• Deklaracja dostępności

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach .

   Data publikacji strony internetowej: 2012. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-21.

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
   • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
   • Dla informacji brak właściwej relacji,
   • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
   • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
   • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

   Wyłączenia:

   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-23. Deklarację zaktualizowano na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Gajewicz, iwamir@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 660 815 877. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach, ul. Gen. Wł. Andersa 4, 17-300 Siemiatycze

   1. Wejście do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II zaprojektowano od strony i północnej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Do wejścia od ulicy Gen. Wł. Andersa prowadzą schody, wejście od ul. Kościelnej zaopatrzone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Oba wejścia są zadaszone i oświetlone, posiadają również oświetlenie ewakuacyjne. Istnieje jeszcze odrębne wejście prowadzące do bloku sportowego. Znajduje się ono od strony ul. Andersa, prowadzą do niego dwa stopnie, jest ono częściowo zadaszone i oświetlone. W szkole istnieją jeszcze 3 wejścia ewakuacyjne oraz odrębne wejście na kuchnię.
   2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik. W bloku dydaktycznym istnieją 4 kondygnacje: piwnica , parter, pierwsze i drugie piętro. W bloku żywieniowym 3 kondygnacje: piwnica, parter i pierwsze piętro, w bloku sportowym 2 kondygnacje: piwnica i parter. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku czterokondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
   3. Jest pochylnia przy wejściu głównym od ul. Kościelnej. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
   4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
   5. Jest możliwości wstępu z psem asystującym.
   6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość zamówienia tłumacza języka migowego przed wizytą – z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
   7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
   8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

   Aplikacje mobilne

   Brak aplikacji mobilnych.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • sp3@siemiatycze.eu
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych