• Wymagania edukacyjne kl. IV

    • Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV
     niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

      

     GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

     2 – dopuszczający: potrafi poprawnie operować nieznaczna ilością prostych struktur. Potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne. Dysponuje niewielkim zasobem słownictwa. Czasami używa niepoprawnie codziennego słownictwa.

     3 – dostateczny: potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami. Potrafi budować zdania niekiedy spójne. Czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. Niekiedy używa ograniczonego zakresu słownictwa abstrakcyjnego.

     4 – dobry: potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. Potrafi budować zdania w większości wypadków spójne. Na ogół używa szerokiego zasobu słownictwa odpowiedniego do zadania. Używa poprawnie niewielkiej ilości elementów o charakterze abstrakcyjnym.

     5 – bardzo dobry: potrafi poprawnie operować prostymi strukturami. Potrafi budować spójne zdania. Stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania. Używa poprawnie niektórych elementów słownictwa o charakterze abstrakcyjnym.

     6 - celujący*

      

     SŁUCHANIE

     2 – dopuszczający

     Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i uzupełnić prosty tekst. Rzadko rozpoznaje uczucia i emocje mówiącego. Rozróżnia niektóre dźwięki. Zazwyczaj rozumie nauczyciela.

     3 – dostateczny: potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć część informacji z tekstu i przekształcić je w prostą formę pisemną. Czasem rozpoznaje uczucia i emocje mówiącego. Potrafi rozróżnić większość dźwięków. Zazwyczaj rozumie nauczyciela.

     4 - dobry: potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i prze-kształcić je w formę pisemną. Potrafi zwykle rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi rozróżnić dźwięki. Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela.

     5 – bardzo dobry: potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różno-rodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć informacje i przekształcić je na formę pisemną. Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi rozróżnić dźwięki. Potrafi z łatwością zrozumieć nauczyciela.

      

     MÓWIENIE

     2 – dopuszczający: czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami. Potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem. Operuje niepoprawnym językiem. Dysponuje znacznie ograniczonym zasobem słownictwa. Rzadko zabiera głos w dyskusji. Można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością.

     3 – dostateczny: czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem. Posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów. Dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa. Umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w dyskusji. Można go zazwyczaj zrozumieć.

     4 – dobry: przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem. Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy. Dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos w dyskusji. Można go zazwyczaj zrozumieć bez wahania.

     5 – bardzo dobry: potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie i bez zawahań. Posługuje się poprawnym językiem, popełnia niewiele błędów. Dysponuje dużym zasobem słów. Umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można go zrozumieć bez trudności.

      

     PISANIE

     2 – dopuszczający: ma trudności z napisaniem zdania zawierającego pełne zdania i słownictwo na odpowiednim poziomie. Tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji. W zadaniu pisemnym pomija niektóre istotne punkty. Zdarza mu się pisać teksty znacznie krótsze o wymaganych. Używa w większości niepoprawnej pisowni i interpunkcji.

     3 – dostateczny: próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardzie spójny. W zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów. Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze o zakładanych. Używa czasami poprawnej pisowni lub interpunkcji.

     4 – dobry: potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania i proste struktury i słownictwo. Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. W zadaniu pisemnym zawiera istotne punkty choć niekiedy poświęca im mało miejsca. Pisze teksty nieco krótsze od zakładanych. Używa prze-ważnie poprawnej interpunkcji i pisowni.

     5 – bardzo dobry: potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Potrafi w spójny sposób zorganizować tekst. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. Pisze teksty o odpowiedniej długości. Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.

     * Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykazuje chęć  zdobycia poszerzonej wiedzy z przedmiotu.

      

     W odniesieniu do uczniów z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się zindywidualizowane wymagania i ocenianie bieżące umiejętności oraz nabywanej wiedzy.

      

      

     Treści nauczania zgodne z Nową Podstawą Programową, II etap edukacyjny (kl. IV - VI) - wymagania szczegółowe

      

     Zakres tematyczny (12 tematów)

     Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

     1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania);

     2) dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);

     3) szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne);

     4) praca (popularne zawody);

     5) życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego);

     6) żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);

     7) zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie);

     8) podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata);

     9) kultura (święta, obrzędy);

     10) sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy);

     11) zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna);

     12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

      

     Treści nauczania – wymagania szczegółowe

     Słuchanie

     Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:

     1) reaguje na polecenia;

     2) rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia;

     3) rozumie ogólny sens prostego tekstu;

     4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym;

     5) rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku zgody,  żartowanie);

     6) rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole).

     Uczeń przetwarza tekst:

     1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;

     2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

      

     Czytanie

     Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne:

     1) rozumie ogólny sens tekstu;

     2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście;

     3) rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa.

     Uczeń przetwarza tekst:

     1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;

     2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

      

     Mówienie

     Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru:

     1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;

     2) opowiada o czynnościach życia codziennego;

     3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

     Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego:

     1) przedstawia siebie i członków swojej rodziny;

     2) podaje swój wiek i miejsce zamieszkania;

     3) podaje swoje upodobania;

     4) mówi, co posiada i co potrafi robić;

     5) prosi o informacje;

     6) wyraża swoje emocje;

     7) wyraża prośby i podziękowania.

     Uczeń przetwarza tekst:

     1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;

     2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

      

     Pisanie

     Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru:

     1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;

     2) opisuje czynności dnia codziennego;

     3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

     Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach życia codziennego:

     1) udziela podstawowych informacji na swój temat;

     2) wyraża podziękowania.

     Uczeń przetwarza tekst:

     1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;

     2) zapisuje informacji

      

     Pozostałe umiejętności:

     Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów).

     Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych.

     Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

     Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty).

     Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych