Nawigacja

Wymagania edukacyjne kl. IV Wymagania edukacyjne kl. V Wymagania edukacyjne kl. VI Wymagania edukacyjne kl. VII Wymagania edukacyjne kl. VIII

Strony przedmiotu matematyka

Wymagania edukacyjne kl. IV

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV
niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie  spełnia wymagań oceny dopuszczającej w zakresie wiedzy, umiejętności i aktywności, nie uczestniczy w zajęciach, nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej nauczania matematyki w kl 4 z poszczególnych działów, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nawet  z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać/wykonać/ zadań o niewielkim stopniu trudności.

 

Na ocenę dopuszczającą:

Dział: Działania na liczbach naturalnych

 • Rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba.
 • Porównuje liczby naturalne – proste przypadki.
 • Dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 100.
 • Mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie tabliczki mnożenia.
 • Mnoży i dzieli liczby przez 10, 100, 1000.
 • Rozróżnia pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz.

Dział: Figury geometryczne, cz. 1

 • Rozróżnia odcinki, proste, półproste.
 • Wskazuje i nazywa jednostki długości.
 • Kreśli odcinki o podanej długości.
 • Wskazuje ramiona i wierzchołek kąta.

Dział: Rozszerzanie zakresu liczbowego

 • Odczytuje liczby do 10 000 – proste przykłady.
 • Odczytuje cyfry we wskazanych rzędach liczby.
 • Pisze liczby o danych cyfrach we wskazanych rzędach – proste przypadki.
 • Dodaje i odejmuje liczby sposobem pisemnym – proste przykłady.
 • Mnoży i dzieli przez liczby jednocyfrowe – proste przypadki. i w nieskomplikowanych przypadkach.
 • Rozróżnia podstawowe miary czasu.

Dział: Figury geometryczne, cz. 2

 • Rozpoznaje prostokąty.
 • Wskazuje wierzchołki i boki prostokąta.
 • Oblicza obwód prostokąta, którego długości boków wyrażone są tą samą jednostką.
 • Kreśli okręgi o wskazanym promieniu.
 • Dział: Skala i plan. Diagramy
 • Kreśli odcinki i prostokąty w skali 1 : 1, 1 :2, 2: 1.
 • Odpowiada na proste pytania dotyczące diagramów.

Dział: Podzielność liczb naturalnych

 • Podaje przykłady dzielników lub wielokrotności danej liczby – proste przypadki.
 • Wymienia jednocyfrowe liczby pierwsze.
 • Podaje przykłady liczb podzielnych przez 2 i 5.

Dział: Ułamki zwykłe

 • Odczytuje ułamek z rysunku.
 • Wskazuje liczniki mianownik ułamka zwykłego.
 • Podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych.
 • Porównuje ułamki, korzystając z ich ilustracji – proste przypadki.
 • Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach – proste przypadki. Korzysta z ilustracji.

Dział: Prostopadłościany

 • Wyróżnia sześciany wśród innych prostopadłościanów.
 • Wskazuje na modelu prostopadłościanu jego ściany, krawędzie, wierzchołki.
 • Oblicza pole powierzchni sześcianu, mając daną jego siatkę.

Dział: Ułamki dziesiętne

 • Podaje przykłady ułamków dziesiętnych.
 • Odczytuje i zapisuje ułamki w postaci dziesiętnej – proste przypadki.
 • Zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego – proste przypadki.
 • Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym i w pamięci – proste przykłady.

 

Na ocenę dostateczną:

Dział: Działania na liczbach naturalnych

 • Rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba.
 • Porównuje liczby naturalne – proste przypadki.
 • Dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 100.
 • Mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie tabliczki mnożenia.
 • Mnoży i dzieli liczby przez 10, 100, 1000.• Rozróżnia pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz.
 • Zaznacza przy danej jednostce liczby na osi liczbowej.
 • Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 1000 – proste przykłady.
 • Zmienia kolejność składników w dodawaniu i czynników w mnożeniu, by ułatwić obliczenia.
 • Mnoży liczby w przypadkach typu 40 • 30.
 • Dzieli liczby w przypadkach typu 1200 : 60.
 • Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego.

Dział: Figury geometryczne, cz. 1

 • Wyróżnia punkty należące i nie należące do prostej.
 • Nazywa proste, półproste i odcinki.
 • Kreśli odcinki, proste równoległe i prostopadłe na kratkowanym papierze.
 • Mierzy i porównuje odcinki.
 • Rozróżnia kąty ostre, proste i rozwarte.
 • Kreśli kąty ostre, proste i rozwarte.
 • Odczytuje i nazywa kąty.
 • Mierzy kąty za pomocą kątomierza i kreśli kąty o danej mierze.

Dział: Rozszerzanie zakresu liczbowego

 • Czyta liczby do 100 000 zapisane w dziesiątkowym systemie pozycyjnym i pisze je słowami.
 • Odczytuje duże liczby zaznaczone na osi liczbowej.
 • Zaznacza na osi liczbowej liczby naturalne.
 • Wykonuje dzielenie z resztą i sprawdza je za pomocą mnożenia - proste przykłady.
 • Stosuje algorytmy działań pisemnych.
 • Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych i pamięciowych.
 • Rozwiązuje proste zadania, dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego, z zastosowaniem działań pisemnych.
 • Zapisuje daty, wieki, numery rozdziałów za pomocą znaków rzymskich.
 • Posługuje się podstawowymi miarami czasu.

Dział: Figury geometryczne, cz. 2

 • Kreśli prostokąty i kwadraty o podanych wymiarach.
 • Kreśli przekątne prostokąta.
 • Porównuje boki prostokąta za pomocą cyrkla.
 • Wskazuje punkty, należące bądź nienależące do okręgu i koła.
 • Wskazuje środek, promień, średnicę, cięciwę w kole i okręgu.
 • Wypełnia prostokąty kwadratami jednostkowymi.
 • Podaje zależności między jednostkami pola – proste przypadki.
 • Oblicza pole prostokąta, gdy dane są długości boków i wyrażone są jednakowymi jednostkami.

Dział: Skala i plan. Diagramy

 • Odróżnia zapis skali powiększającej od pomniejszającej.
 • Kreśli odcinki, kwadraty i prostokąty w skali.
 • Kreśli w skali okręgi o danej długości promienia lub średnicy.
 • Odczytuje z mapy lub planu rzeczywiste odległości między miastami lub obiektami – proste przypadki.
 • Podaje przykłady skali powiększającej lub pomniejszającej.
 • Odczytuje dane z prostych diagramów obrazkowych lub słupkowych.
 • Przedstawia dane na diagramach obrazkowych – proste przypadki.

Dział: Podzielność liczb naturalnych

 • Wybiera z dowolnego zbioru dzielniki lub wielokrotności danej liczby- proste przypadki.
 • Podaje przykłady dzielników lub wielokrotności danej liczby.
 • Podaje jednocyfrowe i dwucyfrowe przykłady liczb pierwszych.
 • Rozróżnia liczby pierwsze i liczby złożone.
 • Podaje przykłady liczb podzielnych przez 2, 5, 10, 100.
 • Podaje przykłady liczb podzielnych przez 3 i 9.
 • Wybiera z dowolnego zbioru liczby podzielne przez 3 i 9 – proste przypadki.

Dział: Ułamki zwykłe

 • Zapisuje ułamek jako część całości.
 • Wyznacza ułamek prostokąta, koła, odcinka.
 • Przedstawia iloraz liczb naturalnych w postaci ułamka zwykłego i odwrotnie.
 • Wyszukuje ułamki właściwe i niewłaściwe w zbiorze ułamków zwykłych.
 • Podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych.
 • Porównuje ułamki o jednakowych licznikach lub mianownikach.
 • Zapisuje skalę pomniejszającą w postaci ułamka i odwrotnie.
 • Zamienia ułamki niewłaściwe na liczbę mieszaną i odwrotnie.
 • Zapisuje skalę powiększającą w postaci ułamka niewłaściwego i odwrotnie.
 • Skraca i rozszerza ułamki• Odczytuje ułamki zaznaczone na osi liczbowej.
 • Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach.
 • Mnoży ułamki przez liczbę naturalną.
 • Rozwiązuje proste równania z zastosowaniem ułamków, korzystając z własności działań.
 • Rozwiązuje proste zadania otwarte i zamknięte z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.

Dział: Prostopadłościany

 • Wyróżnia sześciany wśród innych prostopadłościanów.
 • Wskazuje na modelu prostopadłościanu jego ściany, krawędzie, wierzchołki.
 • Oblicza pole powierzchni sześcianu, mając daną jego siatkę.
 • Dział: Ułamki dziesiętne
 • Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej – proste przykłady.
 • Wyszukuje ułamki dziesiętne w zbiorze danych liczb.
 • Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym.
 • Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000.
 • Porównuje ułamki dziesiętne.
 • Zapisuje wyrażenia dwumianowane za pomocą ułamków dziesiętnych i odwrotnie.
 • Rozwiązuje metodą działań odwrotnych proste równania i zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.

 

Na ocenę dobrą:

Dział: Działania na liczbach naturalnych

 • Wyjaśnia na przykładach różne sposoby wykonywania działań.
 • Wyjaśnia na przykładach własności liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu oraz liczby 1 w mnożeniu i dzieleniu.
 • Rozwiązuje elementarne równania z zastosowaniem rachunku pamięciowego i własności działań.
 • Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują nawiasy.
 • Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pamięciowych.
 • Przedstawia rozwiązanie zadania w jednym zapisie.

Dział: Figury geometryczne, cz. 1

 • Kreśli odcinki (proste) równoległe i prostopadłe za pomocą linijki i ekierki.
 • Mierzy odcinki różnymi jednostkami długości i zapisuje ich długości.
 • Podaje zależności między jednostkami długości. Przelicza jednostki – proste przypadki.
 • Rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem miar i własności poznanych kątów.

Dział: Rozszerzanie zakresu liczbowego

 • Wyjaśnia znaczenia terminów: system dziesiątkowy i pozycyjny, nazywa i wskazuje rzędy.
 • Wyjaśnia sposoby pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
 • Podejmuje próby szacowania wyników.
 • Mnoży i dzieli przez liczby dwucyfrowe.
 • Wykonuje sprawdzenie przeprowadzonych działań.
 • Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych.
 • Rozwiązuje proste równania z zastosowaniem obliczeń pisemnych.
 • Zapisuje liczby znakami rzymskimi. Czyta liczby zapisane znakami rzymskimi.
 • Wyjaśnia zasady zapisu liczb w systemie rzymskim.
 • Zamienia jednostki miar czasu.

Dział: Figury geometryczne, cz. 2

 • Uzasadnia, że kwadrat jest prostokątem.
 • Wyjaśnia pojecie pola jako liczby jednostkowych kwadratów wypełniających daną figurę.
 • Oblicza obwód i pole prostokąta, gdy boki wyrażone są różnymi jednostkami.
 • Oblicza bok kwadratu o danym obwodzie.
 • Zamienia jednostki pola z większych na mniejsze.
 • Podaje zależności między długością promienia i długością średnicy.
 • Kreśli okrąg o danej średnicy.

Dział: Skala i plan. Diagramy

 • Przedstawia dane na diagramach obrazkowych lub słupkowych.
 • Interpretuje dane z diagramów obrazkowych lub słupkowych.
 • Oblicza rzeczywiste odległości z planu i mapy – proste przypadki.
 • Wyznacza odległości na planie i mapie, znając rzeczywiste odległości – proste przypadki.
 • Dział: Podzielność liczb naturalnych
 • Rozwiązuje zadania dotyczące dzielników i wielokrotności liczb.
 • Wybiera liczby pierwsze i złożone ze zbioru liczb naturalnych.
 • Uzasadnia, kiedy liczba jest podzielna przez 2, 5, 10, 100, 25, 3, 9.

Dział: Ułamki zwykłe

 • Zapisuje ułamek jako część całości.
 • Wyznacza ułamek prostokąta, koła, odcinka.
 • Przedstawia iloraz liczb naturalnych w postaci ułamka zwykłego i odwrotnie.
 • Wyszukuje ułamki właściwe i niewłaściwe w zbiorze ułamków zwykłych.
 • Podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych.
 • Porównuje ułamki o jednakowych licznikach lub mianownikach.
 • Zapisuje skalę pomniejszającą w postaci ułamka i odwrotnie.
 • Zamienia ułamki niewłaściwe na liczbę mieszaną i odwrotnie.
 • Zapisuje skalę powiększającą w postaci ułamka niewłaściwego i odwrotnie.
 • Skraca i rozszerza ułamki – proste przypadki.
 • Odczytuje ułamki zaznaczone na osi liczbowej.
 • Mnoży ułamki przez liczbę naturalną.
 • Rozwiązuje proste równania z zastosowaniem ułamków, korzystając z własności działań.
 • Rozwiązuje proste zadania otwarte i zamknięte z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.

Dział: Prostopadłościany

 • Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem własności prostopadłościanu.
 • Oblicza pole powierzchni prostopadłościanu, mając dane wymiary, wyrażone w różnych jednostkach długości.
 • Rozwiązuje proste zadania praktyczne, w których występują jednostki długości, pola.

Dział: Ułamki dziesiętne

 • Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej.
 • Podaje zasady pisemnego dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.
 • Podaje zasady mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.
 • Rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte, w których występują ułamki dziesiętne.
 • Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne poprzez rozszerzanie.
 • Skraca lub rozszerza ułamki dziesiętne do wskazanych rzędów.

 

Na ocenę bardzo dobrą:

Dział: Działania na liczbach naturalnych

 • Wyznacza jednostkę osi liczbowej, gdy na osi zaznaczone są dwie nie kolejne liczby naturalne.
 • Wykrywa błędy w obliczeniach i szacuje wyniki.
 • Wyjaśnia na przykładach związki między działaniami wzajemnie odwrotnymi.
 • Stosuje szacowanie wyniku w zadaniach tekstowych otwartych i zamkniętych.
 • Rozwiązuje zadania rozszerzonej odpowiedzi, dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego z uwzględnieniem pytań.

Dział: Figury geometryczne, cz. 1

 • Definiuje kąt ostry, prosty i rozwarty.
 • Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, z wykorzystaniem jednostek długości i miar kątów.
 • Rozpoznaje i rysuje kąt zerowy, półpełny i pełny.

Dział: Rozszerzanie zakresu liczbowego

 • Wyjaśnia znaczenia terminów: system dziesiątkowy i pozycyjny, nazywa i wskazuje rzędy.
 • Wyjaśnia sposoby pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
 • Podejmuje próby szacowania wyników.
 • Wykonuje sprawdzenie przeprowadzonych działań.
 • Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych.
 • Rozwiązuje proste równania z zastosowaniem obliczeń pisemnych.
 • Zapisuje liczby znakami rzymskimi. Czyta liczby zapisane znakami rzymskimi.
 • Wyjaśnia zasady zapisu liczb w systemie rzymskim.
 • Zamienia jednostki miar czasu.
 • Mnoży i dzieli przez liczby wielocyfrowe.

Dział: Figury geometryczne, cz. 2

 • Kreśli kwadrat lub prostokąt o danej przekątnej.
 • Oblicza pole kwadratu, gdy dany jest obwód.
 • Oblicza pole lub obwód prostokąta, mając dane zależności między długościami boków.
 • Oblicza długość boku prostokąta, mając dane pole i długość drugiego boku.

Dział: Skala i plan. Diagramy

Dział: Podzielność liczb naturalnych

 • Rozwiązuje zadania dotyczące dzielników i wielokrotności liczb.
 • Wybiera liczby pierwsze i złożone ze zbioru liczb naturalnych.
 • Uzasadnia, kiedy liczba jest podzielna przez 2, 5, 10, 100, 25, 3, 9. była podzielna przez 2, 5, 10, 100, 25, 3, 9.
 • Ocenia, czy zdania dotyczące podzielności liczb są prawdziwe czy fałszywe.

Dział: Ułamki zwykłe                      

 • Przedstawia na rysunku ułamek jako część całości.
 • Zaznacza ułamki na osi liczbowej, dobierając jednostkę.
 • Porównuje ułamki, korzystając z odpowiednich reguł lub przedstawiając ułamek na osi liczbowej.
 • Wyjaśnia zapis ułamka.
 • Wyjaśnia, co to znaczy skrócić lub rozszerzyć ułamek zwykły.
 • Objaśnia sposób dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach.
 • Objaśnia sposób mnożenia ułamka przez liczbę naturalną.
 • Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.
 • Oblicza wartości wyrażeń, w których występują ułamki zwykłe.

Dział: Prostopadłościany

 • Projektuje siatki sześcianów i prostopadłościanów o danych własnościach, np. z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego.
 • Rozwiązuje zadania i wykonuje obliczenia, w których występują różne jednostki długości lub pola.
 • Projektuje siatki prostopadłościanów z wykorzystaniem skali.

Dział: Ułamki dziesiętne

 • Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej.
 • Podaje zasady pisemnego dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.
 • Podaje zasady mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.
 • Rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte, w których występują ułamki dziesiętne.
 • Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne poprzez rozszerzanie.
 • Skraca lub rozszerza ułamki dziesiętne do wskazanych rzędów.
 • Rozwiązuje proste równania, w których występują ułamki dziesiętne.
 • Porządkuje rosnąco lub malejąco ułamki dziesiętne.
 • Oblicza wartości wyrażeń, zawierających kilka działań, nawiasy oraz ułamki dziesiętne.

 

Na ocenę celującą:

Dział: Działania na liczbach naturalnych

 • Wykrywa błędy w obliczeniach i szacuje wyniki.
 • Wyjaśnia na przykładach związki między działaniami wzajemnie odwrotnymi.
 • Stosuje szacowanie wyniku w zadaniach tekstowych otwartych i zamkniętych.
 • Rozwiązuje zadania rozszerzonej odpowiedzi, dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego z uwzględnieniem pytań.
 • Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują potęgi.
 • Układa i rozwiązuje zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego.
 • Ocenia treść zadań, w których brak pewnych danych, występuje ich nadmiar lub dane są sprzeczne.
 • Układa drzewka do wyrażeń arytmetycznych wielodziałaniowych i odwrotnie: zapisuje te wyrażenia w postaci drzewek.

Dział: Figury geometryczne, cz. 1

 • Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, z wykorzystaniem jednostek długości i miar kątów.
 • Rozpoznaje i rysuje kąt zerowy, półpełny i pełny.
 • Kreśli i mierzy kąty większe od kąta półpełnego.
 • Przelicza jednostki długości.
 • Rozwiązuje zadania problemowe.

Dział: Rozszerzanie zakresu liczbowego

 • Wyjaśnia znaczenia terminów: system dziesiątkowy i pozycyjny, nazywa i wskazuje rzędy.
 • Wyjaśnia sposoby pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
 • Podejmuje próby szacowania wyników.
 • Mnoży i dzieli przez liczby dwucyfrowe.
 • Wykonuje sprawdzenie przeprowadzonych działań.
 • Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych.
 • Rozwiązuje proste równania z zastosowaniem obliczeń pisemnych.
 • Zapisuje liczby znakami rzymskimi. Czyta liczby zapisane znakami rzymskimi.
 • Wyjaśnia zasady zapisu liczb w systemie rzymskim.
 • Zamienia jednostki miar czasu.
 • Mnoży i dzieli przez liczby wielocyfrowe.

Dział: Figury geometryczne, cz. 2

 • Kreśli kwadrat lub prostokąt o danej przekątnej.
 • Oblicza pole kwadratu, gdy dany jest obwód.
 • Oblicza długość boku prostokąta, mając dane pole i długość drugiego boku.
 • Kreśli okrąg o danej cięciwie.
 • Symboliczne oznacza okręgi i koła.
 • Porównuje własności prostokąta i kwadratu.
 • Zamienia jednostki powierzchni z mniejszych na większe i odwrotnie.

Dział: Skala i plan. Diagramy

 • Przedstawia dane na diagramach obrazkowych lub słupkowych.
 • Interpretuje dane z diagramów obrazkowych lub słupkowych.
 • Oblicza rzeczywiste odległości z planu i mapy – proste przypadki.
 • Wyznacza odległości na planie i mapie, znając rzeczywiste odległości – proste przypadki.
 • Oblicza odległości między miastami w rzeczywistości, znając skalę i odległości na mapie.
 • Zbiera dane i przedstawia je na diagramach obrazkowych lub słupkowych.
 • Interpretuje diagramy. Samodzielnie układa pytania do diagramów.

Dział: Podzielność liczb naturalnych

 • Rozwiązuje zadania dotyczące dzielników i wielokrotności liczb.
 • Wybiera liczby pierwsze i złożone ze zbioru liczb naturalnych.
 • Uzasadnia, kiedy liczba jest podzielna przez 2, 5, 10, 100, 25, 3, 9.
 • Uzupełnia w zapisie liczby brakujące cyfry tak, aby otrzymana liczba była podzielna przez 2, 5, 10, 100, 25, 3, 9.
 • Ocenia, czy zdania dotyczące podzielności liczb są prawdziwe czy fałszywe.
 • Wyróżnia liczby o złożonych warunkach podzielności, n p. przez 6, 15.
 • Przy zdaniach fałszywych podaje kontrprzykład.

Dział: Ułamki zwykłe

 • Przedstawia na rysunku ułamek jako część całości.
 • Zaznacza ułamki na osi liczbowej, dobierając jednostkę.
 • Porównuje ułamki, korzystając z odpowiednich reguł lub przedstawiając ułamek na osi liczbowej.
 • Wyjaśnia zamianę ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną i odwrotnie.
 • Wyjaśnia, co to znaczy skrócić lub rozszerzyć ułamek zwykły.
 • Objaśnia sposób dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach.
 • Objaśnia sposób mnożenia ułamka przez liczbę naturalną.
 • Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.
 • Oblicza wartości wyrażeń, w których występują ułamki zwykłe.

Dział: Prostopadłościany

 • Rozwiązuje zadania problemowe, dotyczące własności prostopadłościanów.
 • Rozwiązuje zadania problemowe, dotyczące obliczania pola prostopadłościanu.

Dział: Ułamki dziesiętne

 • Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych.
 • Wyznacza odpowiednią jednostkę na osi liczbowej i zaznacza na niej ułamki dziesiętne o mianownikach 100, 1000.

 

Aby uzyskać kolejną ocenę, muszą być spełnione wymagania na oceny wcześniejsze. Np. Aby uzyskać ocenę celującą – uczeń powinien spełnić wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą i celującą.

 

W odniesieniu do uczniów z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się indywidualizowane wymagania i ocenianie bieżące umiejętności oraz nabywanej wiedzy.

 

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć