Nawigacja

Wymagania edukacyjne kl. IV Wymagania edukacyjne kl. V Wymagania edukacyjne kl. VI Wymagania edukacyjne kl. VII

Strony przedmiotu plastyka

Wymagania edukacyjne kl. IV

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV
niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

Ocena niedostateczna

Uczeń:
Lekceważy swoje obowiązki: nie ma wymaganych materiałów plastycznych, podręcznika.
Nie uczestniczy w działaniach plastycznych.
Nie wykonuje zadań i poleceń.
Biernie uczestniczy w zajęciach, nie uczestniczy w pogadankach, dyskusjach.
Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych programem.
Nie wykazuje woli poprawy.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:
Lekceważy swoje obowiązki, rzadko przynosi wymagane materiały plastyczne, podręcznik.
Niechętnie podejmuje działania plastyczne na lekcjach, brak w nich logiki kompozycyjnej, środki wyrazu są zastosowane przypadkowo, brak kreatywności, brak pomysłu i własnych rozwiązań.
Niechętnie podejmuje próby opisu dzieł sztuki.
Nie jest zainteresowany przedmiotem, sporadycznie bierze czynny udział w lekcji.
Nie wykonuje systematycznie ćwiczeń i poleceń.
Fragmentarycznie opanował wiadomości i umiejętności objęte programem.
Nie wykazuje woli uzupełnienia wiadomości i poprawy oceny.
Wypowiedzi są chaotyczne, pojedyncze elementy wiedzy dobrane są przypadkowo.
Pracując w grupie wykazuje brak odpowiedzialności, w sposób niepełny wykonuje zadania.

Ocena dostateczna

Uczeń:
Obowiązki traktuje poważnie, zazwyczaj jest przygotowany do lekcji, przynosi wymagane materiały, podręcznik.
W zajęciach uczestniczy mało aktywnie, nie zawsze interesuje się treścią zajęć.
Dokonuje opisu dzieła z pomocą nauczyciela i próbuje wykonać ćwiczenie inspirowane omawianym dziełem.
Prace plastyczne wykonuje zgodnie z tematem i założeniami, ale na bardzo niskim poziomie, logika kompozycji jest zachwiana, wypowiedź jest odtwórcza.
O minimalnym stopniu kreatywności, środki wyrazu wykorzystane w stopniu umiarkowanym.
Posiada podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem.
Pracuje w grupie z instruktażem i pomocą według typowych wzorców.
Jego wypowiedzi są nieuporządkowane, ich zgodność z tematem jest fragmentaryczna, terminologię stosuje niewłaściwie i częściowo.

Ocena dobra

Uczeń:
Obowiązki traktuje poważnie, jest przygotowany do lekcji, przynosi wymagane materiały plastyczne, podręcznik.
Jest zainteresowany lekcją i zaangażowany w sposób umiarkowany.
Wykonuje zadania i polecenia.
Potrafi dokonać analizy dzieła z pomocą nauczyciela i próbuje wyrazić ją w realizacji artystycznej.
Prace plastyczne wykonuje starannie i na temat, zachowuje logikę kompozycji, stosuje typowe rozwiązania, przekaz jest poprawny, inwencja własna ograniczona.
Posługuje się wiadomościami i umiejętnościami objętymi programem.
Pracuje w grupie zgodnie z przydzielonym zadaniem, czynnie stosuje typowe wzorce w nowych układach.
W wypowiedziach pojawiają się braki w zakresie wyczerpania tematu, brak jest wniosków i uogólnień, niewłaściwie stosuje niektóre pojęcia.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:
Jest zawsze przygotowany do lekcji i posiada wszystkie potrzebne materiały, podręcznik.
Jest zainteresowany tematem, z zaangażowaniem uczestniczy w różnych formach zajęć.
Potrafi pracować w grupie, odpowiedzialnie i twórczo traktuje powierzone zadania, aktywnie słucha, potrafi przygotować plan i go wykonać, umiejętnie przekazuje swoje racje i oryginalne pomysły.
Zadania i polecenia wykonuje starannie i terminowo.
Potrafi dokonać analizy dzieła, rozumie ideę w nim zawartą i próbuje wyrazić ją w realizacji artystycznej.
Udziela wyczerpujących odpowiedzi zgodnych z tematem, stosuje właściwe terminy i pojęcia, wyciąga własne wnioski, formułuje uogólnienia.
Wykonuje estetyczne prace plastyczne, zgodne z tematem, zachowując logikę kompozycji, dobiera środki wyrazu, ma oryginalne pomysły, potrafi wykorzystywać wiedzę w sytuacjach problemowych.
Posiada wiadomości i umiejętności objęte programem pełnym zakresie.

Ocena celująca

Uczeń:
Jest zawsze przygotowany do lekcji i posiada wszystkie potrzebne materiały plastyczne.
Wyróżnia się twórczą postawą, jest aktywny, poszukujący, chętnie eksperymentuje.
Posiada pełne wiadomości i umiejętności objęte programem, które wykorzystuje w pokazach i prezentacjach.
Interesuje się sztuką, uczestniczy w zajęciach dodatkowych, uczestniczy w wystawach.
Potrafi dokonać analizy dzieła, rozumie ideę w nim zawartą i potrafi wyrazić ją w realizacji artystycznej.
Wykonuje estetyczne, logicznie komponowane prace plastyczne, dobierając środki wyrazu w sposób celowy i świadomy, twórczo przedstawia temat.
Aktywnie uczestniczy w lekcji, bierze udział w dyskusji, broni swoich poglądów, jego wypowiedzi są dojrzałe, rozbudowane i zgodne z tematem, stosuje w nich właściwe pojęcia i terminy.
Reprezentuje szkołę na zewnątrz biorąc udział w pozaszkolnych warsztatach, konkursach, olimpiadach, wystawach.
Pracując w grupie potrafi stworzyć właściwy plan i go wykonać, aktywnie słucha, umiejętnie i przekonująco przekazuje swoje racje i przedstawia pomysły, w sposób twórczy wykorzystuje swoją wiedzę oraz umiejętności.

W odniesieniu do uczniów z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się zindywidualizowane wymagania i ocenianie bieżące umiejętności oraz nabywanej wiedzy.

 

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć