• Wymagania edukacyjne kl. VIII

    • Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII
     niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

      

     Na ocenę celującą:

     Uczeń:

     • zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem państwa, rozumie istotę problemu bezpieczeństwa; wymienia składniki bezpieczeństwa państwa;
     • jest zorientowany w geopolitycznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa, wynikających z położenia Polski;
     • zna i przedstawia rolę organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski;
     • wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń (pochodzenia naturalnego i wywołane przez człowieka);
     • wymienia zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach; rozróżnia poszczególne sygnały alarmowe i środki alarmowe; omawia zasady właściwego zachowania się w razie uruchomienia sygnałów alarmowych;
     • przedstawia obowiązki ludności w sytuacjach wymagających ewakuacji;
     • omawia rolę różnych służb i innych podmiotów, uzasadnia znaczenie bezwzględnego stosowania się do ich zaleceń;
     • wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego;
     • rozumie znaczenie podejmowania działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia oraz przedstawia jego rolę;
     • zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
     1. unikania narażania własnego zdrowia,
     2. oceniania własnych możliwości,
     3. rozpoznawania potencjalnych źródeł zagrożenia w kontakcie z poszkodowanym,
     4. wskazywania sposobu zabezpieczenia się przed zakażeniem w kontakcie z krwią i płynami ustrojowymi, stosowania uniwersalnych środków ochrony osobistej;podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach;
     • przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć;
     • potrafi rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia:
     • wyjaśnia pojęcie „stan zagrożenia życia”,
     • wskazuje przyczyny i okoliczności prowadzące do szybkiego pogorszenie stanu zdrowia lub zagrożenia życia;
     • wyjaśnia rolę układu nerwowego, układu krążenia i układu oddechowego w utrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych;wie, jak prawidłowo wezwać pomoc:
     1. wymienia nazwy służb ratunkowych i podaje ich numery alarmowe,
     2. wskazuje, kiedy wezwać pomoc i w jaki sposób przekazać informacje o zdarzeniu,
     3. podaje przykład aplikacji na telefon komórkowy wspierającej udzielanie pierwszej pomocy;
     • zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną: 
     1. wymienia objawy utraty przytomności,
     2. ocenia przytomność poszkodowanego,
     3. ocenia czynność oddychania u osoby nieprzytomnej (trzema zmysłami, przez okres do 10 sekund),
     4. wyjaśnia mechanizm niedrożności dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej,
     5. udrażnia drogi oddechowe rękoczynem czoło–żuchwa,
     6. układa osobę nieprzytomną w pozycji bocznej bezpiecznej,
     7. zapewnia osobie nieprzytomnej komfort termiczny,
     8. systematycznie ponawia ocenę oddychania u osoby nieprzytomnej;
     • zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
     1. wyjaśnia pojęcie „nagłe zatrzymanie krążenia”; wymienia jego oznaki,
     2. wymienia warunki i czynniki zapewniające resuscytację wysokiej jakości,
     3. omawia uniwersalny algorytm w nagłym zatrzymaniu krążenia,
     4. wykonuje na manekinie uciski klatki piersiowej i sztuczne oddychanie samodzielnie i we współpracy z drugą osobą,
     5. opisuje zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz wskazuje na jego znaczenie dla zwiększenia skuteczności akcji resuscytacyjnej;
     • wykonuje podstawowe czynności pierwszej pomocy w zadławieniu:
     1. wyjaśnia pojęcie i mechanizm zadławienia,
     2. omawia schemat postępowania w przypadku zadławienia,
     3. wykonuje na manekinie rękoczyny ratunkowe w przypadku zadławienia,
     4. wymienia przykłady działań zapobiegających zadławieniu u małych dzieci;
     • zna wyposażenie apteczki pierwszej pomocy: wymienia przedmioty, jakie powinny znaleźć się w apteczce domowej, samochodowej, przygotowanej na wyprawę turystyczną;
     • zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn:
     1. wyjaśnia pojęcia: rana, krwotok,
     2. wykonuje opatrunek osłaniający na ranę w obrębie kończyny,
     3. wyjaśnia, jak rozpoznać krwotok zewnętrzny,
     4. wykonuje opatrunek uciskowy,
     5. bezpiecznie zdejmuje rękawiczki ochronne,
     6. wyjaśnia pojęcie: złamanie,
     7. stosuje zasady unieruchamiania doraźnego kości i stawów;
     • wymienia przykłady zapobiegania urazom w sporcie, w domu, w pracy;
     • rozumie, na czym polega udzielanie pierwszej pomocy w oparzeniach:
     1. wyjaśnia pojęcie „oparzenie”,
     2. omawia zasady postępowania w przypadku oparzenia termicznego,
     3. demonstruje metodę chłodzenia w przypadku oparzenia kończyny,
     4. wymienia przykłady zapobiegania oparzeniom, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska domowego i małych dzieci,
     • wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie;
     • wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażają zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nastolatków; odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodliwe), na które człowiek może mieć wpływ od takich, na które nie może;
     • omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje zachowań sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu;
     • dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie);
     • wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych;
     • ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia;
     • ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społeczne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca osób, instytucji i organizacji na rzecz zdrowia itp.).

     Na ocenę bardzo dobrą:

     Uczeń:

     • zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem państwa, rozumie istotę problemu bezpieczeństwa;
     • jest zorientowany w geopolitycznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa, wynikających z położenia Polski;
     • zna i przedstawia rolę organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski;
     • wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń (pochodzenia naturalnego i wywołane przez człowieka);
     • wymienia zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach; rozróżnia poszczególne sygnały alarmowe i środki alarmowe;
     • przedstawia obowiązki ludności w sytuacjach wymagających ewakuacji;
     • wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego;
     • zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia;
     • podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach;
     • przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć;
     • potrafi rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia:
     • wyjaśnia pojęcie „stan zagrożenia życia”,
     • wskazuje przyczyny i okoliczności prowadzące do szybkiego pogorszenie stanu zdrowia lub zagrożenia życia,
     • wyjaśnia rolę układu nerwowego, układu krążenia i układu oddechowego w utrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych;
     • wie, jak prawidłowo wezwać pomoc:
     1. wymienia nazwy służb ratunkowych i podaje ich numery alarmowe,
     2. wskazuje, kiedy wezwać pomoc i w jaki sposób przekazać informacje o zdarzeniu;
     3. podaje przykład aplikacji na telefon komórkowy wspierającej udzielanie pierwszej pomocy;
     • zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
     1. wymienia objawy utraty przytomności,
     2. ocenia przytomność poszkodowanego,
     3. ocenia czynność oddychania u osoby nieprzytomnej (trzema zmysłami, przez okres do 10 sekund),
     4. wyjaśnia mechanizm niedrożności dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej,
     5. udrażnia drogi oddechowe rękoczynem czoło–żuchwa,
     6. układa osobę nieprzytomną w pozycji bocznej bezpiecznej,
     7. zapewnia osobie nieprzytomnej komfort termiczny;
     8. systematycznie ponawia ocenę oddychania u osoby nieprzytomnej;
     • zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
     1. wyjaśnia pojęcie „nagłe zatrzymanie krążenia”; wymienia jego oznaki,
     2. wymienia warunki i czynniki zapewniające resuscytację wysokiej jakości,
     3. omawia uniwersalny algorytm w nagłym zatrzymaniu krążenia,
     4. wykonuje na manekinie uciski klatki piersiowej i sztuczne oddychanie samodzielnie i we współpracy z drugą osobą,
     5. opisuje zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz wskazuje na jego znaczenie dla zwiększenia skuteczności akcji resuscytacyjnej;
     • wykonuje podstawowe czynności pierwszej pomocy w zadławieniu:
     1. wyjaśnia pojęcie i mechanizm zadławienia,
     2. omawia schemat postępowania w przypadku zadławienia,
     3. wykonuje na manekinie rękoczyny ratunkowe w przypadku zadławienia,
     4. wymienia przykłady działań zapobiegających zadławieniu u małych dzieci;
     • zna wyposażenie apteczki pierwszej pomocy: wymienia przedmioty, jakie powinny znaleźć się w apteczce domowej, samochodowej, przygotowanej na wyprawę turystyczną;
     • zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn:
     • wymienia przykłady zapobiegania urazom w sporcie, w domu, w pracy;
     • rozumie, na czym polega udzielanie pierwszej pomocy w oparzeniach:
     1. wyjaśnia pojęcie „oparzenie”,
     2. omawia zasady postępowania w przypadku oparzenia termicznego,
     3. demonstruje metodę chłodzenia w przypadku oparzenia kończyny,
     4. wymienia przykłady zapobiegania oparzeniom, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska domowego i małych dzieci.
     • wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie;
     • wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażają zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nastolatków; odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodliwe), na które człowiek może mieć wpływ od takich, na które nie może;
     • omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje zachowań sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu;
     • dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie);
     • wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych;
     • ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia;
     • ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społeczne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca osób, instytucji i organizacji na rzecz zdrowia itp.).

     Na ocenę dobrą:

     • zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem państwa, rozumie istotę problemu bezpieczeństwa;
     • zna i przedstawia rolę organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski.
     • wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń (pochodzenia naturalnego i wywołane przez człowieka);
     • przedstawia obowiązki ludności w sytuacjach wymagających ewakuacji;
     • wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego;
     • zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia
     • podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach;
     • przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć;
     • wyjaśnia rolę układu nerwowego, układu krążenia i układu oddechowego w utrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych;
     • wie, jak prawidłowo wezwać pomoc:
     1. wymienia nazwy służb ratunkowych i podaje ich numery alarmowe,
     2. wskazuje, kiedy wezwać pomoc i w jaki sposób przekazać informacje o zdarzeniu;
     3. podaje przykład aplikacji na telefon komórkowy wspierającej udzielanie pierwszej pomocy;
     • zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
     1. wyjaśnia pojęcie „nagłe zatrzymanie krążenia”; wymienia jego oznaki,
     2. wymienia warunki i czynniki zapewniające resuscytację wysokiej jakości,
     3. omawia uniwersalny algorytm w nagłym zatrzymaniu krążenia,
     4. wykonuje na manekinie uciski klatki piersiowej i sztuczne oddychanie samodzielnie i we współpracy z drugą osobą,
     5. opisuje zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz wskazuje na jego znaczenie dla zwiększenia skuteczności akcji resuscytacyjnej;
     • zna wyposażenie apteczki pierwszej pomocy: wymienia przedmioty, jakie powinny znaleźć się w apteczce domowej, samochodowej, przygotowanej na wyprawę turystyczną;
     • zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn;
     • wymienia przykłady zapobiegania urazom w sporcie, w domu, w pracy;
     • rozumie, na czym polega udzielanie pierwszej pomocy w oparzeniach:
     • wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie;
     • wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażają zdrowiu
     • omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje zachowań sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu;
     • dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie);
     • wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych;

      

     Na ocenę dostateczną:

     Uczeń:

     • zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem państwa,
     • zna i przedstawia rolę organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski.
     • przedstawia obowiązki ludności w sytuacjach wymagających ewakuacji;
     • wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych,
     • zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia
     • podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach;
     • wie, jak prawidłowo wezwać pomoc:
     1. wymienia nazwy służb ratunkowych i podaje ich numery alarmowe,
     2. podaje przykład aplikacji na telefon komórkowy wspierającej udzielanie pierwszej pomocy;
     • zna podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
     • zna wyposażenie apteczki pierwszej pomocy: wymienia przedmioty, jakie powinny znaleźć się w apteczce domowej, samochodowej, przygotowanej na wyprawę turystyczną;
     • wymienia przykłady zapobiegania urazom w sporcie, w domu, w pracy;
     • wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, a społecznym;
     • wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażają zdrowiu
     • wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych;

      

     Na ocenę dopuszczającą:

     Uczeń:

     • zna podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem państwa,
     • zna i przedstawia rolę organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski;
     • wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych,
     • zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia
     • podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach;
     • wie, jak prawidłowo wezwać pomoc:
     1. wymienia nazwy służb ratunkowych i podaje ich numery alarmowe,
     2. podaje przykład aplikacji na telefon komórkowy wspierającej udzielanie pierwszej pomocy;
     • zna podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
     • zna wyposażenie apteczki pierwszej pomocy;
     • wymienia przykłady zapobiegania urazom w sporcie,
     • wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażają zdrowiu;
     • wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych