Nawigacja

Wymagania edukacyjne kl. IV Wymagania edukacyjne kl. V Wymagania edukacyjne kl. VI Wymagania edukacyjne kl. VII Wymagania edukacyjne kl. VIII gim. Wymagania edukacyjne kl. III gim.

Strony przedmiotu religia prawosławna

Wymagania edukacyjne kl. IV

Wymagania edukacyjne z religii prawosławnej w klasie IV
niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

Ocena celująca (6)

 • uczeń posiada umiejętności w zakresie oceny bardzo dobrej;
 • prawidłowo akcentuje słowa modlitw, zna je na pamięć i określa do kogo jest skierowana;
 • zna na pamięć modlitwę „Moli Boha o mnie”;
 • zna na pamięć z dokładną analizą modlitwę Św. Syryjczyka;
 • czyta wszystkie litery alfabetu cerkiewno-słowiańskiego oraz pojedyncze wyrazy poznanych na lekcjach modlitw;
 • zna skróty ksiąg Pisma Świętego z których korzysta na lekcjach religii;
 • wymienia wszystkie posty Kościoła Prawosławnego i odróżnia post cielesny od duchowego z ich zastosowaniem w życiu człowieka;
 • opowiada o właściwym przygotowaniu do rekolekcji wielkopostnych;
 • posiada umiejętność aktywnego uczestniczenia w Liturgii i sakramentach, analizuje słowo „kajuś”;
 • wymienia proroków Starego Testamentu i potrafi uzasadnić, że Nowy Testament jest wypełnieniem Starego Testamentu.

 

Ocena bardzo dobra (5)

 • uczeń posiada umiejętność w zakresie oceny dobrej;
 • samodzielnie odszukuje wskazane fragmenty Pisma Świętego;
 • potrafi wymienić poznane na lekcjach praobrazy z ich analizą;
 • zapisuje proste wyrazy w jęz. cerkiewno-słowiańskim;
 • umie na pamięć omawiane na lekcjach modlitwy;
 • potrafi wymienić poznanych proroków Starego Testamentu.

 

Ocena dobra (4)

 • uczeń posiada umiejętność w zakresie oceny dostatecznej;
 • wymienia przy pomocy nauczyciela poznane praobrazy i krótko je analizuje;
 • zna litery jęz. cerkiewno-słowiańskiego;
 • definiuje pojęcie „post”, potrafi nazwać posty i opowiada jak należy zachowywać się w czasie postu;
 • określa znaczenie rekolekcji;
 • przy pomocy nauczyciela odnajduje wskazane fragmenty Pisma Świętego;
 • zna nie wszystkie modlitwy objęte programem nauczania.

 

Ocena dostateczna ( 3 )

 • powtarza przy pomocy nauczyciela poznane modlitwy;
 • dysponuje minimalną wiedzą w zakresie praobrazów;
 • posiada trudności z posługiwaniem się Pismem Świetnym;
 • wymienia tylko niektóre posty Kościoła Prawosławnego;
 • ma trudności z określeniem znaczenia rekolekcji;
 • zna nie wszystkie literki jęz. cerkiewno-słowiańskiego.

 

Ocena dopuszczająca (2)

 • ma problemy ze znajomością modlitw;
 • posiada minimalną wiedzę w zakresie znajomości praobrazów;
 • posiada trudności odnalezienie wskazanych fragmentów Pisma Świętego nawet przy pomocy nauczyciela;
 • zna kilka literek alfabetu cerkiewno-słowiańskiego.

 

Ocena niedostateczna (1)

 • uczeń nie umie poznanych na lekcjach modlitw;
 • nie rozumie określeń praobrazów;
 • nie umie wytłumaczyć pojęcie „post” lub też „rekolekcje”;
 • nie potrafi posługiwać się Pismem Świętym.

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć