Nawigacja

Wymagania edukacyjne kl. VIII

Strony przedmiotu wiedza o społeczeństwie

Wymagania edukacyjne kl. VIII

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie VII
niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

Ocena niedostateczna:

- uczeń nie opanował treści koniecznych, nie potrafi z pomocą nauczyciela wykonywać najprostszych poleceń, nie wyrażał woli poprawy uzyskanych ocen, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie odrabia prac domowych.

 

Ocena dopuszczająca:

- uczeń posiada minimalny zakres wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z państwem, życiem społecznym,społeczeństwem, systemem politycznym państwa polskiego, życiem gospodarczym, samorządem terytorialnym, prowadzi zeszyt przedmiotowy, wykonuje polecenia z pomocą nauczyciela.

 

Ocena dostateczna:

- uczeń posiada podstawowy zakres wiadomości i umiejętności z zakresu zagadnień dotyczących państwa, społeczeństwa, organów władzy centralnej, udział w życiu gospodarczym, samorządu terytorialnego, organizacji międzynarodowych, wykonuje polecenia nauczyciela, odrabia prace domowe, prowadzi zeszyt przedmiotowy, prezentuje wiadomości na forum klasy.

 

Ocena dobra:

- uczeń dobrze zna wiadomości i umiejętności z zakresu zagadnień dotyczących państwa, społeczeństwa, udział w życiu gospodarczym, organów władzy, systemów politycznych, miejsca Polski w świecie organizacji międzynarodowych, potrafi porównywać, ukazywać podobieństwa i różnice, ukazywać związki przyczynowo- skutkowe, aktywnie pracuje na lekcji, systematycznie odrabia prace domowe, prowadzi zeszyt przedmiotowy, potrafi prawidłowo zaprezentować wiedzę na forum klasy.

 

Ocena bardzo dobra:

- uczeń zna wiadomości u umiejętności z zakresu państwa, społeczeństwa, życia gospodarczego, organów władzy, systematów politycznych, organizacji międzynarodowych, przyszłości zawodowej, jest systematyczny, umie powiązać przyczyny i skutki wydarzeń w świecie, wykazuje aktywność na lekcji, formułuje wnioski na podstawie zdobytej wiedzy, bardzo dobrze wykonuje testy sprawdzające wiadomości i umiejętności, wykonuje zadania dodatkowe, prezentuję wiedzę na forum klasy.

 

Ocena celująca:

- uczeń wykazuje doskonałą znajomość zdobytej wiedzy i umiejętności, samodzielnie poszerza wiadomości i umiejętności z zakresu społeczeństwa, państwa organów władzy, życia gospodarczego, systemu politycznego  państwa politycznego, organizacji międzynarodowych, przyszłości zawodowej;

uczeń formułuje wnioski na podstawie wiedzy zdobytej na lekcji i samodzielnie potrafi udowodnić swoje zdanie używając argumentacji będącej skutkiem nabytej również samodzielnie wiedzy, bierze udział w konkursach przedmiotowych, prezentuje zdobytą samodzielnie wiedzę na forum klasy.

 

 

W odniesieniu do uczniów z opiniami poradni psychologiczno- pedagogicznej stosuje się zindywidualizowane wymagania i ocenianie bieżących umiejętności i wiedzy.

 

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć