Nawigacja

Wymagania edukacyjne kl. VIII

Strony przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne kl. VIII

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII
niezbędne do uzyskania  poszczególnychśródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

Na ocenę dopuszczającą:

Uczeń:

 1. Zna i rozróżnia sygnały alarmowe.
 2. Wie, jak rozpoznać urazy.
 3. Zna czynności przy wentylacji zastępczej.
 4. Zna przyczyny wstrząsu
 5. Wymienia rodzaje urazów i krwotoków.
 6. Wymienia stopnie oparzeń i odmrożeń.
 7. Rozpoznaje zatrucia.
 8. Rozpoznaje urazy kończyn.
 9. Wymienia zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry.
 10. Wymienia przyczyny powodzi i pożaru
 11.  Wymienia zagrożenia, jakie niesie powódź.
 12. Wymienia rodzaje promieniowania w miejscu swojego zamieszkania.
 13. Wymienia powody zabezpieczenia wody i żywności.
 14. Wymienia i rozróżnia znaki bezpieczeństwa.
 15. Zna podstawowe zasady zdrowego stylu życia
 16. Potrafi wymienić choroby cywilizacyjne.

 

 

Na ocenę dostateczną:

Uczeń:

 1. Rozumie znaczenie konkretnych sygnałów alarmowych.
 2. Potrafi wyjaśnić podstawowe funkcje życiowe.
 3. Potrafi wykonać uciskanie klatki piersiowej oraz wentylację zastępczą.
 4. Zna podstawowe techniki przenoszenia osób poszkodowanych.
 5. Zna techniki tamowania krwotoków.
 6. Potrafi udzielić pomocy po rozpoznaniu ran.
 7. Zna sposoby udzielenia pomocy przy oparzeniach i wychłodzeniach.
 8. Umie podać przyczyny zatruć.
 9. Zna czynności pierwszej pomocy w przypadku złamań kończyn.
 10. Umie wyjaśnić przyczyny powstania paniki.
 11. Wymienia sposoby przeciwdziałania zagrożeniom lokalnym.
 12. Wymienia sprzęt przeciwpożarowy.
 13. Przedstawia zagrożenia związane z katastrofami i awariami.
 14. Umie scharakteryzować źródła oraz rodzaje promieniowania.
 15. Potrafi określić zasady zabezpieczania wody i żywności na wypadek zagrożeń.
 16. Wyjaśnia pojęcia: odkażanie, dezynfekcja, dezaktywacja, dezynsekcja, deratyzacja.
 17. Umie opisać znaczenie znaków ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz higieny pracy w swoim otoczeniu i regionie.
 18. Zna zasady zdrowego stylu życia
 19. Potrafi wymienić i scharakteryzować choroby cywilizacyjne.

 

 

Na ocenę dobrą:

Uczeń:

 1. Potrafi wykonać czynności nakazane określonymi sygnałami alarmowymi.
 2. Zna czynności tzw. łańcucha ratunkowego i potrafi wykonać je praktycznie.
 3. Umie podać przyczyny i objawy wstrząsu pourazowego.
 4. Umie opatrywać różne rodzaje ran, tamować krwotoki zewnętrzne.
 5. Umie udzielić pomocy przy poparzeniach i odmrożeniach.
 6. Zna sposoby i potrafi udzielić pomocy osobie porażonej prądem
 7. Potrafi określić drogi wnikania trucizn do organizmu.
 8. Potrafi określić warunki i miejsca sprzyjające urazom układu kostnego.
 9. Potrafi wykorzystać podręczne materiały do ochrony dróg oddechowych i skóry.
 10. Potrafi wymienić możliwości przeciwdziałania panice.
 11. Umie dokonać analizy lokalnych zagrożeń powodzią, pożarem.
 12. Potrafi omówić czynności ratownicze podczas pożaru.
 13.  Potrafi właściwie postępować podczas pożaru w domu i w szkole.
 14. Potrafi wskazać możliwości wykorzystania promieniowania.
 15. Omawia różne sposoby zabezpieczania żywności i wody przed skażeniem.
 16. Potrafi omówić różnice między częściowymi i całkowitymi zabiegami sanitarnymi i specjalnymi.
 17. Zna zasady zdrowego stylu życia
 18. Potrafi wymienić i scharakteryzować choroby cywilizacyjne.

 

Na ocenę bardzo dobrą:

Uczeń:

 1. Wie jak reagować przy zaburzeniach podstawowych funkcji życiowych.
 2. Umie scharakteryzować przyczyny zaburzeń krążenia i oddychania.
 3. Umie wykonać czynności pierwszej pomocy przy wstrząsie pourazowym.
 4. Potrafi omówić sposoby sporządzania prowizorycznych noszy.
 5. Potrafi wyjaśnić jak zapobiegać zakażeniom.
 6. Potrafi udzielić pomocy osobie poparzonej środkami chemicznymi.
 7. Potrafi udzielić pomocy osobie zatrutej środkami chemicznymi, gazami, artykułami spożywczymi.
 8. Potrafi zastosować podręczne środki do unieruchomienia kończyn dolnych i górnych.
 9. Potrafi zachować się w obliczu możliwości powstania paniki.
 10. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.
 11. Potrafi wykorzystać podręczny sprzęt gaśniczy do gaszenia pożaru w zarodku.
 12. Potrafi postępować w obliczu wypadków komunikacyjnych i ekologicznych.
 13.  Potrafi wyjaśnić indywidualne możliwości ochrony przed promieniowaniem.
 14. Potrafi praktycznie zastosować środki do przechowywania żywności i wody.
 15. Potrafi przeprowadzić zabiegi sanitarne w domu przy pomocy materiałów znajdujących się w apteczce domowej.
 16. Zna zasady zdrowego stylu życia
 17. Potrafi wymienić, scharakteryzować i podać przyczyny chorób cywilizacyjnych.
 18. Potrafi omówić poziom bezpieczeństwa Polski w stosunkach międzynarodowych.

 

 

Na ocenę celującą:

Uczeń:

 1. Umie pokierować akcją ewakuacyjną po ogłoszeniu alarmu,
 2. Potrafi realizować zasady indywidualnego postępowania na wypadek powodzi, pożaru oraz wypadku komunikacyjnego.
 3. Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program.
 4. Rozwija własne zainteresowania.
 5. Bierze udział z sukcesami w konkursach, olimpiadach.
 6. Wykonuje szereg zadań dodatkowych z własnej inicjatywy.
 7. Zna zasady zdrowego stylu życia
 8. Potrafi wymienić, scharakteryzować i podać przyczyny chorób cywilizacyjnych.
 9. Potrafi omówić poziom bezpieczeństwa Polski w stosunkach międzynarodowych.

 

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć