• Wymagania edukacyjne kl. IV

    • Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV
     niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

      

     Ocena niedostateczna

     Uczeń:
     Lekceważy swoje obowiązki: nie ma wymaganych materiałów plastycznych, podręcznika.
     Nie uczestniczy w działaniach plastycznych.
     Nie wykonuje zadań i poleceń.
     Biernie uczestniczy w zajęciach, nie uczestniczy w pogadankach, dyskusjach.
     Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych programem.
     Nie wykazuje woli poprawy.

     Ocena dopuszczająca

     Uczeń:
     Lekceważy swoje obowiązki, rzadko przynosi wymagane materiały plastyczne, podręcznik.
     Niechętnie podejmuje działania plastyczne na lekcjach, brak w nich logiki kompozycyjnej, środki wyrazu są zastosowane przypadkowo, brak kreatywności, brak pomysłu i własnych rozwiązań.
     Niechętnie podejmuje próby opisu dzieł sztuki.
     Nie jest zainteresowany przedmiotem, sporadycznie bierze czynny udział w lekcji.
     Nie wykonuje systematycznie ćwiczeń i poleceń.
     Fragmentarycznie opanował wiadomości i umiejętności objęte programem.
     Nie wykazuje woli uzupełnienia wiadomości i poprawy oceny.
     Wypowiedzi są chaotyczne, pojedyncze elementy wiedzy dobrane są przypadkowo.
     Pracując w grupie wykazuje brak odpowiedzialności, w sposób niepełny wykonuje zadania.

     Ocena dostateczna

     Uczeń:
     Obowiązki traktuje poważnie, zazwyczaj jest przygotowany do lekcji, przynosi wymagane materiały, podręcznik.
     W zajęciach uczestniczy mało aktywnie, nie zawsze interesuje się treścią zajęć.
     Dokonuje opisu dzieła z pomocą nauczyciela i próbuje wykonać ćwiczenie inspirowane omawianym dziełem.
     Prace plastyczne wykonuje zgodnie z tematem i założeniami, ale na bardzo niskim poziomie, logika kompozycji jest zachwiana, wypowiedź jest odtwórcza.
     O minimalnym stopniu kreatywności, środki wyrazu wykorzystane w stopniu umiarkowanym.
     Posiada podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem.
     Pracuje w grupie z instruktażem i pomocą według typowych wzorców.
     Jego wypowiedzi są nieuporządkowane, ich zgodność z tematem jest fragmentaryczna, terminologię stosuje niewłaściwie i częściowo.

     Ocena dobra

     Uczeń:
     Obowiązki traktuje poważnie, jest przygotowany do lekcji, przynosi wymagane materiały plastyczne, podręcznik.
     Jest zainteresowany lekcją i zaangażowany w sposób umiarkowany.
     Wykonuje zadania i polecenia.
     Potrafi dokonać analizy dzieła z pomocą nauczyciela i próbuje wyrazić ją w realizacji artystycznej.
     Prace plastyczne wykonuje starannie i na temat, zachowuje logikę kompozycji, stosuje typowe rozwiązania, przekaz jest poprawny, inwencja własna ograniczona.
     Posługuje się wiadomościami i umiejętnościami objętymi programem.
     Pracuje w grupie zgodnie z przydzielonym zadaniem, czynnie stosuje typowe wzorce w nowych układach.
     W wypowiedziach pojawiają się braki w zakresie wyczerpania tematu, brak jest wniosków i uogólnień, niewłaściwie stosuje niektóre pojęcia.

     Ocena bardzo dobra

     Uczeń:
     Jest zawsze przygotowany do lekcji i posiada wszystkie potrzebne materiały, podręcznik.
     Jest zainteresowany tematem, z zaangażowaniem uczestniczy w różnych formach zajęć.
     Potrafi pracować w grupie, odpowiedzialnie i twórczo traktuje powierzone zadania, aktywnie słucha, potrafi przygotować plan i go wykonać, umiejętnie przekazuje swoje racje i oryginalne pomysły.
     Zadania i polecenia wykonuje starannie i terminowo.
     Potrafi dokonać analizy dzieła, rozumie ideę w nim zawartą i próbuje wyrazić ją w realizacji artystycznej.
     Udziela wyczerpujących odpowiedzi zgodnych z tematem, stosuje właściwe terminy i pojęcia, wyciąga własne wnioski, formułuje uogólnienia.
     Wykonuje estetyczne prace plastyczne, zgodne z tematem, zachowując logikę kompozycji, dobiera środki wyrazu, ma oryginalne pomysły, potrafi wykorzystywać wiedzę w sytuacjach problemowych.
     Posiada wiadomości i umiejętności objęte programem pełnym zakresie.

     Ocena celująca

     Uczeń:
     Jest zawsze przygotowany do lekcji i posiada wszystkie potrzebne materiały plastyczne.
     Wyróżnia się twórczą postawą, jest aktywny, poszukujący, chętnie eksperymentuje.
     Posiada pełne wiadomości i umiejętności objęte programem, które wykorzystuje w pokazach i prezentacjach.
     Interesuje się sztuką, uczestniczy w zajęciach dodatkowych, uczestniczy w wystawach.
     Potrafi dokonać analizy dzieła, rozumie ideę w nim zawartą i potrafi wyrazić ją w realizacji artystycznej.
     Wykonuje estetyczne, logicznie komponowane prace plastyczne, dobierając środki wyrazu w sposób celowy i świadomy, twórczo przedstawia temat.
     Aktywnie uczestniczy w lekcji, bierze udział w dyskusji, broni swoich poglądów, jego wypowiedzi są dojrzałe, rozbudowane i zgodne z tematem, stosuje w nich właściwe pojęcia i terminy.
     Reprezentuje szkołę na zewnątrz biorąc udział w pozaszkolnych warsztatach, konkursach, olimpiadach, wystawach.
     Pracując w grupie potrafi stworzyć właściwy plan i go wykonać, aktywnie słucha, umiejętnie i przekonująco przekazuje swoje racje i przedstawia pomysły, w sposób twórczy wykorzystuje swoją wiedzę oraz umiejętności.

     W odniesieniu do uczniów z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się zindywidualizowane wymagania i ocenianie bieżące umiejętności oraz nabywanej wiedzy.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych