• Wymagania edukacyjne kl. VII

    • Wymagania edukacyjne z chemii w klasie VII
     niezbędne do uzyskania  poszczególnychśródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

      

     1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń jeżeli:

     • nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,
     • nie zna symboliki chemicznej,
     • nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z
     • pomocą nauczyciela,
     • nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi,
     • braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy chemicznej.

      

     2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń jeżeli posiada wiadomości z poprzedniego poziomu a ponad to:

     • potrafi dostrzegać substancje chemiczne w otoczeniu, umie opisywać właściwości fizyczne i chemiczne substancji,
     • zna symbole często spotykanych pierwiastków, umie odczytać proste wzory chemiczne,
     • posługuje się ubogim słownictwem chemicznym, słabo czyta z układu okresowego,
     • wymieni stany skupienia i właściwości wody, napisze wzór sumaryczny i strukturalny wody,
     • wymieni 3 czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania substancji stałych w wodzie, wyróżni w roztworze rozpuszczalnik i substancję rozpuszczoną,
     • wyjaśni pojęcia: roztwór, substancja, rozpuszczalność, stężenie procentowe roztworu, poda wzór i obliczy stężenie % roztworu,
     • określi zmiany barwy wskaźnika w roztworze kwasu, zasady,
     • zdefiniuje pojęcia: wodorotlenek, zasada, napisze wzory sumaryczne 3 wodorotlenków.

      

      3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń jeżeli posiada wiadomości z poprzedniego poziomu a ponad to:

     • odróżnia zjawiska fizyczne od przemian chemicznych, potrafi rozwiązać typowe zadania z pomocą nauczyciela,
     • potrafi pisać i odczytywać proste wzory chemiczne, zna zasadę tworzenia wiązań chemicznych,
     • zna budowę atomu (podstawowe cząstki elementarne),
     • podaje wzory i nazwy substancji, które stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego, bądź życia lub zdrowia człowieka,
     • potrafi korzystać z pomocą nauczyciela z tablic, wykresów, tabel, ze zrozumieniem zapamiętuje podstawowe pojęcia chemiczne,
     • wymieni kolejne czynności podczas przygotowywania roztworu o określonym stężeniu % , odczyta z wykresu rozpuszczalność danej substancji w różnych temperaturach, wyjaśni na czym polega proces krystalizacji, oraz co to znaczy, że roztwór ma stężenie np. 5 %,
     • przekształci wzór na stężenie %, zinterpretuje poszczególne oznaczenia, obliczy ms , mr  znając Cp,
     • poda 2 metody otrzymywania wodorotlenków oraz przykłady wodorotlenków,  ich wzory i nazwy, napisze wzory sumaryczne i strukturalne tych związków,
     • wyjaśni pojęcia: dysocjacja elektrolityczna, jon, kation, anion, odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny,
     • poda skład jakościowy i ilościowy wodorotlenku, na podstawie wzoru sumarycznego,
     • wymieni znane wskaźniki i poda ich barwę w roztworach zasad.

      

     4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń jeżeli posiada wiadomości z poprzedniego poziomu, a wiadomości i umiejętności zastosuje w sytuacjach typowych:

     • samodzielnie rozwiązuje typowe zadania i wykonuje obliczenia chemiczne z zastosowaniem poznanych praw chemicznych,
     • sprawnie pracuje z układem okresowym, korzysta z tablic, wykresów i innych źródeł wiedzy,
     • sprawnie pisze wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych, umie określać rodzaj wiązania chemicznego,
     • zapisze równania reakcji syntezy wody, poda nazwy substratów i produktów reakcji, określi liczby ich cząsteczek, dokona obliczeń z wykorzystaniem krzywej rozpuszczalności,
     • napisze równania reakcji chemicznej otrzymywania wskazanego wodorotlenku,
     • definiuje pojęcie zasady, uwzględniając teorię dysocjacji.

      

     5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń jeżeli doskonale zna wiadomości z poprzedniego  poziomu a ponad to:

     • wykazuje dużą samodzielność w wykorzystywaniu różnych źródeł wiedzy np. tablic, wykresów, układu okresowego pierwiastków, zestawień,
     • rozwiązuje trudne zadania rachunkowe, świetnie posługuje się językiem chemicznym,
     • potrafi przewidzieć charakter chemiczny pierwiastków z jego położenia w układzie okresowym,
     • obliczy stężenie % roztworu otrzymanego po zmieszaniu dwóch roztworów o znanym Cp,
     • obliczy Cp roztworu mając objętość, gęstość i masę rozpuszczalnika,
     • poda zależności między wartościami pH a odczynem roztworu.
     • zidentyfikuje wodorotlenki na podstawie podanych informacji.

      

     Ocenę celującą otrzymuje uczeń jeśli oprócz powyższej wiedzy z chemii nieorganicznej potrafi formułować i rozwiązywać problemy oraz dokonywać analizy nowych zjawisk w reakcjach chemicznych, osiąga sukcesy w konkursach.

      

     W odniesieniu do uczniów z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się zindywidualizowane wymagania i ocenianie bieżące umiejętności oraz nabywanej wiedzy.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • sp3@siemiatycze.eu
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych