Nawigacja

Wymagania edukacyjne kl. I - III Wymagania edukacyjne kl. IV Wymagania edukacyjne kl. V Wymagania edukacyjne kl. VI Wymagania edukacyjne kl. VII Wymagania edukacyjne kl. VIII

Strony przedmiotu religia prawosławna

Wymagania edukacyjne kl. I - III

 

Wymagania edukacyjne z religii prawosławnej w klasie I

Ocena niedostateczna (1)

 • uczeń nie rozumie pojęcia cerkiew;
 • nie umie uczynić znaku  Św. Krzyża;
 • nie powtarza modlitw za nauczycielem.

 

Ocena dopuszczająca (2)

 • uczeń z pomocą nauczyciela czyni znak Św. Krzyża;
 • powtórzy określenia: cerkiew, ikona, Pismo Święte;
 • uważnie wysłucha fragmentu opowieści biblijnej.

 

Ocena dostateczna (3)

 • uczeń potrafi uczynić znak Św. Krzyża;
 • wyjaśni pojęcie cerkiew;
 • wskazuje różnice między dniem powszednim a świątecznym;
 • potrafi wskazać ikonę.

 

Ocena dobra (4)

 • uczeń posiada umiejętności z jw. (3);
 • wyjaśni pojęcie Pismo Święte;
 • wymieni 4 święta liturgiczne;
 • określi zasady obowiązujące podczas postu.

​​​​​​​

Ocena bardzo dobra (5)

 • uczeń posiada umiejętności z jw. (4);
 • dokonuje podziału Pisma Świętego na Nowy i Stary Testament;
 • wymienia 5 historii ze Starego Testamentu;
 • określa kim jest Św. Gabriel;
 • potrafi określić symbolikę Św. Krzyża;
 • powtarza z pamięci modlitwy: „Otcze nasz”, „Preswiataja Troice”.

​​​​​​​

Ocena celująca (6)

 • uczeń posiada umiejętności z jw. (5)
 • opowiada wskazane historie ze Starego Testamentu
 • potrafi określić z kim jest związane dane święto liturgiczne
 • wymieni zwyczaje wielkanocne i bożonarodzeniowe
 • wskaże cechy wyglądu świątyni
 • wymieni kto może być przedstawiony na ikonach
 • wymieni osoby Świętej Trójcy
 • powtórzy z pamięci modlitwy: „Otcze nasz”, „Preswiataja Troice”, „Caru Niebiesnyj”.

 

Wymagania edukacyjne z religii prawosławnej w klasie II

Ocena celująca (6)

 • uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej;
 • posiada wiadomości życia, śmierci, Zmartwychwstania, wniebowstąpienia Jezusa i Zesłania Ducha Świętego na Apostołów;
 • samodzielnie wygłasza modlitwy „Preswiataja Troice”, „Dostojno jest” oraz „Bohorodice Diewo” i Modlitwa celnika;
 • potrafi wyjaśnić treść w/w modlitw;
 • opowiada o przygotowaniu wizyty duszpasterza w domu;
 • śpiewa samodzielnie kolędy;
 • deklaruje swój udział w tradycji kolędowania;
 • potrafi wymienić poznane przypowieści i cuda;
 • potrafi wskazać właściwą drogę do zbawienia.

​​​​​​​

Ocena bardzo dobra (5)

 • uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dobrej;
 • umie modlitwy na pamięć objęte programem nauczania;
 • zna historię Nowego Testamentu dotyczącą Jezusa Chrystusa;
 • zna przypowieści Jezusa;
 • potrafi wymienić większość poznanych cudów Jezusa;
 • śpiewa chóralnie kolędy;
 • potrafi powiedzieć krótką historię Wniebowstąpienia Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego na Apostołów.

​​​​​​​

Ocena dobra (4)

 • uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dostatecznej;
 • umie modlitwę „Dostojno jest” i „Preswiataja Troice” na pamięć;
 • formułuje ustnie kilkuzdaniowe opowiadania z historii dziejów Jezusa;
 • wymienia niektóre przypowieści Jezusa;
 • śpiewa chóralnie kolędy;
 • opowiada krótką historię Wniebowstąpienia Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego na Apostołów.

​​​​​​​

Ocena dostateczna (3)

 • uczeń określa co to jest Nowy Testament;
 • potrafi opowiedzieć o wybranych wydarzeniach z życia Jezusa Chrystusa;
 • potrafi wymienić kilka przypowieści i cuda Jezusa;
 • modlitwy wygłasza przy pomocy nauczyciela.

​​​​​​​

Ocena dopuszczająca (2)

 • potrafi wskazać kilka (2) wydarzeń z życia Jezusa;
 • powtarza za nauczycielem przypowieści i cuda Jezusa;
 • powtarza za nauczycielem słowa modlitw;
 • uczeń wskazuje Pismo Święte spośród innych ksiąg.

​​​​​​​

Ocena niedostateczna (2)

 • uczeń nie odróżnia Pisma Świętego spośród innych ksiąg;
 • nie potrafi opowiedzieć historii z życia Jezusa;
 • nie potrafi powtórzyć za nauczycielem słów modlitw;
 • nie potrafi sformułować kilka zdań na temat świat Wniebowstąpienia Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego na Apostołów.

 

Wymagania edukacyjne z religii prawosławnej w klasie III

Ocena celująca (6)

 • uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej;
 • uczeń umiejscawia wszystkie poznane wydarzenia biblijne w Starym lub Nowym Testamencie;
 • potrafi wymienić wszystkie postacie omawiane na lekcjach religii Starego Testamentu i ich historię;
 • wyciąga właściwe wnioski z poznanych wydarzeń biblijnych;
 • wygłasza modlitwę „Anhiele Bożyj” na pamięć z jej wyjaśnieniem w jęz. Polskim;
 • wymienia święta z liczby dwunastu największych, omawia ich dokładną historię;
 • rozpoznaje wszystkie ikony z ich postaciami;
 • pisze i odczytuje wszystkie literki alfabetu cerkiewno-słowiańskiego poznane na lekcjach religii;
 • wykonuje prace plastyczne do konkursów i gazetek w sali katechetycznej.

 

Ocena bardzo dobra (5)

 • uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dobrej;
 • uczeń potrafi scharakteryzować większość wydarzeń biblijnych Starego Testamentu poznanych na lekcjach religii;
 • wygłasza na pamięć modlitwę „Aniele Bożyj”;
 • potrafi wskazać większość ikon świąt z liczby 12 największych;
 • opowiada o tradycjach poznanych świąt;
 • odróżnia dobro od zła, i tym samym rozumie co to jest grzech;
 • wyjaśnia, czym jest post i cel rekolekcji wielkopostnych;
 • pisze i czyta znane literki alfabetu cerkiewno-słowiańskiego;
 • odnajduje wskazane fragmenty w Piśmie Świętym.

 

Ocena dobra (4)

 • uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dostatecznej;
 • uczeń wymienia kilka wydarzeń Starego Testamentu i potrafi opowiedzieć ich historię;
 • modlitwę „Anhiele Bożyj” wygłasza przy pomocy nauczyciela;
 • uczeń wymienia kilka znanych świąt z liczby 12 największych, podaje krótką historię;
 • potrafi rozpoznać kilka świąt na podstawie ich ikon;
 • potrafi odczytać kilka literek alfabetu cerkiewno-słowiańskiego.

 

Ocena dostateczna (3)

 • uczeń wymienia co najmniej 3 wydarzenia biblijne Starego Testamentu z podaniem ich historii;
 • wymienia kilka postaci Starego Testamentu;
 • czyta modlitwę „Anhiele Bożyj”;
 • odczytuje literki alfabetu cerkiewno-słowiańskiego przy pomocy nauczyciela;
 • potrafi opowiedzieć historię 2 lub 3 poznanych świąt z liczby 12 największych ze wskazaniem ich ikon.

 

Ocena dopuszczająca (2)

 • uczeń potrafi wymienić kilka postaci Starego Testamentu bez podania ich historii;
 • czyta modlitwę „Anhiele Bożyj” przy pomocy nauczyciela;
 • formułuje kilka zdań na temat świąt z liczby 12 największych - „Boże Narodzenie” oraz „Zmartwychwstanie Pańskie”.

 

Ocena niedostateczna (1)

 • uczeń nie potrafi wymienić i podać charakterystyki żadnej postaci i wydarzenia ze Starego Testamentu;
 • nie potrafi wymienić żadnego ze świąt z liczby 12 największych, nie podaje ich historii;
 • nie wykazuje znajomości modlitwy „Anhiele Bożyj”;
 • nie pisze i nie czyta żadnej literki alfabetu cerkiewno-słowiańskiego.

​​​​​​​

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć