Nawigacja

Wymagania edukacyjne kl. IV Wymagania edukacyjne kl. V Wymagania edukacyjne kl. VI

Strony przedmiotu technika

Wymagania edukacyjne kl. IV

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV
niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

 • Prezentuje postawy dbałości o własne i cudze bezpieczeństwo
 • Umie wymienić oraz rozróżnia inne narzędzia i urządzenia  (np.: piła motorowa wiertarka itp.) oraz zna ich zastosowanie.
 • Zna szczegółowe przepisy ruchu drogowego dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przepisy porządkowe.
 • Zna przepisy dotyczące dzieci do lat 7 jako pieszych uczestników ruchu drogowego.
 • Potrafi określić znaczenie wszystkich znaków i sygnałów stosowanych w ruchu drogowym.
 • Kieruje swoimi zachowaniami.
 • Potrafi podejmować właściwe decyzje na skrzyżowaniach podczas poruszania się na placu manewrowym symulującym warunki drogowe.
 • Przewiduje własne zachowania w ruchu drogowym i koryguje je w pożądanym kierunku w różnych sytuacjach drogowych  (miasteczko ruchu drogowego).
 • Ocenia stan największego zagrożenia życia uczestnika wypadku  i udzielić pierwszej pomocy.
 • Prawidłowo nazywa czynności technologiczne.
 • Zna definicję recyklingu i zasady segregacji odpadów.
 • Rozumie potrzebę segregacji odpadów i zagrożenia płynące z jego braku.

 

Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:

 • Prawidłowo dostosowuje narzędzia do prac technicznych
 • Zna, rozumie i stosuje podstawowe przepisy i zasady ruchu drogowego.
 • Zna pojęcie: prawo o ruchu drogowym i wie, jaka jest jego rola.
 • Wie, jakie zasady obowiązują w strefie zamieszkania.
 • Bezbłędnie stosuje poznane zasady ruchu pieszych i kolumn pieszych w praktyce.
 • Zna pojęcia sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz ich zastosowanie.
 • Porównuje znaczenie sygnałów świetlnych oraz sygnałów nadawanych przez kierującego ruchem.
 • Potrafi prawidłowo ustalić kolejność przejazdu przez skrzyżowanie i uzasadnić swoją odpowiedź – testy ze skrzyżowaniami.
 • Przewiduje własne zachowania w ruchu drogowym i koryguje je w pożądanym kierunku w różnych sytuacjach drogowych  (miasteczko ruchu drogowego).
 • Ocenia stan największego zagrożenia życia uczestnika wypadku  i udzielić pierwszej pomocy. Stosuje podstawowe zasady warunkujące ruch drogowy.
 • Zna definicję recyklingu i zasady segregacji odpadów.
 • Rozumie potrzebę segregacji odpadów i zagrożenia płynące z jego braku.

 

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:

 • Potrafi zachować się w sytuacjach zagrożenia.
 • Wie, jakie zasady obowiązują w strefie zamieszkania.
 • Bezbłędnie stosuje poznane zasady ruchu pieszych i kolumn pieszych w praktyce.
 • Zna przepisy dotyczące ruchu kolumny pieszych.
 • Wie, kiedy zabrania się wchodzenia pieszych na jezdnię
 • Umie sklasyfikować zespoły, podzespoły i części roweru.
 • Potrafi w praktyce stosować się do znaków, sygnałów oraz poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem drogowym
 • Opisuje wszystkie podstawowe manewry na drodze.
 • Podejmuje właściwe decyzje w sprawie pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie – testy.
 • Zna definicję recyklingu i zasady segregacji odpadów.
 • Rozumie potrzebę segregacji odpadów i zagrożenia płynące z jego braku.

 

Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:

 • Umie wyjaśnić jakie przepisy ruchu drogowego powinien stosować podczas codziennego pokonywania drogi  do szkoły.
 • Wymienia i omawia zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • Wyjaśnia jak bezpiecznie korzystać ze środków komunikacji publicznej oraz jak bezpiecznie oczekiwać na autobus w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 • Zna przepisy warunkujące korzystanie ze środków komunikacji publicznej.
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie: kolumna pieszych.
 • Umie włączyć i wyłączyć światła w rowerze korzystając z instrukcji obsługi roweru.
 • Potrafi sprawdzić ogólną sprawność roweru.
 • Wyjaśnia znaczenie wybranych znaków drogowych pionowych i poziomych, sygnałów świetlnych odnoszących się do pieszych i kierujących rowerem.
 • Wyjaśnia hierarchię ważności norm, znaków i sygnałów i poleceń, które regulują zachowanie się na drogach.
 • Umie prawidłowo opisać przebieg podstawowych  manewrów.
 • Umie omówić zasady obowiązujące podczas wykonywania podstawowych manewrów.
 • Prawidłowo wykonuje manewry wyprzedzania, wymijania, omijania oraz zmiany pasa ruchu.
 • Zna zasady segregacji odpadów.

 

Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:

 • Wymienia stosowane przez siebie materiały i narzędzia.
 • Wykonuje proste operacje technologiczne.
 • Porządkuje stanowisko pracy.
 • Zna słabo podstawowe pojęcia ruchu drogowego: droga, jezdnia, pas ruchu, obszar zabudowany, strefa zamieszkania, skrzyżowanie, przejście dla pieszych, rower, pojazd uprzywilejowany, pieszy, uczestnik ruchu.
 • Właściwie kieruje swoimi zachowaniami poruszając się po drodze.
 • Stosuje przepisy ruchu drogowego w sytuacjach typowych.
 • Umie korzystać z chodnika i przejść dla pieszych.
 • Zna zasady przechodzenia przez jezdnię w miejscach oznaczonych i nie nieoznaczonych.
 • Nazywa główne grupy znaków drogowych  pionowych i poziomych.
 • Nie zawsze przestrzega podstawowe znaki drogowe dotyczące pieszych i rowerzystów.
 • Wie, co to jest pojazd uprzywilejowany i zna zasady zachowania wobec nich.
 • Umie wymienić podstawowe manewry na drodze.
 • Zna numery telefonów do służb ratunkowych.
 • Zna zasady segregacji odpadów.

 

Ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej.

 

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć