• Wymagania edukacyjne kl. I - III

    •  

     Wymagania edukacyjne z religii prawosławnej w klasie I

     Ocena niedostateczna (1)

     • uczeń nie rozumie pojęcia cerkiew;
     • nie umie uczynić znaku  Św. Krzyża;
     • nie powtarza modlitw za nauczycielem.

      

     Ocena dopuszczająca (2)

     • uczeń z pomocą nauczyciela czyni znak Św. Krzyża;
     • powtórzy określenia: cerkiew, ikona, Pismo Święte;
     • uważnie wysłucha fragmentu opowieści biblijnej.

      

     Ocena dostateczna (3)

     • uczeń potrafi uczynić znak Św. Krzyża;
     • wyjaśni pojęcie cerkiew;
     • wskazuje różnice między dniem powszednim a świątecznym;
     • potrafi wskazać ikonę.

      

     Ocena dobra (4)

     • uczeń posiada umiejętności z jw. (3);
     • wyjaśni pojęcie Pismo Święte;
     • wymieni 4 święta liturgiczne;
     • określi zasady obowiązujące podczas postu.

     ​​​​​​​

     Ocena bardzo dobra (5)

     • uczeń posiada umiejętności z jw. (4);
     • dokonuje podziału Pisma Świętego na Nowy i Stary Testament;
     • wymienia 5 historii ze Starego Testamentu;
     • określa kim jest Św. Gabriel;
     • potrafi określić symbolikę Św. Krzyża;
     • powtarza z pamięci modlitwy: „Otcze nasz”, „Preswiataja Troice”.

     ​​​​​​​

     Ocena celująca (6)

     • uczeń posiada umiejętności z jw. (5)
     • opowiada wskazane historie ze Starego Testamentu
     • potrafi określić z kim jest związane dane święto liturgiczne
     • wymieni zwyczaje wielkanocne i bożonarodzeniowe
     • wskaże cechy wyglądu świątyni
     • wymieni kto może być przedstawiony na ikonach
     • wymieni osoby Świętej Trójcy
     • powtórzy z pamięci modlitwy: „Otcze nasz”, „Preswiataja Troice”, „Caru Niebiesnyj”.

      

     Wymagania edukacyjne z religii prawosławnej w klasie II

     Ocena celująca (6)

     • uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej;
     • posiada wiadomości życia, śmierci, Zmartwychwstania, wniebowstąpienia Jezusa i Zesłania Ducha Świętego na Apostołów;
     • samodzielnie wygłasza modlitwy „Preswiataja Troice”, „Dostojno jest” oraz „Bohorodice Diewo” i Modlitwa celnika;
     • potrafi wyjaśnić treść w/w modlitw;
     • opowiada o przygotowaniu wizyty duszpasterza w domu;
     • śpiewa samodzielnie kolędy;
     • deklaruje swój udział w tradycji kolędowania;
     • potrafi wymienić poznane przypowieści i cuda;
     • potrafi wskazać właściwą drogę do zbawienia.

     ​​​​​​​

     Ocena bardzo dobra (5)

     • uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dobrej;
     • umie modlitwy na pamięć objęte programem nauczania;
     • zna historię Nowego Testamentu dotyczącą Jezusa Chrystusa;
     • zna przypowieści Jezusa;
     • potrafi wymienić większość poznanych cudów Jezusa;
     • śpiewa chóralnie kolędy;
     • potrafi powiedzieć krótką historię Wniebowstąpienia Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego na Apostołów.

     ​​​​​​​

     Ocena dobra (4)

     • uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dostatecznej;
     • umie modlitwę „Dostojno jest” i „Preswiataja Troice” na pamięć;
     • formułuje ustnie kilkuzdaniowe opowiadania z historii dziejów Jezusa;
     • wymienia niektóre przypowieści Jezusa;
     • śpiewa chóralnie kolędy;
     • opowiada krótką historię Wniebowstąpienia Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego na Apostołów.

     ​​​​​​​

     Ocena dostateczna (3)

     • uczeń określa co to jest Nowy Testament;
     • potrafi opowiedzieć o wybranych wydarzeniach z życia Jezusa Chrystusa;
     • potrafi wymienić kilka przypowieści i cuda Jezusa;
     • modlitwy wygłasza przy pomocy nauczyciela.

     ​​​​​​​

     Ocena dopuszczająca (2)

     • potrafi wskazać kilka (2) wydarzeń z życia Jezusa;
     • powtarza za nauczycielem przypowieści i cuda Jezusa;
     • powtarza za nauczycielem słowa modlitw;
     • uczeń wskazuje Pismo Święte spośród innych ksiąg.

     ​​​​​​​

     Ocena niedostateczna (2)

     • uczeń nie odróżnia Pisma Świętego spośród innych ksiąg;
     • nie potrafi opowiedzieć historii z życia Jezusa;
     • nie potrafi powtórzyć za nauczycielem słów modlitw;
     • nie potrafi sformułować kilka zdań na temat świat Wniebowstąpienia Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego na Apostołów.

      

     Wymagania edukacyjne z religii prawosławnej w klasie III

     Ocena celująca (6)

     • uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej;
     • uczeń umiejscawia wszystkie poznane wydarzenia biblijne w Starym lub Nowym Testamencie;
     • potrafi wymienić wszystkie postacie omawiane na lekcjach religii Starego Testamentu i ich historię;
     • wyciąga właściwe wnioski z poznanych wydarzeń biblijnych;
     • wygłasza modlitwę „Anhiele Bożyj” na pamięć z jej wyjaśnieniem w jęz. Polskim;
     • wymienia święta z liczby dwunastu największych, omawia ich dokładną historię;
     • rozpoznaje wszystkie ikony z ich postaciami;
     • pisze i odczytuje wszystkie literki alfabetu cerkiewno-słowiańskiego poznane na lekcjach religii;
     • wykonuje prace plastyczne do konkursów i gazetek w sali katechetycznej.

      

     Ocena bardzo dobra (5)

     • uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dobrej;
     • uczeń potrafi scharakteryzować większość wydarzeń biblijnych Starego Testamentu poznanych na lekcjach religii;
     • wygłasza na pamięć modlitwę „Aniele Bożyj”;
     • potrafi wskazać większość ikon świąt z liczby 12 największych;
     • opowiada o tradycjach poznanych świąt;
     • odróżnia dobro od zła, i tym samym rozumie co to jest grzech;
     • wyjaśnia, czym jest post i cel rekolekcji wielkopostnych;
     • pisze i czyta znane literki alfabetu cerkiewno-słowiańskiego;
     • odnajduje wskazane fragmenty w Piśmie Świętym.

      

     Ocena dobra (4)

     • uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dostatecznej;
     • uczeń wymienia kilka wydarzeń Starego Testamentu i potrafi opowiedzieć ich historię;
     • modlitwę „Anhiele Bożyj” wygłasza przy pomocy nauczyciela;
     • uczeń wymienia kilka znanych świąt z liczby 12 największych, podaje krótką historię;
     • potrafi rozpoznać kilka świąt na podstawie ich ikon;
     • potrafi odczytać kilka literek alfabetu cerkiewno-słowiańskiego.

      

     Ocena dostateczna (3)

     • uczeń wymienia co najmniej 3 wydarzenia biblijne Starego Testamentu z podaniem ich historii;
     • wymienia kilka postaci Starego Testamentu;
     • czyta modlitwę „Anhiele Bożyj”;
     • odczytuje literki alfabetu cerkiewno-słowiańskiego przy pomocy nauczyciela;
     • potrafi opowiedzieć historię 2 lub 3 poznanych świąt z liczby 12 największych ze wskazaniem ich ikon.

      

     Ocena dopuszczająca (2)

     • uczeń potrafi wymienić kilka postaci Starego Testamentu bez podania ich historii;
     • czyta modlitwę „Anhiele Bożyj” przy pomocy nauczyciela;
     • formułuje kilka zdań na temat świąt z liczby 12 największych - „Boże Narodzenie” oraz „Zmartwychwstanie Pańskie”.

      

     Ocena niedostateczna (1)

     • uczeń nie potrafi wymienić i podać charakterystyki żadnej postaci i wydarzenia ze Starego Testamentu;
     • nie potrafi wymienić żadnego ze świąt z liczby 12 największych, nie podaje ich historii;
     • nie wykazuje znajomości modlitwy „Anhiele Bożyj”;
     • nie pisze i nie czyta żadnej literki alfabetu cerkiewno-słowiańskiego.

     ​​​​​​​

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych