• Wymagania edukacyjne kl. VIII

    • Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie VIII
     niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

      

     1.  Ocena niedostateczna:

     • uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności nawet na poziomie minimalnym, popełnia rażące błędy językowe, a jego baza leksykalna uniemożliwia porozumiewanie się w języku obcym.

      

     2.  Ocena dopuszczająca:

     • wiadomości i umiejętności w zakresie czytania, mówienia rozumienia ze słuchu i pisania na poziomie minimalnym, umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy;
     • uczeń wykazuje niewielka samodzielność, jego wiedza jest odtwórcza, podejmuje jednak skuteczne próby opanowania materiału.

      

     3.  Ocena dostateczna:

     • sprawność czytania: poprawne czytanie tekstów o mniejszym stopniu trudności, ze zrozumieniem podstawowych informacji zawartych w tekście; tendencja do dosłownego tłumaczenia tekstu; poprawne określanie formy i funkcji czytanego komunikatu;
     • sprawność mówienia: poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy zapewniających zrozumienie wypowiedzi (dopuszczalne błędy językowe nie zakłócające rozumienia); tempo wypowiedzi wolne, zdania proste; właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy; formułowanie krótkich wypowiedzi na określone tematy z życia codziennego (wybór prawidłowego stylu wypowiedzi stanowi problem)
     • sprawność rozumienia ze słuchu: określanie ogólnego sensu wypowiedzi; wyodrębnianie informacji występujących w zrozumiałych kontekstach i wyrażonych zrozumiałym językiem;
     • sprawność pisania: formułowanie prostych wypowiedzi pisemnych; błędy językowe nieznacznie zakłócają odbiór.

      

     4.  Ocena dobra:

     • sprawność czytania: poprawne czytanie tekstów ze zrozumieniem; umiejętność przewidywania i określania zarówno przedmiotu jak i treści komunikatu; wyodrębnianie myśli przewodniej całego komunikatu i poszczególnych jego części; poprawne określanie formy i funkcji komunikatu;
     • sprawność mówienia: mówienie z zastosowaniem prawidłowych zasad wymowy i gramatyki, błędy językowe nieznacznie zakłócają komunikacje; tempo zbliżone do naturalnego; formułowanie własnych wypowiedzi na tematy z życia codziennego i innych zjawisk społecznych; poprawny wybór formy i stylu wypowiedzi;
     • sprawność rozumienia ze słuchu: globalne rozumienie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka; prawidłowe określanie formy wysłuchanej wypowiedzi;
     • sprawność pisania: formułowanie wypowiedzi pisemnej poprawnej gramatycznie i leksykalnie; sporadyczne błędy nie zakłócają odbioru komunikatu; umiejętność wyrażania własnej opinii; budowanie wypowiedzi zgodnie z opanowanym modelem.

      

     5.  Ocena bardzo dobra:

     • sprawność czytania: płynne czytanie ze zrozumieniem dłuższych tekstów i dialogów; globalne i szczegółowe rozumienie tekstu czytanego; wyodrębnianie żądanych informacji a także określanie myśli przewodniej tekstu i/lub jego fragmentów;
     • sprawność mówienia: płynne mówienie z zastosowaniem prawidłowej wymowy i zróżnicowanych struktur gramatycznych; naturalne tempo, komunikat spójny i czytelny; bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi; generowanie różnorodnych komunikatów w szerokim spektrum tematycznym i różnorodnych sytuacjach;
     • sprawność rozumienia ze słuchu: wyodrębnianie w wysłuchanym komunikacie zarówno głównej idei wypowiedzi, jak również żądanych informacji; rozumienie globalne i szczegółowe wypowiedzi
     • sprawność pisania: formułowanie rozbudowanej, bogatej leksykalnie i poprawnej gramatycznie wypowiedzi pisemnej, o czytelnej i wyważonej kompozycji i spójnej strukturze logicznej; poprawna ortografia i interpunkcja; umiejętność wyrażania zarówno własnych opinii jak i przytaczania i interpretowania zdarzeń, przy zachowaniu jednolitej stylistyki, adekwatnej do formy, celu i tematu wypowiedzi.

      

     6.  Ocena celująca:

     Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykazuje chęć zdobycia poszerzonej wiedzy z przedmiotu.

      

     W odniesieniu do uczniów z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się zindywidualizowane wymagania i ocenianie bieżące umiejętności oraz nabywanej wiedzy.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4
    17-300 Siemiatycze
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych