się poprawnie zapisywać wyrazy z „i”, „j” po spółgłoskach i samogłoskach.
     Poprawnie zapisuje cząstki -bym, -byś, -by (w czasownikach)
     Prawidłowo zapisuje „nie” z czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem, liczebnikiem.

      

     OCENA DOSTATECZNA

     Kształcenie literackie i językowe:
     W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnej budowy zdań.
     W miarę samodzielnie potrafi posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasie V.
     Opanował technikę poprawnego czytania i doskonali ją pod względem dykcji, intonacji, akcentowania.
     Poprawia błędy wskazane przez nauczyciela przy pomocy słownika ortograficznego.
     Wskazuje elementy świata przedstawionego w utworze (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzenia).
     Odróżnia zdarzenia i postacie fantastyczne od realistycznych w poznanych utworach.
     W utworze lirycznym wskazuje epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, uosobienia, kontrast.
     W miarę samodzielnie posługuje się formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV.

     Fleksja i składnia:
     Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej (i odwrotnie).
     Określa formę fleksyjną rzeczowników.
     Odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki.
     Rozpoznaje rzeczownik w roli podmiotu.
     Rozpoznaje czasownik w roli orzeczenia.
     Łączy przymiotnik z rzeczownikiem i odmienia przez przypadki.
     Rozpoznaje w zdaniu liczebnik.
     Rozróżnia zdanie i równoważnik zdania.
     Podaje przykłady typów zdań.
     Łączy w zespoły składniowe wyrazy tworzące zdanie.
     Wpisuje zdanie w podany wykres (prostsze przykłady).
     Z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone.

     Fonetyka:
     Odróżnia samogłoski od spółgłosek.
     Rozróżnia rodzaje głosek.
     Dzieli wyraz na sylaby.
     Poprawnie akcentuje wyrazy na 2. sylabie od końca.

     Ortografia i interpunkcja:
     Poprawnie zapisuje „nie” z czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem, liczebnikiem (bez wyjątków).
     Poprawnie zapisuje liczebniki.

      

     OCENA DOPUSZCZAJĄCA

     Otrzymuje ją uczeń, którego zasób wiedzy i umiejętności pozwala na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadania o niewielkim stopniu trudności.

     Kształcenie literackie i kulturowe:
     Technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu.
     Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez ucznia analizowanego zagadnienia.
     Błędy językowo - stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie.

     Fleksja i składnia:
     Rozróżnia części mowy.
     Wskazuje podmiot, orzeczenia i określenia.
     Odmienia przez przypadki rzeczownik w prostej odmianie.
     Odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, rodzaje.
     Odmienia przymiotnik przez przypadki.
     Potrafi wskazać zdanie, równoważnik zdania, zdanie pojedyncze, zdanie złożone.

     Fonetyka:
     Dzieli wyraz na głoski, litery i sylaby.
     Stara się poprawnie akcentować wyrazy na 2. sylabie od końca.

     Ortografia i interpunkcja:
     Zna podstawowe zasady ortograficzne.
     Wstawia przecinek przed powtórzonym spójnikiem.

      

     OCENA NIEDOSTATECZNA

     Otrzymuje ją uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, fonetyki, ortografii, w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową w klasie piątej.
     Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu dopuszczającym.
     Wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym.
     W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych.
     Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.
     Nie potrafi skorzystać ze słowników i encyklopedii.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4
    17-300 Siemiatycze
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych