• Wymagania edukacyjne kl. IV

    • Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie IV
     niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

      

     Kryteria oceniania – co oceniamy

     1. Podczas wystawiania oceny za śpiew należy wziąć pod uwagę: poprawność muzyczną, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny.
     2. Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie trzeba uwzględnić: poprawność muzyczną, płynność i technikę gry, ogólny wyraz artystyczny.
     3. Wystawiając ocenę za wypowiedzi na temat utworów muzycznych, połączoną ze znajomością podstawowych wiadomości i terminów muzycznych, należy wziąć pod uwagę:
     • zaangażowanie i postawę podczas słuchania,
     • rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów,
     • rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych,
     • podstawową wiedzę na temat poznanych kompozytorów,
     • wyrażanie muzyki środkami pozamuzycznymi (np. na rysunku, w opowiadaniu, dramie).
     1. Przy wystawianiu oceny za działania twórcze – wokalne i instrumentalne (zaleca się odpytywanie tylko ochotników) – należy wziąć pod uwagę:
     • rytmizację tekstów,
     • improwizację: rytmiczną, melodyczną (wokalną i instrumentalną) oraz ruchową,
     • umiejętność korzystania ze zdobytych wiadomości i umiejętności przy wykonywaniu zadań twórczych, np. wymagających korelacji działań muzyczno-plastycznych,
     • umiejętność przygotowywania ilustracji dźwiękowej do opowiadania, komiksu, grafiki itp. (dobieranie efektów dźwiękowych),
     • umiejętność tworzenia prostych akompaniamentów perkusyjnych.
     1. Ocena aktywności na lekcji oraz za udział w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych.

     Za aktywną postawę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Jeśli dodatkowo wykaże się wiedzą lub umiejętnościami wykraczającymi poza ustalone wymagania, otrzymuje ocenę celującą. Za systematyczną i bardzo dobrą pracę w szkolnym zespole muzycznym lub chórze oraz za udział w ich występach, należy podwyższyć uczniowi ocenę z muzyki o jeden stopień.

     1. Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń należy wziąć pod uwagę:
     • estetykę ogólną,
     • systematyczność,
     • prace domowe odrabiane przez ucznia samodzielnie.

     Uwaga! Ocena za zeszyt, w zależności od opinii nauczyciela, może, ale nie musi wpływać na końcową ocenę z muzyki.

      

     Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

     • prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego,
     • prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego,
     • samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór,
     • potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego,
     • posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą,
     • bierze czynny udział w pracach szkolnego zespołu muzycznego lub chóru,
     • jest bardzo aktywny muzycznie,
     • wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament perkusyjny do piosenki.

      

     Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

     • prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie nauczania,
     • prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii przewidzianych w programie nauczania,
     • umie bezbłędnie wykonywać rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych,
     • potrafi rytmizować teksty,
     • rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać,
     • zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy,
     • podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy.

      

     Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

     • poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe,
     • poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym,
     • wykonuje proste rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,
     • rytmizuje łatwe teksty,
     • zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy i wie, co one oznaczają,
     • prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń.

      

     Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

     • niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania,
     • niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym niektóre melodie przewidziane w programie nauczania,
     • wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,
     • zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne,
     • prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie.

      

     Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

     • niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek przewidzianych w programie nauczania,
     • niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym gamę i kilka najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania,
     • niechętnie podejmuje działania muzyczne,
     • myli terminy i pojęcia muzyczne,
     • dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą,
     • najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą nauczyciela

     ​​​​​​​

     Ocenę niedostateczną (1) uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo duże braki w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy. Nie prowadzi również zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ucznia.

     ​​​​​​​

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • sp3@siemiatycze.eu
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych