• Wymagania edukacyjne kl. IV

    • Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV
     niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

      

     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie  spełnia wymagań oceny dopuszczającej w zakresie wiedzy, umiejętności i aktywności, nie uczestniczy w zajęciach, nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej nauczania matematyki w kl 4 z poszczególnych działów, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nawet  z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać/wykonać/ zadań o niewielkim stopniu trudności.

      

     Na ocenę dopuszczającą:

     Dział: Działania na liczbach naturalnych

     • Rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba.
     • Porównuje liczby naturalne – proste przypadki.
     • Dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 100.
     • Mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie tabliczki mnożenia.
     • Mnoży i dzieli liczby przez 10, 100, 1000.
     • Rozróżnia pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz.

     Dział: Figury geometryczne, cz. 1

     • Rozróżnia odcinki, proste, półproste.
     • Wskazuje i nazywa jednostki długości.
     • Kreśli odcinki o podanej długości.
     • Wskazuje ramiona i wierzchołek kąta.

     Dział: Rozszerzanie zakresu liczbowego

     • Odczytuje liczby do 10 000 – proste przykłady.
     • Odczytuje cyfry we wskazanych rzędach liczby.
     • Pisze liczby o danych cyfrach we wskazanych rzędach – proste przypadki.
     • Dodaje i odejmuje liczby sposobem pisemnym – proste przykłady.
     • Mnoży i dzieli przez liczby jednocyfrowe – proste przypadki. i w nieskomplikowanych przypadkach.
     • Rozróżnia podstawowe miary czasu.

     Dział: Figury geometryczne, cz. 2

     • Rozpoznaje prostokąty.
     • Wskazuje wierzchołki i boki prostokąta.
     • Oblicza obwód prostokąta, którego długości boków wyrażone są tą samą jednostką.
     • Kreśli okręgi o wskazanym promieniu.
     • Dział: Skala i plan. Diagramy
     • Kreśli odcinki i prostokąty w skali 1 : 1, 1 :2, 2: 1.
     • Odpowiada na proste pytania dotyczące diagramów.

     Dział: Podzielność liczb naturalnych

     • Podaje przykłady dzielników lub wielokrotności danej liczby – proste przypadki.
     • Wymienia jednocyfrowe liczby pierwsze.
     • Podaje przykłady liczb podzielnych przez 2 i 5.

     Dział: Ułamki zwykłe

     • Odczytuje ułamek z rysunku.
     • Wskazuje liczniki mianownik ułamka zwykłego.
     • Podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych.
     • Porównuje ułamki, korzystając z ich ilustracji – proste przypadki.
     • Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach – proste przypadki. Korzysta z ilustracji.

     Dział: Prostopadłościany

     • Wyróżnia sześciany wśród innych prostopadłościanów.
     • Wskazuje na modelu prostopadłościanu jego ściany, krawędzie, wierzchołki.
     • Oblicza pole powierzchni sześcianu, mając daną jego siatkę.

     Dział: Ułamki dziesiętne

     • Podaje przykłady ułamków dziesiętnych.
     • Odczytuje i zapisuje ułamki w postaci dziesiętnej – proste przypadki.
     • Zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego – proste przypadki.
     • Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym i w pamięci – proste przykłady.

      

     Na ocenę dostateczną:

     Dział: Działania na liczbach naturalnych

     • Rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba.
     • Porównuje liczby naturalne – proste przypadki.
     • Dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 100.
     • Mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie tabliczki mnożenia.
     • Mnoży i dzieli liczby przez 10, 100, 1000.• Rozróżnia pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz.
     • Zaznacza przy danej jednostce liczby na osi liczbowej.
     • Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 1000 – proste przykłady.
     • Zmienia kolejność składników w dodawaniu i czynników w mnożeniu, by ułatwić obliczenia.
     • Mnoży liczby w przypadkach typu 40 • 30.
     • Dzieli liczby w przypadkach typu 1200 : 60.
     • Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego.

     Dział: Figury geometryczne, cz. 1

     • Wyróżnia punkty należące i nie należące do prostej.
     • Nazywa proste, półproste i odcinki.
     • Kreśli odcinki, proste równoległe i prostopadłe na kratkowanym papierze.
     • Mierzy i porównuje odcinki.
     • Rozróżnia kąty ostre, proste i rozwarte.
     • Kreśli kąty ostre, proste i rozwarte.
     • Odczytuje i nazywa kąty.
     • Mierzy kąty za pomocą kątomierza i kreśli kąty o danej mierze.

     Dział: Rozszerzanie zakresu liczbowego

     • Czyta liczby do 100 000 zapisane w dziesiątkowym systemie pozycyjnym i pisze je słowami.
     • Odczytuje duże liczby zaznaczone na osi liczbowej.
     • Zaznacza na osi liczbowej liczby naturalne.
     • Wykonuje dzielenie z resztą i sprawdza je za pomocą mnożenia - proste przykłady.
     • Stosuje algorytmy działań pisemnych.
     • Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych i pamięciowych.
     • Rozwiązuje proste zadania, dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego, z zastosowaniem działań pisemnych.
     • Zapisuje daty, wieki, numery rozdziałów za pomocą znaków rzymskich.
     • Posługuje się podstawowymi miarami czasu.

     Dział: Figury geometryczne, cz. 2

     • Kreśli prostokąty i kwadraty o podanych wymiarach.
     • Kreśli przekątne prostokąta.
     • Porównuje boki prostokąta za pomocą cyrkla.
     • Wskazuje punkty, należące bądź nienależące do okręgu i koła.
     • Wskazuje środek, promień, średnicę, cięciwę w kole i okręgu.
     • Wypełnia prostokąty kwadratami jednostkowymi.
     • Podaje zależności między jednostkami pola – proste przypadki.
     • Oblicza pole prostokąta, gdy dane są długości boków i wyrażone są jednakowymi jednostkami.

     Dział: Skala i plan. Diagramy

     • Odróżnia zapis skali powiększającej od pomniejszającej.
     • Kreśli odcinki, kwadraty i prostokąty w skali.
     • Kreśli w skali okręgi o danej długości promienia lub średnicy.
     • Odczytuje z mapy lub planu rzeczywiste odległości między miastami lub obiektami – proste przypadki.
     • Podaje przykłady skali powiększającej lub pomniejszającej.
     • Odczytuje dane z prostych diagramów obrazkowych lub słupkowych.
     • Przedstawia dane na diagramach obrazkowych – proste przypadki.

     Dział: Podzielność liczb naturalnych

     • Wybiera z dowolnego zbioru dzielniki lub wielokrotności danej liczby- proste przypadki.
     • Podaje przykłady dzielników lub wielokrotności danej liczby.
     • Podaje jednocyfrowe i dwucyfrowe przykłady liczb pierwszych.
     • Rozróżnia liczby pierwsze i liczby złożone.
     • Podaje przykłady liczb podzielnych przez 2, 5, 10, 100.
     • Podaje przykłady liczb podzielnych przez 3 i 9.
     • Wybiera z dowolnego zbioru liczby podzielne przez 3 i 9 – proste przypadki.

     Dział: Ułamki zwykłe

     • Zapisuje ułamek jako część całości.
     • Wyznacza ułamek prostokąta, koła, odcinka.
     • Przedstawia iloraz liczb naturalnych w postaci ułamka zwykłego i odwrotnie.
     • Wyszukuje ułamki właściwe i niewłaściwe w zbiorze ułamków zwykłych.
     • Podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych.
     • Porównuje ułamki o jednakowych licznikach lub mianownikach.
     • Zapisuje skalę pomniejszającą w postaci ułamka i odwrotnie.
     • Zamienia ułamki niewłaściwe na liczbę mieszaną i odwrotnie.
     • Zapisuje skalę powiększającą w postaci ułamka niewłaściwego i odwrotnie.
     • Skraca i rozszerza ułamki• Odczytuje ułamki zaznaczone na osi liczbowej.
     • Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach.
     • Mnoży ułamki przez liczbę naturalną.
     • Rozwiązuje proste równania z zastosowaniem ułamków, korzystając z własności działań.
     • Rozwiązuje proste zadania otwarte i zamknięte z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.

     Dział: Prostopadłościany

     • Wyróżnia sześciany wśród innych prostopadłościanów.
     • Wskazuje na modelu prostopadłościanu jego ściany, krawędzie, wierzchołki.
     • Oblicza pole powierzchni sześcianu, mając daną jego siatkę.
     • Dział: Ułamki dziesiętne
     • Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej – proste przykłady.
     • Wyszukuje ułamki dziesiętne w zbiorze danych liczb.
     • Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym.
     • Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000.
     • Porównuje ułamki dziesiętne.
     • Zapisuje wyrażenia dwumianowane za pomocą ułamków dziesiętnych i odwrotnie.
     • Rozwiązuje metodą działań odwrotnych proste równania i zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.

      

     Na ocenę dobrą:

     Dział: Działania na liczbach naturalnych

     • Wyjaśnia na przykładach różne sposoby wykonywania działań.
     • Wyjaśnia na przykładach własności liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu oraz liczby 1 w mnożeniu i dzieleniu.
     • Rozwiązuje elementarne równania z zastosowaniem rachunku pamięciowego i własności działań.
     • Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują nawiasy.
     • Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pamięciowych.
     • Przedstawia rozwiązanie zadania w jednym zapisie.

     Dział: Figury geometryczne, cz. 1

     • Kreśli odcinki (proste) równoległe i prostopadłe za pomocą linijki i ekierki.
     • Mierzy odcinki różnymi jednostkami długości i zapisuje ich długości.
     • Podaje zależności między jednostkami długości. Przelicza jednostki – proste przypadki.
     • Rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem miar i własności poznanych kątów.

     Dział: Rozszerzanie zakresu liczbowego

     • Wyjaśnia znaczenia terminów: system dziesiątkowy i pozycyjny, nazywa i wskazuje rzędy.
     • Wyjaśnia sposoby pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
     • Podejmuje próby szacowania wyników.
     • Mnoży i dzieli przez liczby dwucyfrowe.
     • Wykonuje sprawdzenie przeprowadzonych działań.
     • Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych.
     • Rozwiązuje proste równania z zastosowaniem obliczeń pisemnych.
     • Zapisuje liczby znakami rzymskimi. Czyta liczby zapisane znakami rzymskimi.
     • Wyjaśnia zasady zapisu liczb w systemie rzymskim.
     • Zamienia jednostki miar czasu.

     Dział: Figury geometryczne, cz. 2

     • Uzasadnia, że kwadrat jest prostokątem.
     • Wyjaśnia pojecie pola jako liczby jednostkowych kwadratów wypełniających daną figurę.
     • Oblicza obwód i pole prostokąta, gdy boki wyrażone są różnymi jednostkami.
     • Oblicza bok kwadratu o danym obwodzie.
     • Zamienia jednostki pola z większych na mniejsze.
     • Podaje zależności między długością promienia i długością średnicy.
     • Kreśli okrąg o danej średnicy.

     Dział: Skala i plan. Diagramy

     • Przedstawia dane na diagramach obrazkowych lub słupkowych.
     • Interpretuje dane z diagramów obrazkowych lub słupkowych.
     • Oblicza rzeczywiste odległości z planu i mapy – proste przypadki.
     • Wyznacza odległości na planie i mapie, znając rzeczywiste odległości – proste przypadki.
     • Dział: Podzielność liczb naturalnych
     • Rozwiązuje zadania dotyczące dzielników i wielokrotności liczb.
     • Wybiera liczby pierwsze i złożone ze zbioru liczb naturalnych.
     • Uzasadnia, kiedy liczba jest podzielna przez 2, 5, 10, 100, 25, 3, 9.

     Dział: Ułamki zwykłe

     • Zapisuje ułamek jako część całości.
     • Wyznacza ułamek prostokąta, koła, odcinka.
     • Przedstawia iloraz liczb naturalnych w postaci ułamka zwykłego i odwrotnie.
     • Wyszukuje ułamki właściwe i niewłaściwe w zbiorze ułamków zwykłych.
     • Podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych.
     • Porównuje ułamki o jednakowych licznikach lub mianownikach.
     • Zapisuje skalę pomniejszającą w postaci ułamka i odwrotnie.
     • Zamienia ułamki niewłaściwe na liczbę mieszaną i odwrotnie.
     • Zapisuje skalę powiększającą w postaci ułamka niewłaściwego i odwrotnie.
     • Skraca i rozszerza ułamki – proste przypadki.
     • Odczytuje ułamki zaznaczone na osi liczbowej.
     • Mnoży ułamki przez liczbę naturalną.
     • Rozwiązuje proste równania z zastosowaniem ułamków, korzystając z własności działań.
     • Rozwiązuje proste zadania otwarte i zamknięte z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.

     Dział: Prostopadłościany

     • Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem własności prostopadłościanu.
     • Oblicza pole powierzchni prostopadłościanu, mając dane wymiary, wyrażone w różnych jednostkach długości.
     • Rozwiązuje proste zadania praktyczne, w których występują jednostki długości, pola.

     Dział: Ułamki dziesiętne

     • Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej.
     • Podaje zasady pisemnego dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.
     • Podaje zasady mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.
     • Rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte, w których występują ułamki dziesiętne.
     • Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne poprzez rozszerzanie.
     • Skraca lub rozszerza ułamki dziesiętne do wskazanych rzędów.

      

     Na ocenę bardzo dobrą:

     Dział: Działania na liczbach naturalnych

     • Wyznacza jednostkę osi liczbowej, gdy na osi zaznaczone są dwie nie kolejne liczby naturalne.
     • Wykrywa błędy w obliczeniach i szacuje wyniki.
     • Wyjaśnia na przykładach związki między działaniami wzajemnie odwrotnymi.
     • Stosuje szacowanie wyniku w zadaniach tekstowych otwartych i zamkniętych.
     • Rozwiązuje zadania rozszerzonej odpowiedzi, dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego z uwzględnieniem pytań.

     Dział: Figury geometryczne, cz. 1

     • Definiuje kąt ostry, prosty i rozwarty.
     • Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, z wykorzystaniem jednostek długości i miar kątów.
     • Rozpoznaje i rysuje kąt zerowy, półpełny i pełny.

     Dział: Rozszerzanie zakresu liczbowego

     • Wyjaśnia znaczenia terminów: system dziesiątkowy i pozycyjny, nazywa i wskazuje rzędy.
     • Wyjaśnia sposoby pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
     • Podejmuje próby szacowania wyników.
     • Wykonuje sprawdzenie przeprowadzonych działań.
     • Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych.
     • Rozwiązuje proste równania z zastosowaniem obliczeń pisemnych.
     • Zapisuje liczby znakami rzymskimi. Czyta liczby zapisane znakami rzymskimi.
     • Wyjaśnia zasady zapisu liczb w systemie rzymskim.
     • Zamienia jednostki miar czasu.
     • Mnoży i dzieli przez liczby wielocyfrowe.

     Dział: Figury geometryczne, cz. 2

     • Kreśli kwadrat lub prostokąt o danej przekątnej.
     • Oblicza pole kwadratu, gdy dany jest obwód.
     • Oblicza pole lub obwód prostokąta, mając dane zależności między długościami boków.
     • Oblicza długość boku prostokąta, mając dane pole i długość drugiego boku.

     Dział: Skala i plan. Diagramy

     Dział: Podzielność liczb naturalnych

     • Rozwiązuje zadania dotyczące dzielników i wielokrotności liczb.
     • Wybiera liczby pierwsze i złożone ze zbioru liczb naturalnych.
     • Uzasadnia, kiedy liczba jest podzielna przez 2, 5, 10, 100, 25, 3, 9. była podzielna przez 2, 5, 10, 100, 25, 3, 9.
     • Ocenia, czy zdania dotyczące podzielności liczb są prawdziwe czy fałszywe.

     Dział: Ułamki zwykłe                      

     • Przedstawia na rysunku ułamek jako część całości.
     • Zaznacza ułamki na osi liczbowej, dobierając jednostkę.
     • Porównuje ułamki, korzystając z odpowiednich reguł lub przedstawiając ułamek na osi liczbowej.
     • Wyjaśnia zapis ułamka.
     • Wyjaśnia, co to znaczy skrócić lub rozszerzyć ułamek zwykły.
     • Objaśnia sposób dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach.
     • Objaśnia sposób mnożenia ułamka przez liczbę naturalną.
     • Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.
     • Oblicza wartości wyrażeń, w których występują ułamki zwykłe.

     Dział: Prostopadłościany

     • Projektuje siatki sześcianów i prostopadłościanów o danych własnościach, np. z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego.
     • Rozwiązuje zadania i wykonuje obliczenia, w których występują różne jednostki długości lub pola.
     • Projektuje siatki prostopadłościanów z wykorzystaniem skali.

     Dział: Ułamki dziesiętne

     • Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej.
     • Podaje zasady pisemnego dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.
     • Podaje zasady mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.
     • Rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte, w których występują ułamki dziesiętne.
     • Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne poprzez rozszerzanie.
     • Skraca lub rozszerza ułamki dziesiętne do wskazanych rzędów.
     • Rozwiązuje proste równania, w których występują ułamki dziesiętne.
     • Porządkuje rosnąco lub malejąco ułamki dziesiętne.
     • Oblicza wartości wyrażeń, zawierających kilka działań, nawiasy oraz ułamki dziesiętne.

      

     Na ocenę celującą:

     Dział: Działania na liczbach naturalnych

     • Wykrywa błędy w obliczeniach i szacuje wyniki.
     • Wyjaśnia na przykładach związki między działaniami wzajemnie odwrotnymi.
     • Stosuje szacowanie wyniku w zadaniach tekstowych otwartych i zamkniętych.
     • Rozwiązuje zadania rozszerzonej odpowiedzi, dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego z uwzględnieniem pytań.
     • Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują potęgi.
     • Układa i rozwiązuje zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego.
     • Ocenia treść zadań, w których brak pewnych danych, występuje ich nadmiar lub dane są sprzeczne.
     • Układa drzewka do wyrażeń arytmetycznych wielodziałaniowych i odwrotnie: zapisuje te wyrażenia w postaci drzewek.

     Dział: Figury geometryczne, cz. 1

     • Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, z wykorzystaniem jednostek długości i miar kątów.
     • Rozpoznaje i rysuje kąt zerowy, półpełny i pełny.
     • Kreśli i mierzy kąty większe od kąta półpełnego.
     • Przelicza jednostki długości.
     • Rozwiązuje zadania problemowe.

     Dział: Rozszerzanie zakresu liczbowego

     • Wyjaśnia znaczenia terminów: system dziesiątkowy i pozycyjny, nazywa i wskazuje rzędy.
     • Wyjaśnia sposoby pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
     • Podejmuje próby szacowania wyników.
     • Mnoży i dzieli przez liczby dwucyfrowe.
     • Wykonuje sprawdzenie przeprowadzonych działań.
     • Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych.
     • Rozwiązuje proste równania z zastosowaniem obliczeń pisemnych.
     • Zapisuje liczby znakami rzymskimi. Czyta liczby zapisane znakami rzymskimi.
     • Wyjaśnia zasady zapisu liczb w systemie rzymskim.
     • Zamienia jednostki miar czasu.
     • Mnoży i dzieli przez liczby wielocyfrowe.

     Dział: Figury geometryczne, cz. 2

     • Kreśli kwadrat lub prostokąt o danej przekątnej.
     • Oblicza pole kwadratu, gdy dany jest obwód.
     • Oblicza długość boku prostokąta, mając dane pole i długość drugiego boku.
     • Kreśli okrąg o danej cięciwie.
     • Symboliczne oznacza okręgi i koła.
     • Porównuje własności prostokąta i kwadratu.
     • Zamienia jednostki powierzchni z mniejszych na większe i odwrotnie.

     Dział: Skala i plan. Diagramy

     • Przedstawia dane na diagramach obrazkowych lub słupkowych.
     • Interpretuje dane z diagramów obrazkowych lub słupkowych.
     • Oblicza rzeczywiste odległości z planu i mapy – proste przypadki.
     • Wyznacza odległości na planie i mapie, znając rzeczywiste odległości – proste przypadki.
     • Oblicza odległości między miastami w rzeczywistości, znając skalę i odległości na mapie.
     • Zbiera dane i przedstawia je na diagramach obrazkowych lub słupkowych.
     • Interpretuje diagramy. Samodzielnie układa pytania do diagramów.

     Dział: Podzielność liczb naturalnych

     • Rozwiązuje zadania dotyczące dzielników i wielokrotności liczb.
     • Wybiera liczby pierwsze i złożone ze zbioru liczb naturalnych.
     • Uzasadnia, kiedy liczba jest podzielna przez 2, 5, 10, 100, 25, 3, 9.
     • Uzupełnia w zapisie liczby brakujące cyfry tak, aby otrzymana liczba była podzielna przez 2, 5, 10, 100, 25, 3, 9.
     • Ocenia, czy zdania dotyczące podzielności liczb są prawdziwe czy fałszywe.
     • Wyróżnia liczby o złożonych warunkach podzielności, n p. przez 6, 15.
     • Przy zdaniach fałszywych podaje kontrprzykład.

     Dział: Ułamki zwykłe

     • Przedstawia na rysunku ułamek jako część całości.
     • Zaznacza ułamki na osi liczbowej, dobierając jednostkę.
     • Porównuje ułamki, korzystając z odpowiednich reguł lub przedstawiając ułamek na osi liczbowej.
     • Wyjaśnia zamianę ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną i odwrotnie.
     • Wyjaśnia, co to znaczy skrócić lub rozszerzyć ułamek zwykły.
     • Objaśnia sposób dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach.
     • Objaśnia sposób mnożenia ułamka przez liczbę naturalną.
     • Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.
     • Oblicza wartości wyrażeń, w których występują ułamki zwykłe.

     Dział: Prostopadłościany

     • Rozwiązuje zadania problemowe, dotyczące własności prostopadłościanów.
     • Rozwiązuje zadania problemowe, dotyczące obliczania pola prostopadłościanu.

     Dział: Ułamki dziesiętne

     • Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych.
     • Wyznacza odpowiednią jednostkę na osi liczbowej i zaznacza na niej ułamki dziesiętne o mianownikach 100, 1000.

      

     Aby uzyskać kolejną ocenę, muszą być spełnione wymagania na oceny wcześniejsze. Np. Aby uzyskać ocenę celującą – uczeń powinien spełnić wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą i celującą.

      

     W odniesieniu do uczniów z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się indywidualizowane wymagania i ocenianie bieżące umiejętności oraz nabywanej wiedzy.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych