Nawigacja

Wymagania edukacyjne kl. IV Wymagania edukacyjne kl. V - VI Wymagania edukacyjne kl. VII Wymagania edukacyjne kl. VIII

Strony przedmiotu język niemiecki

Wymagania edukacyjne kl. IV

 

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasach IV
niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

Ocena niedostateczna. Uczeń:

 • nie potrafi poprawnie zapisać wyrazów i zdań poznanych na zajęciach języka niemieckiego;
 • nie potrafi budować spójnych zdań i wypowiedzi ustnych, nawet z pomocą nauczyciela;
 • nie opanował zagadnień gramatycznych ani leksykalnych określonych w rozkładzie materiału;
 • nie potrafi skutecznie korzystać z żadnego słownika;
 • uczeń nie obrabia prac domowych i nie jest aktywny na zajęciach.

Ocena dopuszczająca. Uczeń:

 • przy pomocy nauczyciela posługuje się niedużą ilością prostych struktur słownikowych;
 • czasami rozumie globalny sens tekstów czytanych i słuchanych;
 • rozumie polecenia nauczyciela często stosowane na lekcjach;
 • z pomocą nauczyciela pisze proste teksty na tematy wcześniej opracowane;
 • z pomocą nauczyciela podaje proste informacje dotyczące jego osoby.

Ocena dostateczna. Uczeń:

 • posługuje się prostymi strukturami językowymi i gramatycznymi w mowie i w piśmie;
 • często rozumie globalny sens tekstów słuchanych i czytanych;
 • rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie;
 • często z powodzeniem przekazuje prostą informację;
 • pisze proste teksty zawierające pełne zdania, popełniając błędy nie uniemożliwiające zrozumienie.

Ocena dobra. Uczeń:

 • pisze teksty zawierające pełne i poprawne zdania , zawierając konstrukcje językowe i gramatyczne;
 • zazwyczaj z powodzeniem przekazuje wiadomości, pytania i prośby;
 • rozumie globalny a często szczegółowy sens tekstów czytanych i słuchanych;
 • na ogół używa szerokiego słownictwa odpowiedniego do zadania w mowie i w piśmie.

Ocena bardzo dobra. Uczeń:

 • buduje spójne zdania i wypowiedzi stosując poprawność językową;
 • stosuje szeroki zakres słownictwa;
 • rozumie globalny i szczegółowy sens tekstów czytanych i słuchanych;
 • mówi spójnie, poprawnie gramatycznie i fonetycznie;
 • pisze zadania zawierające pełne, złożone zdania i zachowując odpowiednie konstrukcje.

Ocena celująca. Uczeń:

 • uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne zainteresowania językowe. Jego wypowiedzi ustne i pisemne są spójne, rzeczowe, bezbłędne, a zasób słownictwa znacznie wykracza poza obowiązujący program;
 • rozumie sens tekstów słuchanych i czytanych, sprawnie i bezbłędnie wyszukuje informacje;
 • dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału;
 • bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych;
 • chętnie wykonuje dodatkowe zadania.

W odniesieniu do uczniów z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się zindywidualizowane wymagania i ocenianie bieżące umiejętności oraz nabywanej wiedzy.

 

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć