• Deklaracja dostępności

  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://andersa4siemiatycze.edupage.org.

   Status pod względem zgodności.
   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

   • może się zdarzyć, że są elementy, w których nie wszystkie atrybuty ID są unikalne;
   • nie wszystkie nazwy linków wynikają z ich tytułów lub treści;
   • nie wszystkie obrazy posiadają teksty alternatywne;
   • kliknięcie łącza powoduje uruchomienie linku w nowym oknie przeglądarki internetowej nie informując o tym;
   • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.

    

   Dostępna strona.

   • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.
   • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie w nowej karcie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
   • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
   • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

   Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności.
   Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020 r.

   Metoda przygotowania oświadczenia.
   Przeprowadzono samoocenę dostępności strony internetowej korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (narzędzie dostępne pod adresem internetowym http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 88,73 %.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Joanna Gołubkiewicz - adres email: sp3@siemiatycze.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 655 67 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   Informacje na temat procedury.
   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.
   https://www.rpo.gov.pl/

   Informacje uzupełniające.
   Data publikacji strony internetowej: 2011-10-01.
   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-19 .

   Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
   Adres: 17-300 Siemiatycze,
   ul. Gen. Wł. Andersa 4
   Tel.: 85 655 67 71
   Faks: 85 655 67 71
   E-mail: sp3@siemiatycze.eu

   Strona internetowa:
   https://andersa4siemiatycze.edupage.org

   Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
   Wejście do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II zaprojektowano od strony i północnej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów  wejścia. Do wejścia od ulicy Gen. Wł. Andersa prowadzą schody, wejście od ul. Kościelnej zaopatrzone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Oba wejścia są  zadaszone i oświetlone, posiadają również oświetlenie ewakuacyjne. Istnieje jeszcze odrębne wejście prowadzące do bloku sportowego. Znajduje się ono od strony ul. Andersa, prowadzą do niego  dwa stopnie, jest ono częściowo zadaszone i oświetlone. W szkole istnieją jeszcze 3 wejścia ewakuacyjne oraz odrębne wejście na kuchnię.

   Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
   W bloku dydaktycznym istnieją 4 kondygnacje: piwnica , parter, pierwsze i drugie piętro. W bloku żywieniowym 3 kondygnacje: piwnica, parter i pierwsze piętro, w bloku sportowym 2 kondygnacje: piwnica i parter. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku czterokondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.

   Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
   W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

   Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
   Na terenie placówki jest parking z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

   Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
   Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

   Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
   Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z Rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • sp3@siemiatycze.eu
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4
 • Galeria zdjęć

   brak danych