• Wymagania edukacyjne kl. IV

    • Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IV
     niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

      

     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował umiejętności na ocenę dopuszczającą.

     Ocena dopuszczająca. Uczeń:

     1. Dba o porządek na stanowisku komputerowym; posługuje się myszą i klawiaturą; z pomocą nauczyciela poprawnie loguje się do szkolnej sieci komputerowej i kończy pracę z komputerem.
     2. Uruchamia programy korzystając z ikon na pulpicie; potrafi poprawnie zakończyć pracę programu; pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu; jest świadom istnienia wirusów komputerowych; wymienia przynajmniej trzy zastosowania komputera.
     3. Pod kierunkiem nauczyciela: zapisuje dokument w pliku, w folderze domyślnym,odszukuje zapisane pliki i otwiera je; do obsługi programów posługuje się głównie myszą (klika wymienione przez nauczyciela elementy: przyciski, ikony, opcje menu).
     4. Wymienia przykłady różnych źródeł informacji; potrafi uruchomić przeglądarkę internetową; wymienia niektóre zagrożenia ze strony Internetu; potrafi uruchomić program pocztowy i odebrać pocztę.
     5. Omawia zalety i wady rysowania odręcznego i za pomocą programu komputerowego; pod kierunkiem nauczyciela tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Krzywa, Linia, Gumka).
     6. Pisze krótki tekst, zawierający wielkie i małe litery oraz polskie znaki diakrytyczne; wyjaśnia pojęcia: wiersz tekstu, kursor tekstowy; zaznacza fragment tekstu; zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki; usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace.
     7. Pisze program sterujący czarodziejem: w przód, w lewo, w prawo (Baltie).
     8. Tworzy program rysujący figury składające się z linii prostych i okręgów (Scratch).

      

     Ocena dostateczna. Uczeń:

     1. Wymienia podstawowe zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich.
     2. Rozróżnia elementy zestawu komputerowego; podaje ich przeznaczenie; uruchamia programy z wykazu programów w menu Start; według wskazówek nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu; podaje przykłady zastosowania komputera w szkole i w domu.
     3. Pod kierunkiem nauczyciela: zapisuje dokument w pliku we wskazanej lokalizacji, kopiuje pliki na wskazany nośnik pamięci; wie, do czego służy folder Kosz i potrafi usuwać pliki; potrafi odpowiednio nazwać plik; posługuje się myszą i klawiszami sterującymi kursorem, pod kierunkiem nauczyciela korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, tekstu lub jego fragmentu.
     4. Wyjaśnia, czym jest Internet i strona internetowa; podaje i omawia przykłady usług int.; otwiera i przegląda wskazane strony int. w przeglądarce; pod kierunkiem nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej; omawia podobieństwa i różnice między pocztą tradycyjną i elektroniczną.
     5. Wyjaśnia, do czego służy edytor grafiki; tworzy rysunek w programie Paint, stosując podst. narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Krzywa, Linia, Gumka); tworzy rysunki składające się z figur geometr. (prostokątów, wielokątów, elips, okręgów); pod kierunkiem nauczyciela wprowadza napisy w obszarze rysunku; wykonuje operacje na fragm. rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku.
     6. Wyjaśnia, do czego służy edytor tekstu; porusza się po tekście za pomocą kursora myszy; wyjaśnia pojęcia: strona dokumentu tekst., margines; usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace i Delete; wyrównuje akapity do lewej, do prawej, do środka; zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki.
     7. Pisze proste programy w środowisku Baltie, używając podstawowych poleceń, według opisu w podręczniku.
     8. Tworzy program sterujący duszkiem na ekranie w czterech kierunkach, zależnie od naciśniętego klawisza (Scratch).

      

     Ocena dobra. Uczeń:

     1. Wymienia zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich.
     2. Wymienia elementy i omawia ogólne przeznaczenie elementów zestawu komputerowego; wymienia nośniki pamięci masowej; wie, na czym polega uruchomienie komputera i programu komp.; omawia przeznaczenie elementów okna programu komp.; wykonuje operacje na oknie programu; pod kierunkiem nauczyciela pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów; samodzielnie wykonuje operacje w oknie programu; wymienia sposoby ochrony przed wirusami komp.; wskazuje zastosowania komputera w różnych dziedzinach życia.
     3. Samodzielnie zapisuje dokument w pliku w wybranej lokalizacji; pod kierunkiem nauczyciela zakłada nowy folder; potrafi przygotować dokument komputerowy do druku; potrafi usuwać wskazane pliki; rozumie, czym jest struktura folderów; rozróżnia folder nadrzędny i podrzędny; potrafi tworzyć własne foldery; samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy i klawiszy sterujących kursorem; korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu.
     4. Wyjaśnia, czym jest adres internetowy; wymienia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki int.; wymienia zagrożenia ze strony Internetu; wymienia poszczególne elementy okna programu pocztowego; wymienia podstawowe zasady pisania listów elektronicznych; wymienia i omawia zasady netykiety; pisze i wysyła listy elektroniczne do wielu adresatów; odbiera pocztę; prawidłowo dołącza załączniki do listów; zna i stosuje zasadę nieotwierania załączników do listów elektronicznych pochodzących od nieznanych nadawców.
     5. Tworzy rysunki składające się z figur geometr.; wypełnia kolorem; stosuje kolory niestandard.; wprowadza napisy w obszarze rys.
     6. Prawidłowo stosuje spacje przy znakach interpunkcyjnych; porusza się po tekście za pomocą kursora myszy i klawiszy sterujących kursorem; zna pojęcie: justowanie; justuje akapity; dodaje obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu; wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie.
     7. Pisze proste programy w programie Baltie, w których stosuje powtarzanie tych samych czynności.
     8. Tworzy w programie Scratch prostą grę dla jednego gracza, polegającą na sterowaniu duszkiem na ekranie.

      

     Ocena bardzo dobra. Uczeń:

     1. Omawia zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich; omawia przeznaczenie elementów zestawu komputerowego; wie, czym jest pamięć operacyjna; wie, czym jest system operacyjny.
     2. Wie, że nie wolno bezprawnie kopiować programów i kupować ich nielegalnych kopii; wybraną metodą samodzielnie kopiuje pliki na zewnętrzny nośnik danych; samodzielnie pracuje z dwoma uruchomionymi oknami programów; sprawnie korzysta z menu kontekstowego; zna podst. skróty klawiaturowe; wie, czym są wirusy komputerowe; wskazuje użyteczność komputera do usprawnienia uczenia się; korzysta z programów edukac.; podaje przykłady zastosowania komp. w domu; wymienia zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych.
     3. Samodzielnie otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym folderze; przegląda dokument, zmienia i ponowne zapisuje pod tą samą lub inną nazwą w wybranej lokalizacji; samodzielnie potrafi ustalić podst. parametry drukowania; tworzy własne foldery, korzystając z odpowiedniej opcji menu; rozróżnia pliki tekstowe i graficzne po ich rozszerzeniach; otwiera pliki z okna Mój komputer; potrafi samodzielnie przenieść lub skopiować plik do innego folderu na dysku twardym; odszukuje pliki w strukturze folderów; potrafi kopiować, przenosić i usuwać foldery; samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy, klawiszy sterujących kursorem i skrótów klawiaturowych; samodzielnie korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu; samodzielnie stosuje metodę przeciągnij i upuść.
     4. Wyjaśnia, czym jest hiperłącze; omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej; samodzielnie korzysta z wyszukiwarki int.; wyszukuje hasła w encyklopediach multimedialnych i słownikach.; omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna programu pocztowego; stosuje zasady redagowania listów elektronicznych; przestrzega zasad netykiety; odpowiada na listy; korzysta z książki adresowej; wymienia i omawia podstawowe zasady ochrony komputera przed zagrożeniami przenoszonymi przez pocztę elektroniczną; wymienia podstawowe zasady ochrony komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami przenoszonymi przez pocztę elektroniczną.
     5. Samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go do innego rysunku; wykorzystuje możliwość rysowania w powiększeniu, aby rysować bardziej precyzyjnie i poprawiać rysunki.
     6. Wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu; wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie.
     7. Programuje proste historyjki według opisu w podręczniku, stosując polecenia sekwencyjne i powtarzanie poleceń.
     8. Tworzy programy w języku Scratch na zadany temat; w razie potrzeby samodzielnie wyszukuje potrzebne polecenia.

      

     Ocena celująca. Uczeń:

     1. Omawia szczegółowo zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich; omawia wewnętrzną budowę komputera; omawia cechy środowiska graficznego.
     2. Wskazaną metodą samodzielnie kopiuje pliki na zewnętrzne nośniki danych; stosuje skróty klawiaturowe; korzystając z dodatkowych źródeł - odszukuje informacje na temat zastosowań komputera; omawia historię komputerów.
     3. Podaje cechy charakterystyczne dokumentów komputerowych tworzonych w różnych programach; swobodnie porusza się po strukturze folderów; zna różnicę między kopiowaniem a przenoszeniem folderu; porządkuje ikony na pulpicie; omawia zasadę działania Schowka.
     4. Stosuje zaawansowane opcje korzystania z różnych wyszukiwarek internetowych; korzysta z portali internetowych; zakłada konto pocztowe.
     5. Samodzielnie odszukuje opcje menu programu w celu wykonania konkretnej czynności; przygotowuje rysunki na konkursy informatyczne.
     6. Samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu; omawia zastosowanie poszczególnych rodzajów umieszczenia obrazu względem tekstu; omawia zasady i znaczenie poprawnego formatowania tekstu.
     7. Programuje w programmie Baltie proste historyjki według własnego pomysłu, potrafi dobrać odpowiednie polecenia do rozwiązania danego zadania.
     8. Modyfikuje grę, dodając polecenia dla drugiego gracza; samodzielnie poszukuje dodatkowych poleceń programu Scratch, aby zmodyfikować program.
     9. Ze wszystkich prac w semestrze posiada oceny cząstkowe nie mniejsze jak „bardzo dobry”, nie poprawiane.

      

     W odniesieniu do uczniów z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się zindywidualizowane wymagania i ocenianie bieżące umiejętności oraz nabywanej wiedzy.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych