• Wymagania edukacyjne kl. IV

    • Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV
     niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

      

     Ocena celująca. Uczeń:

     • znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania
     • doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej.
     • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności
     • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej
     • posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie
     • aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
     • z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim
     • tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym
     • wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe
     • współpracuje w zespole, podejmuje działania mające na celu sprawną realizację zadań
     • wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi
     • interpretuje głosowo utwory poetyckie
     • przygotowuje adaptację sceniczną
     • posiada umiejętności z zakresu nauki o języku wyższe niż przewidywane w programie nauczania klasy.

      

     Ocena bardzo dobra. Uczeń:

     • opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej
     • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności
     • zazwyczaj aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
     • bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim
     • wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe
     • wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno – językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym
     • doskonale potrafi posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV (opowiadanie twórcze i odtwórcze, opis wyglądu przedmiotu i postaci, dialog, list, kartka pocztowa, zaproszenie, życzenia, odmowa, przeprosiny, powitanie, przepis, ogłoszenie, zawiadomienie, podziękowanie, pamiętnik, notatka w postaci schematu)
     • zachowuje trójdzielną kompozycję opowiadania
     • dba o prawidłowy układ graficzny wypowiedzi pisemnej – akapity
     • redaguje opowiadanie z dialogiem
     • formułuje morał wynikający z baśni
     • wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu
     • samodzielnie sporządza plan odtwórczy tekstu literackiego i kompozycyjny własnej wypowiedzi.
     • nazywa cechy bohatera i przywołuje czyny, zachowania, które o tym świadczą
     • ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie się nim posługuje
     • samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym
     • analizuje utwór poetycki, wskazując: epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, uosobienia, kontrast, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu
     • płynnie czyta nowy tekst
     • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji
     • biegle rozróżnia części mowy poznane w IV klasie
     • wskazuje różnicę między osobową a nieosobową (bezokoliczniki) formą czasownika
     • poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu
     • biegle odmienia rzeczowniki przez przypadki i poprawnie stosuje je w zdaniach
     • odmienia przymiotniki i zauważa zależność form przymiotnika od określanego rzeczownika
     • dostrzega związki między przysłówkiem a czasownikiem
     • rozwija zdania pojedyncze nierozwinięte odpowiednio dobranymi określeniami
     • przekształca zdanie na równoważnik zdania (i odwrotnie)
     • rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze i złożone
     • buduje zdanie z podanych związków wyrazowych
     • samodzielnie przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego
     • sprawnie odróżnia głoski od liter, spółgłoski od samogłosek
     • rozróżnia „i” jako samogłoskę lub zmiękczenie
     • uzasadnia pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną
     • wyodrębnia wtrącenia przecinkami.

      

     Ocena dobra. Uczeń:

     • w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej
     • samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela – trudne
     • bierze czynny udział w lekcji
     • wykonuje prace domowe, także nieobowiązkowe
     • czyta poprawnie, ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich informacje
     • stosuje zasady prawidłowego przestankowania
     • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych
     • próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach
     • potrafi posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV (opowiadanie twórcze i odtwórcze, opis wyglądu przedmiotu i postaci, dialog, list, kartka pocztowa, zaproszenie, życzenia, odmowa, przeprosiny, powitanie, przepis, ogłoszenie, zawiadomienie, podziękowanie, pamiętnik, notatka w postaci schematu)
     • redaguje pytania do tekstu. Poprawnie sporządza plan ramowy
     • zna i wymienia cechy gatunkowe baśni
     • rozróżnia pojęcia: wyraz bliskoznaczny i wyraz przeciwstawny
     • sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym
     • wskazuje w wierszu: epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rymy , wersy i strofy
     • rozróżnia części mowy poznane w klasie czwartej
     • poprawnie odmienia i stosuje w zdaniach czasowniki i rzeczowniki
     • odróżnia czas przyszły złożony czasowników od czasu przyszłego prostego
     • poprawnie odmienia przymiotniki
     • tworzy przysłówki od przymiotników
     • wskazuje w zdaniu podmiot, orzeczenie i określenia
     • wyróżnia grupę podmiotu i grupę orzeczenia
     • układa zdania pojedyncze i złożone
     • rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania
     • przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego (trudniejsze przykłady z pomocą nauczyciela)
     • wyróżnia głoski, litery, samogłoski i spółgłoski
     • określa spółgłoski
     • poprawnie dzieli wyrazy na sylaby
     • zna reguły dotyczące pisowni „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami
     • zna zasady dotyczące pisowni „ą” i „ę” w wyrazach
     • stosuje poznane reguły ortograficzne w pracach pisemnych ićwiczeniach
     • poprawnie stawia przecinek w zdaniach złożonych.

      

     Ocena dostateczna. Uczeń:

     • w znacznej mierze opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej.
     • samodzielnie wykonuje tylko łatwe zadania, trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela
     • rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach
     • wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy
     • w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół poprawnie buduje zdania, właściwie stosuje poznane słownictwo i zasady ortograficzne
     • z pomocą nauczyciela redaguje formy wypowiedzi przewidziane w programie klasy IV (opowiadanie twórcze i odtwórcze, opis wyglądu przedmiotu i postaci, dialog, list, kartka pocztowa, zaproszenie, życzenia, odmowa, przeprosiny, powitanie, przepis, ogłoszenie, zawiadomienie, podziękowanie, pamiętnik, notatka w postaci schematu)
     • umie wymienić elementy świata przedstawionego
     • odróżnia opis od opowiadania
     • wie, co to jest epitet, porównanie, uosobienie, wers, strofa, rym
     • zna pojęcie baśni
     • w baśniach odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych
     • tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie
     • rozpoznaje poznane części mowy
     • rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu i czasownik w roli orzeczenia
     • odmienia rzeczowniki przez przypadki
     • odróżnia przysłówek od innych części mowy
     • rozpoznaje typy zdań ze względu na cel wypowiedzi (pytające, rozkazujące, oznajmujące)
     • podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone
     • rozróżnia głoski, litery
     • z pomocą nauczyciela określa spółgłoski
     • dzieli wyrazy na sylaby
     • zna reguły dotyczące pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „h”, „ch”
     • zna zasady dotyczące pisowni „nie” z czasownikami i poprawnie je stosuje
     • stosuje znaki przestankowe: przecinek (przy wymienianiu), dwukropek, myślnik
     • dokonuje poprawy popełnionych błędów.

      

     Ocena dopuszczająca. Uczeń:

     • opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej
     • większość zadań, nawet bardzo łatwych wykonuje przy pomocy nauczyciela
     • nie jest aktywny na lekcjach, ale stara się wykonywać polecenia nauczyciela
     • pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty
     • często nie potrafi  wykonać samodzielnie i poprawnie zadań domowych, ale podejmuje takie próby
     • czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, często bez odpowiedniej intonacji
     • nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów, ale podejmuje próby ich odbioru
     • ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem zdań
     • popełnia błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne
     • przy pomocy nauczyciela rozróżnia poznane części mowy
     • odmienia rzeczowniki przez przypadki (łatwe przykłady)
     • z pomocą nauczyciela wskazuje podmiot i orzeczenie
     • z pomocą nauczyciela odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje
     • wyróżnia głoski, litery i sylaby
     • zna podstawowe zasady ortograficzne (pisownia wyrazów z „ó” wymiennym, „rz” wymiennym, pisownia imion, nazwisk, prostych nazw geograficznych)
     • z pomocą nauczyciela dokonuje poprawy popełnionych błędów
     • stosuje odpowiednie znaki przestankowe na końcu zdania.

      

     Ocena niedostateczna Uczeń:

     • nie opanował nawet podstawowych wiadomości z fleksji, składni, fonetyki, słownictwa, ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi
     • nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności: nie wykonuje zadań i poleceń nauczyciela
     • zaniedbuje wykonywanie prac domowych
     • nie opanował techniki głośnego i cichego czytania
     • nie odnajduje w tekście  podanych informacji
     • wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym
     • w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych oraz nie wyznacza granicy zdania.

      

     W odniesieniu do uczniów z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się zindywidualizowane wymagania i ocenianie bieżące umiejętności oraz nabywanej wiedzy.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych