• Wymagania edukacyjne kl. VII

    • Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie VII
     niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

      

     1.  Na ocenę niedostateczną uczeń:
     • posiada bardzo duże braki dotyczące wiedzy z zakresu fizyki, nie rokuje nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela;
     • nie posiada umiejętności niezbędnych do dalszej nauki i w życiu codzienny;
     • nie wykonuje nawet najprostszych poleceń nauczyciela, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, odmawia współpracy i nie korzysta z proponowanych możliwości poprawy osiągnięć.

      

     1.  Na ocenę dopuszczającą (wymagania konieczne) uczeń:
     • zna przepisy bhp i zasady bezpiecznego zachowania w pracowni fizycznej;
     • umie obserwować, w uprzednio poznanym celu, przyrodę, życie codzienne i doświadczenia fizyczne;
     • potrafi rozwiązać proste zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela.
     1. Na ocenę dostateczną (wymagania podstawowe) uczeń:
     • zna wybiórczo podstawowe wzory i jednostki oraz ich oznaczenia;
     • umie podać przyrządy do pomiaru podstawowych wielkości fizycznych i nimi się posługiwać, odczytuje zakresy i dokładności na skalach przyrządów, którymi się posługuje;
     • umie podać opisową definicję dla podstawowych poznanych zjawisk (oddziaływania między ciałami, przyciągania ziemskiego, ruchu, napięcia powierzchniowego, skraplania, parowania, resublimacji, topnienia, krzepnięcia, parowania, rozszerzalność cieplna, pływanie ciał), praw (prawo Pascala, prawo Archimedesa), zasad (trzy zasady dynamiki Newtona, zasada zachowania energii) oraz  podstawowych wielkości fizycznych i ich jednostek;
     • posługuje się językiem fizycznym z pomocą nauczyciela;
     • potrafi rozwiązywać zadania teoretyczne o małym stopniu trudności na zasadzie odtwarzania rozwiązań typowych.

      

     1. Na ocenę dobrą (wymagania rozszerzające) uczeń:
     • zna i rozumie podstawowe wzory i jednostki ( N, kg/m3,  kg, Pa, m, st. C, m/s, m/s 2 , s, J) oraz  ich oznaczenia, potrafi przekształcać jednostki podstawowe;
     • potrafi wytłumaczyć typowe zjawiska z zakresu pomiarów, właściwości ciał i ich budowy cząsteczkowej, opisu ruchu i sił w przyrodzie, pracy, mocy i energii mechanicznej;
     • biegle posługuje się językiem fizyki;
     • potrafi zgodnie z instrukcją wykonać doświadczenie oraz wyciągnąć z wyników odpowiednie wnioski;
     • planuje proste obserwacje i doświadczenia w celu poznania własności ciał i zjawisk oraz wyznaczania wielkości fizycznych, posługuje się pojęciem niepewności i dokładności pomiarowej;
     • rozwiązuje samodzielnie typowe zadania i problemy o średnim stopniu trudności z zastosowaniem przekształcania niektórych wzorów i jednostek
     • potrafi sporządzać i interpretować wykresy wielkości proporcjonalnych
     • potrafi rozwiązywać zadania teoretyczne o małym stopniu trudności na zasadzie odtwarzania rozwiązań typowych.

      

     5.  Na ocenę bardzo dobrą (wymagania dopełniające) uczeń:

     • samodzielnie rozwiązuje złożone problemy, korzystając z różnych źródeł wiedzy
     • zna i posługuje się biegle poznanymi wzorami i jednostkami, przekształca je w celu obliczenia innych wielkości i jednostek (siła i siła ciężkości i wyporu, gęstość, ciśnienie i ciśnienie hydrostatyczne, droga, szybkość, przyspieszenie, praca, moc, energia mechaniczna)
     • potrafi dostrzegać i analizować zjawiska w otaczającej rzeczywistości i opisywać je językiem fizycznym (zjawiska zmiany stanu skupienia substancji, napięcie powierzchniowe, rozszerzalność cieplna ciał)
     • potrafi doświadczalnie wyznaczyć gęstość substancji, szybkość poruszającego się ciała oraz dokonać pomiaru siły wyporu
     • umie stosować wykresy i tabele (np. F(x), p(h), v(t), s(t), F(m), a(F))
     • pracując, z tekstem fizycznym samodzielnie przekazuje swoimi słowami wiadomości zawarte w tekście

     6.  Na ocenę celującą uczeń:

     • biegle posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu problemów teoretycznych  i praktycznych, bierze udział w konkursach, rozwiązuje zadania dodatkowe – nietypowe, złożone; otrzymuje najwyższe oceny bieżące
     • w oparciu o materiał omawiany na lekcjach poszerza swoje wiadomości samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela, rozwiązuje dodatkowe zadania
     • posługuje się wprawnie wykresami, tabelami i językiem fizycznym

     Uczniom, co do których została wydana opinia o dostosowaniu wymagań edukacyjnych będą indywidualizowane formy i metody pracy oraz kryteria oceniania bieżącego.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych