• Wymagania edukacyjne kl. IV

    • Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV
     niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

      

     Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

     • Prezentuje postawy dbałości o własne i cudze bezpieczeństwo
     • Umie wymienić oraz rozróżnia inne narzędzia i urządzenia  (np.: piła motorowa wiertarka itp.) oraz zna ich zastosowanie.
     • Zna szczegółowe przepisy ruchu drogowego dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przepisy porządkowe.
     • Zna przepisy dotyczące dzieci do lat 7 jako pieszych uczestników ruchu drogowego.
     • Potrafi określić znaczenie wszystkich znaków i sygnałów stosowanych w ruchu drogowym.
     • Kieruje swoimi zachowaniami.
     • Potrafi podejmować właściwe decyzje na skrzyżowaniach podczas poruszania się na placu manewrowym symulującym warunki drogowe.
     • Przewiduje własne zachowania w ruchu drogowym i koryguje je w pożądanym kierunku w różnych sytuacjach drogowych  (miasteczko ruchu drogowego).
     • Ocenia stan największego zagrożenia życia uczestnika wypadku  i udzielić pierwszej pomocy.
     • Prawidłowo nazywa czynności technologiczne.
     • Zna definicję recyklingu i zasady segregacji odpadów.
     • Rozumie potrzebę segregacji odpadów i zagrożenia płynące z jego braku.

      

     Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:

     • Prawidłowo dostosowuje narzędzia do prac technicznych
     • Zna, rozumie i stosuje podstawowe przepisy i zasady ruchu drogowego.
     • Zna pojęcie: prawo o ruchu drogowym i wie, jaka jest jego rola.
     • Wie, jakie zasady obowiązują w strefie zamieszkania.
     • Bezbłędnie stosuje poznane zasady ruchu pieszych i kolumn pieszych w praktyce.
     • Zna pojęcia sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz ich zastosowanie.
     • Porównuje znaczenie sygnałów świetlnych oraz sygnałów nadawanych przez kierującego ruchem.
     • Potrafi prawidłowo ustalić kolejność przejazdu przez skrzyżowanie i uzasadnić swoją odpowiedź – testy ze skrzyżowaniami.
     • Przewiduje własne zachowania w ruchu drogowym i koryguje je w pożądanym kierunku w różnych sytuacjach drogowych  (miasteczko ruchu drogowego).
     • Ocenia stan największego zagrożenia życia uczestnika wypadku  i udzielić pierwszej pomocy. Stosuje podstawowe zasady warunkujące ruch drogowy.
     • Zna definicję recyklingu i zasady segregacji odpadów.
     • Rozumie potrzebę segregacji odpadów i zagrożenia płynące z jego braku.

      

     Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:

     • Potrafi zachować się w sytuacjach zagrożenia.
     • Wie, jakie zasady obowiązują w strefie zamieszkania.
     • Bezbłędnie stosuje poznane zasady ruchu pieszych i kolumn pieszych w praktyce.
     • Zna przepisy dotyczące ruchu kolumny pieszych.
     • Wie, kiedy zabrania się wchodzenia pieszych na jezdnię
     • Umie sklasyfikować zespoły, podzespoły i części roweru.
     • Potrafi w praktyce stosować się do znaków, sygnałów oraz poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem drogowym
     • Opisuje wszystkie podstawowe manewry na drodze.
     • Podejmuje właściwe decyzje w sprawie pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie – testy.
     • Zna definicję recyklingu i zasady segregacji odpadów.
     • Rozumie potrzebę segregacji odpadów i zagrożenia płynące z jego braku.

      

     Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:

     • Umie wyjaśnić jakie przepisy ruchu drogowego powinien stosować podczas codziennego pokonywania drogi  do szkoły.
     • Wymienia i omawia zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
     • Wyjaśnia jak bezpiecznie korzystać ze środków komunikacji publicznej oraz jak bezpiecznie oczekiwać na autobus w wyznaczonym do tego celu miejscu.
     • Zna przepisy warunkujące korzystanie ze środków komunikacji publicznej.
     • Potrafi wyjaśnić pojęcie: kolumna pieszych.
     • Umie włączyć i wyłączyć światła w rowerze korzystając z instrukcji obsługi roweru.
     • Potrafi sprawdzić ogólną sprawność roweru.
     • Wyjaśnia znaczenie wybranych znaków drogowych pionowych i poziomych, sygnałów świetlnych odnoszących się do pieszych i kierujących rowerem.
     • Wyjaśnia hierarchię ważności norm, znaków i sygnałów i poleceń, które regulują zachowanie się na drogach.
     • Umie prawidłowo opisać przebieg podstawowych  manewrów.
     • Umie omówić zasady obowiązujące podczas wykonywania podstawowych manewrów.
     • Prawidłowo wykonuje manewry wyprzedzania, wymijania, omijania oraz zmiany pasa ruchu.
     • Zna zasady segregacji odpadów.

      

     Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:

     • Wymienia stosowane przez siebie materiały i narzędzia.
     • Wykonuje proste operacje technologiczne.
     • Porządkuje stanowisko pracy.
     • Zna słabo podstawowe pojęcia ruchu drogowego: droga, jezdnia, pas ruchu, obszar zabudowany, strefa zamieszkania, skrzyżowanie, przejście dla pieszych, rower, pojazd uprzywilejowany, pieszy, uczestnik ruchu.
     • Właściwie kieruje swoimi zachowaniami poruszając się po drodze.
     • Stosuje przepisy ruchu drogowego w sytuacjach typowych.
     • Umie korzystać z chodnika i przejść dla pieszych.
     • Zna zasady przechodzenia przez jezdnię w miejscach oznaczonych i nie nieoznaczonych.
     • Nazywa główne grupy znaków drogowych  pionowych i poziomych.
     • Nie zawsze przestrzega podstawowe znaki drogowe dotyczące pieszych i rowerzystów.
     • Wie, co to jest pojazd uprzywilejowany i zna zasady zachowania wobec nich.
     • Umie wymienić podstawowe manewry na drodze.
     • Zna numery telefonów do służb ratunkowych.
     • Zna zasady segregacji odpadów.

      

     Ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4
    17-300 Siemiatycze
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych