• Wymagania edukacyjne kl. IV

    •  

     Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasach IV
     niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

      

     Ocena niedostateczna. Uczeń:

     • nie potrafi poprawnie zapisać wyrazów i zdań poznanych na zajęciach języka niemieckiego;
     • nie potrafi budować spójnych zdań i wypowiedzi ustnych, nawet z pomocą nauczyciela;
     • nie opanował zagadnień gramatycznych ani leksykalnych określonych w rozkładzie materiału;
     • nie potrafi skutecznie korzystać z żadnego słownika;
     • uczeń nie obrabia prac domowych i nie jest aktywny na zajęciach.

     Ocena dopuszczająca. Uczeń:

     • przy pomocy nauczyciela posługuje się niedużą ilością prostych struktur słownikowych;
     • czasami rozumie globalny sens tekstów czytanych i słuchanych;
     • rozumie polecenia nauczyciela często stosowane na lekcjach;
     • z pomocą nauczyciela pisze proste teksty na tematy wcześniej opracowane;
     • z pomocą nauczyciela podaje proste informacje dotyczące jego osoby.

     Ocena dostateczna. Uczeń:

     • posługuje się prostymi strukturami językowymi i gramatycznymi w mowie i w piśmie;
     • często rozumie globalny sens tekstów słuchanych i czytanych;
     • rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie;
     • często z powodzeniem przekazuje prostą informację;
     • pisze proste teksty zawierające pełne zdania, popełniając błędy nie uniemożliwiające zrozumienie.

     Ocena dobra. Uczeń:

     • pisze teksty zawierające pełne i poprawne zdania , zawierając konstrukcje językowe i gramatyczne;
     • zazwyczaj z powodzeniem przekazuje wiadomości, pytania i prośby;
     • rozumie globalny a często szczegółowy sens tekstów czytanych i słuchanych;
     • na ogół używa szerokiego słownictwa odpowiedniego do zadania w mowie i w piśmie.

     Ocena bardzo dobra. Uczeń:

     • buduje spójne zdania i wypowiedzi stosując poprawność językową;
     • stosuje szeroki zakres słownictwa;
     • rozumie globalny i szczegółowy sens tekstów czytanych i słuchanych;
     • mówi spójnie, poprawnie gramatycznie i fonetycznie;
     • pisze zadania zawierające pełne, złożone zdania i zachowując odpowiednie konstrukcje.

     Ocena celująca. Uczeń:

     • uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne zainteresowania językowe. Jego wypowiedzi ustne i pisemne są spójne, rzeczowe, bezbłędne, a zasób słownictwa znacznie wykracza poza obowiązujący program;
     • rozumie sens tekstów słuchanych i czytanych, sprawnie i bezbłędnie wyszukuje informacje;
     • dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału;
     • bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych;
     • chętnie wykonuje dodatkowe zadania.

     W odniesieniu do uczniów z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się zindywidualizowane wymagania i ocenianie bieżące umiejętności oraz nabywanej wiedzy.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • sp3@siemiatycze.eu
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych