• Wymagania edukacyjne kl. IV

    • Wymagania edukacyjne z historii w klasie IV
     niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

      

     1 - ocena niedostateczna - uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w programie nauczania, wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu, nie wyrażał woli poprawy uzyskanych ocen, nie prowadził zeszytu, nie odrabiał prac domowych; swoją postawą odbiega od ogólnie przyjętych norm zachowania, nie akceptuje powszechnie obowiązujących norm i wartości, łamiąc je świadomie.

     2 - ocena dopuszczająca - uczeń ma braki w wiadomościach określonych programem, posiada jednak minimalny zakres wiedzy i umiejętności, dzięki któremu jest w stanie, za pomocą nauczyciela nadrobić zaległości, wyraża chęć poprawy i współpracy z nauczycielem, wykonuje zadania na poziomie dopuszczającym; uczeń posługuje się wybranymi podstawowymi faktami w stopniu słabym: z pomocą nauczyciela umieszcza fakty w przestrzeni historycznej i daty na osi czasu; podejmuje próby wypowiadania się o najistotniejszych wydarzeniach z historii Polski.

     3 - ocena dostateczna - uczeń posługuje się podstawowymi faktami, pozwalającymi w stopniu elementarnym wypowiedzieć się o najistotniejszych wydarzeniach w historii Polski i świata, umieścić je w czasie i przestrzeni; rozumie pojęcia z zakresu problematyki społecznej; wykonuje zadania na poziomie podstawowym; jest aktywny na lekcji, współpracuje z grupą i nauczycielem; szanuje symbole narodowe.

     4 - ocena dobra - uczeń dobrze wykonuje zadania o średnim stopniu trudności; dobrze zna faktografię określoną w treściach nauczania; przy użyciu właściwych pojęć porównuje fakty, wyszukuje i wykorzystuje informacje zawarte w zróżnicowanych typologicznie źródłach wiedzy; aktywnie pracuje na lekcji, współdziałając w grupie; dobrze sobie radzi z zadaniami ustnymi i pisemnymi; zasób nabytych umiejętności pozwala mu rozpocząć samokształcenie; wykazuje postawę tolerancji wobec innych; szanuje symbole narodowe i umie właściwie zachowywać się w ich obecności oraz je wykorzystywać.

     5 - ocena bardzo dobra - uczeń opanował materiał w pełnym zakresie; dotyczy to zwłaszcza wiedzy, jak i umiejętności oraz postawy; aktywnie włącza się w życie społeczności szkolnej; samodzielnie, w sposób uwzględniający system wartości społecznych i patriotycznych potrafi ocenić zachowanie swoje i innych, przewiduje trafnie ich skutki; rozwiązuje problemy, interpretuje fakty, umie w sposób właściwy bronić swoich poglądów; bardzo dobrze wykonuje testy sprawdzające wiadomości i umiejętności; bierze udział w konkursach.

     6 - ocena celująca - uczeń opanował i samodzielnie  rozszerzył zdobytą wiedzę, bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych; formułuje wnioski na podstawie samodzielnie zdobytej wiedzy; wykazuje altruistyczne postawy społeczne; aktywnie i skutecznie włącza się w rozwiązywanie konfliktów i problemów zaistniałych w otaczającym go środowisku; aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, a także w miarę możliwości włącza się w działania środowiska lokalnego.

      

     W odniesieniu do uczniów z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się zindywidualizowane wymagania i ocenianie bieżące umiejętności oraz nabywanej wiedzy.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych