Nawigacja

Wymagania edukacyjne kl. V Wymagania edukacyjne kl. VII Wymagania edukacyjne kl. VIII Wymagania edukacyjne kl. III gim.

Strony przedmiotu Geografia

Wymagania edukacyjne kl. V

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie V
niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na co najmniej ocenę dopuszczającą.

Ocena dopuszczająca (wymagania konieczne). Uczeń: wykonuje pomiary przedmiotów, rysunek przedmiotu w podanej skali mając podane wymiary, odczytuje wartości wysokości względnej i bezwzględnej z rysunku, wskazuje na mapie ogólnogeograficznej miasta wojewódzkie, rzeki, jeziora, pokazuje na mapie pasy ukształtowania powierzchni, odczytuje z mapy nazwy krain tworzących dany pas, wskazuje na mapie Wisłę,  państwa sąsiadujące z Polską, Morze Bałtyckie, wymienia 3-4 największe kraje UE, wymienia rodzaje zanieczyszczeń środowiska, podaje 2-3 przykłady działań lokalnych służących ochronie przyrody, wymienia 2-3 formy ochrony przyrody w Polsce, wyjaśnia na czym polega ochrona całkowita, rozpoznaje 2-3 gatunki chronione roślin i zwierząt, pokazuje na mapie Polski pas pobrzeży, Pojezierze Mazurskie, pas Nizin Środkowopolskich,  Wyżynę Śląską, Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Wyżynę Lubelską, Góry Świętokrzyskie, Sudety, Karpaty, Tatry, parki narodowe w różnych pasach ukształtowania powierzchni, wskazuje na planszy części grzyba, mchu, paproci, rośliny nago- i okrytonasiennej, podaje 2-3 przykłady, podaje przykłady ciał stałych, cieczy i gazów, wskazuje bieguny magnetyczne na magnesie, podaje przykłady na rozszerzalność cieplną ciał.

Ocena dostateczna (wymagania podstawowe). Uczeń: oblicza wymiary przedmiotu i boiska w skali 1:100, odległość rzeczywistą za pomocą skali liniowej, wyjaśnia pojęcie: mapa, wysokość względna i bezwzględna, odczytuje wysokość punktu położonego na poziomicy, omawia barwy stosowane na mapach, wymienia siły kształtujące powierzchnię Ziemi, wymienia nazwy pasów ukształtowania powierzchni Polski, pokazuje Odrę, wymienia jednostki podziału administracyjnego, omawia położenie Polski w Europie, charakteryzuje jeden kraj sąsiadujący z Polską, wymienia źródła zanieczyszczeń i powstawania ścieków, podaje 2-3 przykłady działań człowieka służących ochronie przyrody, podaje przykłady obiektów chronionych, podaje przykłady organizmów występujących w Morzu Bałtyckim, omawia cechy wybrzeża wysokiego i niskiego, wyjaśnia pojęcie wydmy, parki narodowe i omawia wybrany park nizin, pobrzeży, pojezierzy, wyżyn, gór, wymienia cechy krajobrazu pojezierzy, pokazuje na mapie Krainę Wielkich Jezior Mazurskich, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Śląskiej, pokazuje na mapie najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, Sudetów i Tatr, pozdaje po 2 przykłady organizmów żyjących w poznanych parkach, omawia budowę zewnętrzną mchu, paproci, rośliny nago- i okrytonasiennej, omawia rolę korzenia łodygi, liścia, kwiatu, rozpoznaje typy systemów korzeniowych, odróżnia grzyby jadalne od trujących, wyjaśnia czym są drobiny, wymienia wpływ temperatury na zmiany stanu skupienia, bada oddziaływanie magnesów na siebie, określa właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.

Ocena dobra (wymagania rozszerzające). Uczeń: wyjaśnia pojęcia: poziomica, plan przedmiotu oraz oblicza wymiary w różnych skalach, oblicza wymiary boiska w skali 1:500, odczytuje wysokość punktu między poziomicami, klasyfikuje formy terenu, omawia rolę sił zewnętrznych w kształtowaniu powierzchni Ziemi, omawia dowolny pas ukształtowania powierzchni Polski, pokazuje na mapie główne dopływy Wisły i Odry, odczytuje z mapy woj. sąsiadujące z podlaskim, charakteryzuje kraje sąsiadujące z Polską, wyjaśnia znaczenie zanieczyszczeń dla środowiska, jak powstają wąwozy, wymienia działania człowieka służące ochronie przyrody, wyjaśnia pojecie depresji, rezerwatu przyrody, gołoborzy, opisuje krajobraz wybranej niziny, podaje przyczyny przekształcenia krajobrazu Wyżyny Śląskiej, opisuje krajobraz Gór Świętokrzyskich, Karkonoszy, wymienia cechy krajobrazu wysokogórskiego Tatr, podaje przykłady wykorzystania mchów przez człowieka i znaczenia paprotników, wyjaśnia pojecie rośliny nagonasiennej i okrytonasiennej, zapylenia i zapłodnienia, wskazuje poznane rodzaje liści, omawia budowę kwiatu i rolę aparatu szparkowego, podaje przykłady grzybów jedno- i wielokomórkowych, omawia wpływ grzybów pasożytniczych na organizmy, porównuje właściwości wody w trzech stanach skupienia, omawia ułożenie drobin w ciałach stałych, cieczach i gazach, wyjaśnia czym jest magnes i podaje przykłady oddziaływania na ciała, omawia właściwości fizyczne cieczy i gazów, zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał.

Ocena bardzo dobra (wymagania dopełniające). Uczeń: wyjaśnia czym jest skala, zapisuje skale różnymi sposobami, sporządza legendę planu boiska, oblicza rzeczywiste odległości na podstawie skali, wyjaśnia pojecie mapy poziomicowej, na jej podstawie omawia ukształtowanie terenu, uzasadnia konieczność podziału administracyjnego kraju, wyjaśnia działanie sił zewnętrznych i wewnętrznych, analizuje informacje na podstawie mapy, przygotowuje prezentację na temat krajów sąsiadujących z Polską, omawia sposób powstawania kwaśnych opadów, smogu, wyjaśnia: ochrona gatunkowa, pojęcie park narodowy i krajobrazowy, opisuje krajobraz najbliższej okolicy, rozmieszczenie organizmów w Morzu Bałtyckim, wyjaśnia w jaki sposób kształtował się krajobraz pojezierzy, omawia osobliwości przyrodnicze Wielkich Jezior Mazurskich, omawia zmiany jakie zaszły w krajobrazie Nizin Środkowopolskich, charakteryzuje parki narodowe, omawia proces przekształcenia krajobrazu Wyżyny Śląskiej, wyjaśnia proces krasowienia, opisuje atrakcje turystyczne omawianych krain geograficznych, wymienia czynniki zewnętrzne które ukształtowały Góry Świętokrzyskie, omawia formy skalne występujące w Tatrach Wysokich, omawia: proces rozmnażania mchów i paproci, powstawania owocu, rodzaje i kształty liści, postępowanie w przypadku zatrucia grzybami, oddziaływanie magnesów, wymienia gatunki mchów i paprotników, rozpoznaje typy kwiatostanów, wyjaśnia związek rozszerzalności ciał z ich budową, przebieg dyfuzji w cieczach i gazach, podaje przykłady przewodnictwa cieplnego ciał stałych,

Ocena celująca(wymagania dopełniające). Uczeń: przelicza skale planów i map, sporządza plan terenu, omawia działalność lodowca na terenie Polski, przygotowuje informacje na temat państw europejskich, przygotowuje informacje na temat lokalnych działań służących ochronie środowiska, osobliwości przyrodniczych regionu, połowu ryb w Morzu Bałtyckim, osobliwości przyrodniczych wybranego pojezierza, omawia wpływ turystyki na przyrodę parków narodowych, przygotowuje informacje na temat gatunków chronionych w parkach narodowych, charakteryzuje porosty, wyjaśnia pojęcie próżni, wyjaśnia zasadę działania termosu.

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć