• Wymagania edukacyjne kl. VIII

    • Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie VIII
     niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

      

     Ocena celująca – uczeń wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami z wykraczającego poziomu wymagań szczegółowych wynikających z programu nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, reprezentując szkołę. Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć, przynajmniej połowę sprawdzianów zalicza na ocenę celującą.

     Ocena bardzo dobra – uczeń całkowicie opanował zadania z poziomu rozszerzonego dla danej klasy. Bardzo starannie i sumiennie wykonuje zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji oraz jest dobrze przygotowany do zajęć. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

     Ocena dobra – uczeń bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków, w poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego. Wysokie są staranność i sumienność w wykonaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia.

     Ocena dostateczna – uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, która jest adekwatna do włożonego wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowania przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania do zajęć.

     Ocena dopuszczająca – uczeń w minimalnym stopniu wywiązuje się z obowiązków związanych z udziałem w lekcji, sporadycznie aktywnie bierze w niej udział, jest często nieprzygotowany do zajęć oraz wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, prowadzi niesportowy i niehigieniczny tryb życia.

     Ocena niedostateczna – uczeń wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć, prowadzi niesportowy i niehigieniczny tryb życia.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • sp3@siemiatycze.eu
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych