• Wymagania edukacyjne kl. IV

    • Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie IV
     niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

      

     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na co najmniej ocenę dopuszczającą.

     Ocena dopuszczająca (wymagania konieczne) uczeń: wymienia źródła informacji o przyrodzie proponuje sposoby bezpiecznego spędzania czasu wolnego, wymienia: elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, narządy zmysłów, przyrządy do obserwacji, rodzaje map, odczytuje symbole na mapie, wymienia stany skupienia wody, rysuje różę kierunków, wyznacza główne kierunki za pomocą kompasu, wymienia pory roku i podaje ich początek, wymienia składniki pogody, wymienia cechy organizmów, wymienia składniki pokarmowe, nazywa okresy rozwojowe człowieka, podaje zmiany w organizmie w okresie dojrzewania, podaje przykłady chorób zakaźnych, omawia podstawowe zasady dbałości o higienę ciała i ubrań, podaje przykłady wód słodkich i słonych, wskazuje na mapie rzekę główną i jej dopływy, wymienia przykłady roślin  oraz zwierząt wodnych i lądowych, rozpoznaje na rysunku glony i pierwotniaki, wymienia warstwy lasu oraz cechy pola i łąki, wymienia rodzaje skał i gleb, podaje nazwy zbóż i je rozpoznaje.

     Na ocenę dostateczną (wymagania podstawowe) uczeń umie to co na ocenę dopuszczającą oraz: omawia sposób urządzenia swojego miejsca pracy, wymienia zasady skutecznego uczenia się, wyjaśnia pojęcia  z przyrody, zna nazwy kierunków głównych i pośrednich,  zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku, wymienia przyrządy do pomiaru składników pogody i dokonuje pomiaru, omawia podział organizmów na królestwa, wymienia podstawowe czynności życiowe organizmów i krótko je omawia, wymienia pokarmy bogate w składniki pokarmowe, wymienia choroby zakaźne, pasożytnicze i krótko je omawia, podaje nazwy kilku narządów i rozpoznaje na ilustracjach, przedstawia proste łańcuchy pokarmowe, omawia warunki życia w wodzie i na lądzie, wymienia cechy glonów i pierwotniaków, podaje nazwy przedstawicieli, wymienia organizmy łąki, pola, sadu, lasu, jeziora i morza, wymienia sposoby wykorzystania roślin uprawianych na polu.

     Na ocenę dobrą (wymagania rozszerzające) uczeń umie to co na ocenę dostateczną oraz: konstruuje własny plan dnia i tygodnia, podaje przykłady wykorzystania pomocy dydaktycznych w pracowni i terenie, wyjaśnia czym jest zdrowy styl życia co , potrafi korzystać z pomocy dydaktycznych: mikroskopu, mapy i planu , termometru i omówić ich budowę, wskazuje miejsce wschodu i zachodu Słońca na widnokręgu poszczególnych porach roku, rozpoznaje i nazywa poziomy organizacji życia, omawia zasady prawidłowego odżywiania się i zasady higieny omawianych układów narządów, objaśnia istotę oddychania komórkowego, wyjaśnia pojęcia „pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne” podaje przykłady chorób i omawia sposoby zapobiegania chorobom pasożytniczym, omawia zasady udzielania pierwszej pomocy, charakteryzuje strefy życia w jeziorze morzu i oceanie, omawia znaczenie glonów i pierwotniaków, omawia znaczenie lasu,  rozpoznaje i porównuje drzewa iglaste i liściaste.

     Na ocenę bardzo dobrą (wymagania dopełniające) uczeń umie to co na ocenę dobrą oraz: wyjaśnia, dlaczego należy planować codzienne czynności, omawia wpływ hałasu na samopoczucie, wyznacza na różne sposoby kierunki główne i pośrednie, odczytuje informacje z planu i mapy, zakłada i prowadzi hodowle, omawia pozorną wędrówkę Słońca, charakteryzuje, popierając przykładami sposoby odżywiania się organizmów, omawia rolę poszczególnych składników pokarmowych w organizmie, omawia budowę  i podstawowe funkcje układów: pokarmowego, krwionośnego, oddechowego, nerwowego, i rozrodczego, opisuje objawy wybranych chorób zakaźnych i pasożytniczych, wyjaśnia, dlaczego zbiornik wodny nie zamarza, układa i omawia łańcuchy pokarmowe dla różnych środowisk, omawia poszczególne warstwy lasu, charakteryzuje różne rodzaje lasów i przyporządkowuje do rodzaju gleby.

     Na ocenę celującą (wymagania wykraczające) uczeń umie to co na bardzo dobrą oraz: potrafi wykonać notatki wykorzystując różne źródła informacji, dokumentuje obserwacje, doświadczenia, prowadzenie hodowli, wskazuje powiązania przyczynowo- skutkowe w przyrodzie, przygotowuje dodatkowe informacje o składnikach pogody, budowie organizmu człowieka, chorobach, wskazuje współdziałanie układów krwionośnego, pokarmowego i oddechowego podczas uzyskiwania energii w oddychaniu komórkowym, przygotowuje informacje o innych chorobach, przygotowuje informacje o życiu i przystosowaniach różnych gatunków, wykonuje zielnik roślin.

     W odniesieniu do uczniów z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się zindywidualizowane wymagania i ocenianie bieżące umiejętności oraz nabywanej wiedzy.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych