Nawigacja

Warunki realizacji Propozycje tematów Harmonogram działań Karty Sprawozdania z realizacji

Projekt edukacyjny

Warunki realizacji

Szczegółowe warunki realizacji projektu gimnazjalnego
w Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Siemiatyczach

 

 1. Uczniowie są zobowiązani do realizacji projektu gimnazjalnego na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Projekty edukacyjne realizowane są w klasie drugiej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być realizowane w I okresie nauki w klasie trzeciej.
 4. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter; przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich powinien wynosić do 8 tygodni w zależności od problematyki i złożoności projektu.
 5. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust.5, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.
 7. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
 1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
 2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
 3. wykonanie zaplanowanych działań;
 4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
 1. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z zapisami statutu szkoły. Wkład ucznia w realizację projektu może być też uwzględniony w ocenianiu przedmiotowym.
 2. Udział ucznia w projekcie i temat projektu zostanie odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 3. Tematyka projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania (określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów) lub wykraczać poza te treści.
 4. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, ale nie powinien być dłuższy niż 8 tygodni. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację, ale projekt powinien zostać zrealizowany w jednym roku szkolnym.
 5. Zespoły uczniowskie liczą od 3 do 6 osób. W szczególnych przypadkach opiekun może zdecydować o większej liczbie członków zespołu.
 6. Zespoły projektowe mogą być klasowe, międzyklasowe lub międzyoddziałowe.
 7. Opiekun projektu ma za zadanie:
 1. wspierać zespół uczniowski i udzielać konsultacji na wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
 2. ocenić udział ucznia w projekcie, uwzględniając aktywność na wszystkich etapach realizacji projektu, samoocenę ucznia i ocenę zespołu.
 3. udzielać uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem.
 1. Uczniowie – członkowie zespołu projektowego – mają za zadanie:
 1. aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
 2. współpracować z innymi członkami zespołu i opiekunem projektu,
 3. dokonać samooceny i oceny innych członków zespołu.
 1. Wychowawca ma za zadanie:
 1. na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,
 2. współpracować z opiekunem projektu realizowanego przez uczniów powierzonej klasy.
 1. Nauczyciele nie będący opiekunami udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, jeśli zwrócą się oni do nich o pomoc.
 2. Dyrektor szkoły stwarza warunki do realizacji projektu zgodnie z posiadanymi środkami.
 3. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu wyłącznie pod opieką opiekuna projektu, wychowawcy lub innych nauczycieli.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w projekcie edukacyjnym, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu. Wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 5. Uczeń, który powtarza klasę drugą może ponownie realizować projekt edukacyjny po raz kolejny w danym roku szkolnym. 

 6. Obowiązkowa dokumentacja projektu pozostaje w szkole i ma postać Karty Projektu, która zawiera: temat projektu, cele, harmonogram działań, czas realizacji, skład zespołu projektowego i nazwisko opiekuna. O pozostałych dokumentach niezbędnych do realizacji projektu decyduje opiekun.

 

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć