Nawigacja

Wymagania edukacyjne kl. VII Wymagania edukacyjne kl. VIII

Strony przedmiotu chemia

Wymagania edukacyjne kl. VII

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie VII
niezbędne do uzyskania  poszczególnychśródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń jeżeli:

 • nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,
 • nie zna symboliki chemicznej,
 • nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z
 • pomocą nauczyciela,
 • nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi,
 • braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy chemicznej.

 

2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń jeżeli posiada wiadomości z poprzedniego poziomu a ponad to:

 • potrafi dostrzegać substancje chemiczne w otoczeniu, umie opisywać właściwości fizyczne i chemiczne substancji,
 • zna symbole często spotykanych pierwiastków, umie odczytać proste wzory chemiczne,
 • posługuje się ubogim słownictwem chemicznym, słabo czyta z układu okresowego,
 • wymieni stany skupienia i właściwości wody, napisze wzór sumaryczny i strukturalny wody,
 • wymieni 3 czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania substancji stałych w wodzie, wyróżni w roztworze rozpuszczalnik i substancję rozpuszczoną,
 • wyjaśni pojęcia: roztwór, substancja, rozpuszczalność, stężenie procentowe roztworu, poda wzór i obliczy stężenie % roztworu,
 • określi zmiany barwy wskaźnika w roztworze kwasu, zasady,
 • zdefiniuje pojęcia: wodorotlenek, zasada, napisze wzory sumaryczne 3 wodorotlenków.

 

 3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń jeżeli posiada wiadomości z poprzedniego poziomu a ponad to:

 • odróżnia zjawiska fizyczne od przemian chemicznych, potrafi rozwiązać typowe zadania z pomocą nauczyciela,
 • potrafi pisać i odczytywać proste wzory chemiczne, zna zasadę tworzenia wiązań chemicznych,
 • zna budowę atomu (podstawowe cząstki elementarne),
 • podaje wzory i nazwy substancji, które stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego, bądź życia lub zdrowia człowieka,
 • potrafi korzystać z pomocą nauczyciela z tablic, wykresów, tabel, ze zrozumieniem zapamiętuje podstawowe pojęcia chemiczne,
 • wymieni kolejne czynności podczas przygotowywania roztworu o określonym stężeniu % , odczyta z wykresu rozpuszczalność danej substancji w różnych temperaturach, wyjaśni na czym polega proces krystalizacji, oraz co to znaczy, że roztwór ma stężenie np. 5 %,
 • przekształci wzór na stężenie %, zinterpretuje poszczególne oznaczenia, obliczy ms , mr  znając Cp,
 • poda 2 metody otrzymywania wodorotlenków oraz przykłady wodorotlenków,  ich wzory i nazwy, napisze wzory sumaryczne i strukturalne tych związków,
 • wyjaśni pojęcia: dysocjacja elektrolityczna, jon, kation, anion, odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny,
 • poda skład jakościowy i ilościowy wodorotlenku, na podstawie wzoru sumarycznego,
 • wymieni znane wskaźniki i poda ich barwę w roztworach zasad.

 

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń jeżeli posiada wiadomości z poprzedniego poziomu, a wiadomości i umiejętności zastosuje w sytuacjach typowych:

 • samodzielnie rozwiązuje typowe zadania i wykonuje obliczenia chemiczne z zastosowaniem poznanych praw chemicznych,
 • sprawnie pracuje z układem okresowym, korzysta z tablic, wykresów i innych źródeł wiedzy,
 • sprawnie pisze wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych, umie określać rodzaj wiązania chemicznego,
 • zapisze równania reakcji syntezy wody, poda nazwy substratów i produktów reakcji, określi liczby ich cząsteczek, dokona obliczeń z wykorzystaniem krzywej rozpuszczalności,
 • napisze równania reakcji chemicznej otrzymywania wskazanego wodorotlenku,
 • definiuje pojęcie zasady, uwzględniając teorię dysocjacji.

 

5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń jeżeli doskonale zna wiadomości z poprzedniego  poziomu a ponad to:

 • wykazuje dużą samodzielność w wykorzystywaniu różnych źródeł wiedzy np. tablic, wykresów, układu okresowego pierwiastków, zestawień,
 • rozwiązuje trudne zadania rachunkowe, świetnie posługuje się językiem chemicznym,
 • potrafi przewidzieć charakter chemiczny pierwiastków z jego położenia w układzie okresowym,
 • obliczy stężenie % roztworu otrzymanego po zmieszaniu dwóch roztworów o znanym Cp,
 • obliczy Cp roztworu mając objętość, gęstość i masę rozpuszczalnika,
 • poda zależności między wartościami pH a odczynem roztworu.
 • zidentyfikuje wodorotlenki na podstawie podanych informacji.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń jeśli oprócz powyższej wiedzy z chemii nieorganicznej potrafi formułować i rozwiązywać problemy oraz dokonywać analizy nowych zjawisk w reakcjach chemicznych, osiąga sukcesy w konkursach.

 

W odniesieniu do uczniów z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się zindywidualizowane wymagania i ocenianie bieżące umiejętności oraz nabywanej wiedzy.

 

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć