• Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

   • PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
    W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY
    ORAZ W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH

     

    WSTĘP

    Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.

    Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach nie cierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynności zalecone przez sędziego rodzinnego. Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie nr 15/97.

    Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 roku w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.

    W rozporządzeniu § 10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania, strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

    Pozostałe akty prawne:

    1. Ustawa z dnia 24.04.1997 o przeciwdziałaniu narkomanii.
    2. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późn. zm.
    3. Ustawa z dnia 06.04.1990 r. o policji

     

    Wykaz procedur:

    1. Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów.
    2. Procedury postępowania w sytuacjach zachowania przemocowego ze strony uczniów.
    3. Postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia. (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia – z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych).
    4. Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły (ostre narzędzia np. nóż, żyletka, kastet itp.)
    5. Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego na terenie szkoły.
    6. Procedury postępowania w przypadku przynoszenia i używania urządzeń elektronicznych (MP3,MP4, dyktafon, inne...)
    7. Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela).
    8. Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły. (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie karteczek, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły).
    9. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności.
    10. Procedura przypadku uzyskania informacji, że uczeń, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji
    11. Procedura przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
    12. Procedura przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
    13. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk.
    14. Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia.
    15. Postępowanie w sytuacji wagarów ucznia.
    16. Procedura postępowania. Sytuacja – wypadek w szkole lub na terenie szkoły
    17. Procedura postępowania w przypadku kradzieży
    18. Procedura postępowania z uczniem, który dokonał samookaleczenia, przejawia autoagresję, podjął próbę samobójczą na terenie szkoły.

     

                Definicja zachowania agresywnego i przemocowego                                                                                                  

                W psychologii agresja oznacza „działanie skierowane przeciwko osobom lub przedmiotom, wywołującym u jednostki niezadowolenie lub gniew”. Agresja może występować w postaci fizycznej lub słownej, może przejawiać się w formie bezpośredniej – skierowanej na osobę lub rzecz wywołującą uczucie wrogości i w formie przemieszczonej – skierowanej na obiekt zastępczy.

                Przemoc – to zachowania agresywne i jednocześnie destruktywne w stosunku do innej osoby lub grupy osób, /.../ w wyniku których inne osoby ponoszą uszczerbek na ciele lub w zakresie funkcji psychicznych. Jest to bezpośrednie oddziaływanie jednego człowieka na drugiego w celu zmuszenia go, wbrew jego woli, do zmiany zachowań, zmiany systemu wartości bądź poglądów w jakiejś sprawie.

    Działanie takie stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu fizycznemu lub psychicznemu.

    Przemoc powstaje zwykle na podłożu emocjonalnym, ale czasem jest działaniem ściśle i dokładnie zaplanowanym zarówno pod kątem doboru ofiar, zastosowanych form przemocy, a także celów, które napastnik zamierza osiągnąć. Przemoc ma tendencje do powtarzania się, jest często rozpaczliwym zagłuszeniem poczucia niemocy. Za przemoc odpowiedzialny jest sprawca, bez względu na to, co zrobiła ofiara. Niektóre przejawy grożenia przemocą są w istocie aktami przemocy.

    Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań agresywnych i przemocowych mogą tkwić w środowisku rodzinnym, szkolnym lub w grupie rówieśniczej. Zachowania tego typu mogą być również generowane przez środki masowego komunikowania czy gry komputerowe albo wynikać z cech osobowych jednostki. W opracowanych procedurach przyjęto następujące sformułowania i definicje:

                Przez zachowanie agresywne rozumie się następujące zachowania:

    Celowe popychanie, kopanie, bójki, stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych – posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (środki pirotechniczne, łańcuchy, noże, zapalniczki, kije, itp.), używanie ognia na terenie szkoły, posiadanie niebezpiecznych substancji. Wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do uczniów i pracowników szkoły. Nie respektowanie zarządzeń obowiązujących na terenie szkoły. Wymuszanie, zastraszanie, podżeganie do bójek, wyzywanie. Dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności, itp.

                Przez zachowanie przemocowe rozumie się:

    Powtarzające się dręczenie psychiczne i fizyczne, ciągłe zastraszanie, zjawisko „fali”, powtarzające się pobicia, wyzywania, itp.

    Rozmowa z osobą będącą świadkiem zdarzenia (dyrektor, nauczyciel, pracownik obsługi, inna osoba dorosła przebywająca na terenie szkoły, zwracająca uwagę na niewłaściwe zachowanie ucznia) – rozmowa bezpośrednio po zaistniałym zachowaniu sprzecznym z przyjętymi zasadami. Rozmowa ma na celu przypomnienie panujących zasad i zwrócenie uwagi no to, że uczeń nie powinien w taki sposób postępować.

    Rozmowa z wychowawcą klasy – następuje po zwróceniu uwagi na niewłaściwe zachowanie innego pracownika szkoły lub ucznia, który był świadkiem danego zdarzenia. Rozmowa ma na celu, podobnie jak wyżej, przypomnienie panujących zasad i zwrócenie uwagi no to, że uczeń nie powinien w taki sposób postępować. Wychowawca informuje ucznia, że jeśli dane zachowanie się powtórzy, zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje.

    Rozmowa z dyrektorem szkoły – ma miejsce wówczas, gdy po rozmowie z wychowawcą klasy, uczeń nadal postępuje niewłaściwie. Dyrektor szkoły w rozmowie informuje o tym, że jeśli dane zachowanie się nadal powtórzy to zostaną wobec ucznia wyciągnięte dalsze konsekwencje.

    Upomnienie – stosuje się, gdy uczeń poważnie naruszył normy i zasady panujące w szkole. Upomnienie nie powoduje natychmiastowego obniżenia oceny z zachowania, lecz ma wpływ na ocenę z zachowania na koniec semestru. Jest odnotowane w dzienniku szkolnym. Upomnienia może udzielić wychowawca lub dyrektor szkoły.

    Upomnienie dyrektora – udzielane jest w przypadku czynu o dużej szkodliwości lub w przypadku, gdy upomnienie udzielane przez wychowawcę klasy jest nieskuteczne. Dyrektor przy obecności wszystkich uczniów i pracowników szkoły zwraca uwagę na niewłaściwe zachowanie ucznia, upomina go i dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku szkolnym. Upomnienie to ma wpływ na ocenę z zachowania na koniec semestru – skutkuje oceną nieodpowiednią.

    Nagana – nagana skutkuje natychmiastowym obniżeniem oceny z zachowania i odpowiednim wpisem w dzienniku szkolnym. Stosuje się ją w przypadku znacznego złamania reguł i zasad panujących na terenie szkoły, bądź czynu o bardzo dużej szkodliwości. Nagany może udzielić dyrektor bądź wychowawca klasy – skutkuje odpowiednio oceną nieodpowiednią/naganną.

     

    I. Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów.

    W każdym przypadku, gdy uczeń jest świadkiem wypadku, pobicia, agresywnego zachowania bądź innego zdarzenia sprzecznego z normami i zasadami obowiązującymi na terenie szkoły natychmiast zgłasza zaistnienie danego faktu najbliżej znajdującej się osobie dorosłej:
                    pracownikowi szkoły,
                    nauczycielowi,
                    wychowawcy,
                    dyrektorowi szkoły.

    W sytuacjach objętych procedurami uczeń ma obowiązek podporządkować się do poleceń wszystkich pracowników szkoły.

     

    1. Procedura zachowania się w przypadku czynu o stosunkowo niskiej szkodliwości (np. celowe popchnięcie, kopnięcie, wyzywanie):

    • Pracownik szkoły zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusje, przerywa negatywne zachowanie sprawcy wobec ofiary.
    • Rozdziela strony.
    • Ustala granice: nie dopuszcza do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej.
    • Ocenia zagrożenie i podejmuje decyzję o rodzaju interwencji.
    • Rozmawia z uczniem – zwraca uwagę na jego niewłaściwe zachowanie.
    • Zgłasza zaistniałe zdarzenie wychowawcy klasy.

     

    Wychowawca

    • Rozmawia z uczniem.
    • Wpisuje uwagę do dziennika lekcyjnego.
    • Gdy uczeń nadal nie reaguje na upomnienie – informuje rodziców o zaistniałym fakcie; kary upomnienia i nagany zgodnie ze statutem szkoły.

     

    2. Procedura zachowania się w przypadku czynu o dużej szkodliwości (np. stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia siebie lub innych, uszkodzenie ciała itp.):

    • Pracownik szkoły zdecydowanie, stanowczo słownie, nie wdając się w dyskusje, przerywa negatywne zachowanie sprawcy wobec ofiary.
    • Rozdziela strony.
    • Ustala granice: nie dopuszcza do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej.
    • Ocenia zagrożenie i podejmuje decyzję o rodzaju dalszej interwencji.
    • Udziela pierwszej pomocy ofierze zdarzenia i zabezpiecza miejsce zdarzenia.
    • Wzywa pomoc medyczną w razie konieczności.
    • Wzywa wychowawcę / pedagoga szkolnego (w przypadku ich nieobecności dyrektora szkoły lub jego zastępcę) rozpoczyna procedurę wobec sprawcy zdarzenia.
      

    Wychowawca / Pedagog szkolny

    • Powiadamia dyrekcję o zaistniałym zdarzeniu.
    • Powiadamia rodziców sprawcy i ofiary zaistniałego zdarzenia
    • Rozmawia indywidualnie ze sprawcą zdarzenia – informuje go o poważnym naruszeniu obowiązujących zasad, informuje o dalszym toku postępowania.


    Dyrektor szkoły

    • Wzywa rodziców– powiadamia ich o zaistniałym fakcie.
    • Ustala okoliczności zdarzenia– wysłuchuje stron.
    • W przypadku poważnego wykroczenia – wzywa policję i przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców, wychowawcy.
    • Nagana dyrektora szkoły – odpowiedni zapis w dzienniku szkolnym.
    • Obniżenie oceny z zachowania.

     

    II. Procedury postępowania w sytuacjach zachowania przemocowego ze strony uczniów W tym przypadku stosuje się procedury takie jak w przypadku zachowania agresywnego o dużej szkodliwości.

     

    III. Postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia – z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych)

    • Na wniosek ucznia lub pracownika szkoły lub rodzica, dyrekcja szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu.
    • W przypadku potwierdzenia się zarzutów – podjęcie przez dyrektora szkoły postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika – powiadomienie odpowiednich organów zgodnie z Ustawą z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela.

     

    IV. Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły (ostre narzędzia np. nóż, żyletka, kastet itp.)

    Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do:

    • Nakłonienia ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, ze ma obowiązek oddać niebezpieczny przedmiot do depozytu).
    • Powiadomienia wychowawcy klasy / pedagoga szkolnego.
    • W przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego; w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły i podjęcie działania zmierzającego do zapewnienia bezpieczeństwa innym uczniom - odizolowanie ucznia.
    • Wezwania rodziców do szkoły, powiadomienia o konsekwencjach czynu.
    • Wezwania policji.
    • Rewizja przeprowadzona przez policję w obecności rodziców ucznia.
    • Powiadomienie kuratora sądowego, gdy uczeń jest pod jego opieką.
    • Obniżenie oceny z zachowania.

     

    V. Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego w budynku szkoły

    1. Uczniowie szkoły mogą posiadać w szkole telefon komórkowy.
    2. Przyniesiony telefon musi być wyłączony i nie można go używać podczas zajęć lekcyjnych, bibliotecznych itp.
    3. Uczniowie przynoszą do szkoły telefon na własną odpowiedzialność. W uzasadnionym przypadku mogą go zostawić w depozycie.
    4. Uczeń, któremu odebrano telefon otrzymuje odpowiedni wpis w dzienniku szkolnym, a telefon może być wydany tylko rodzicowi (opiekunowi prawnemu).
    5. W razie nieprzestrzegania powyższych zasad wychowawca, nauczyciel lub dyrektor zobowiązany jest do odebrania telefonu i przekazanie do depozytu.

     

    VI. Procedura postępowania w przypadku przynoszenia i używania urządzeń elektronicznych (MP3, MP4, dyktafon, inne...)

    1. Uczniowie nie mają prawa przynoszenia do szkoły urządzeń elektronicznych. W przypadku zauważenia u ucznia takiego sprzętu, nauczyciel, dyrektor jest zobowiązany do odebrania go i wydania rodzicowi (opiekunowi prawnemu).

     

    VII. Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela)

    Nauczyciel

    • Słowne zwraca uwagę na niewłaściwe postępowanie ucznia.
    • Próbuje uspokoić sytuację w klasie.
    • W przypadku konfliktu między uczniami– rozdziela strony.
    • W przypadku barku reakcji ze strony uczniów - informuje o dalszych konsekwencjach i wpisuje uwagę do dziennika lekcyjnego.
    • Powiadamia wychowawcę klasy / pedagoga szkolnego.

     

    Wychowawca / Pedagog szkolny

    • Rozmawia z uczniem, zwraca uwagę na niewłaściwe zachowanie i informuje o konsekwencjach.
    • W przypadku powtórzenia się zachowania lub czynu o dużej szkodliwości – upomnienie, sporządza odpowiednią adnotację w dzienniku szkolnym.
    • W każdym przypadku, powiadamia rodziców (prawnych opiekunów).
    • W przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela, wychowawcy i pedagoga szkolnego powiadomienie dyrekcji szkoły.
    • Obniżenie oceny z zachowania.
    • Konsekwencje: zgodne ze statutem szkoły.

     

    VIII. Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie karteczek, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły)

    • Powiadomienie wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrekcji, rodziców i ew. kuratora sądowego.
    • Przeprowadzenie rozmowy przez dyrektora szkoły ze sprawcą.
    • Powiadomienie policji i sądu rodzinnego.
    • Obniżenie oceny z zachowania oraz odpowiedni wpis do dziennika.
    • Nagana dyrektora szkoły.

     

    IX. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności

    • Interwencja – powstrzymanie sprawców.
    • W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców.
    • Wezwanie rodziców.
    • W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji.
    • Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców sprawców lub odpracowanie szkody.
    • Obniżenie oceny z zachowania.

     

    X. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń , używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

    1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
    2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
    3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.
    4. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
    5. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji policję (specjalistę ds. nieletnich).
    6. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

     

    XI. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu narkotyków lub innych używek powinien podjąć następujące kroki:

    1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego.
    2. W razie konieczności odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
    3. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia udziela pierwszej pomocy, wzywa pogotowie ratunkowe.
    4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły i powiadamia policję.
    5. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.
    6. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
    7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) i sądu rodzinnego.
    8. W każdym tego typu przypadku uczeń otrzymuje naganę dyrektora.

     

    XII. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

    • Nauczyciel zachowując środki ostrożności, w obecności drugiej osoby zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
    • O zaistniałym fakcie informuje dyrektora szkoły, który ma obowiązek wezwać policję. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

     

    XIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk

    • Powiadomienie dyrekcji szkoły.
    • Nauczyciel w obecności innej osoby(wychowawcy, dyrekcji) ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość torby itp. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie przeszukać odzieży ani torby ucznia – jest to czynność zastrzeżona dla policji.
    • W przypadku oddania nauczycielowi przez ucznia podejrzanej substancji, szkoła przekazuje ją niezwłocznie policji.
    • Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w szkole lub miejscu przebywania ucznia. W przypadku, gdy uczeń odmawia oddania substancji – wezwanie policji, policja w obecności rodziców ucznia przeprowadza rewizję.
    • Wychowawca / pedagog szkolny i dyrektor szkoły przeprowadzają rozmowę z uczniem i jego rodzicami.
    • Proponują podpisanie kontraktu.
    • Udzielnie uczniowi nagany i obniżenie oceny z zachowania.
    • Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.

     

    XIV. Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu / e- papierosa przez ucznia.

    • Zgłoszenie faktu wychowawcy klasy.
    • Wychowawca powiadamia o fakcie pedagoga szkolnego, rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz dyrekcję.
    • Rozmowa dyscyplinująca (wychowawca, pedagog szkolny) – powiadomienie ucznia w obecności rodziców o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby niepełnoletnie.
    • Udzielenie nagany dyrektora szkoły i odpowiedni zapis w dzienniku szkolnym.
    • Propozycja podpisania kontraktu.
    • W wypadku braku dalszej reakcji ucznia powiadomienie sądu dla nieletnich.

     

    XV. Postępowanie w sytuacji wagarów ucznia

    • W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, wychowawca telefoniczne powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o nieobecności – ustalenie przyczyny nieobecności.
    • W przypadku, gdy rodzic zapomniał o pisemnym usprawiedliwieniu – wychowawca na osobistą informacje rodzica usprawiedliwia nieobecność ucznia.
    • W przypadku, gdy rodzic nie wiedział o nieobecności ucznia – wychowawca wpisuje w dzienniku szkolnym nieobecność nieusprawiedliwioną.
    • W przypadku zdiagnozowania wagarów ucznia wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, informuje o konsekwencjach, jeśli dany czyn będzie się powtarzał. Propozycja podpisania kontraktu
    • Udzielenie upomnienia przez wychowawcę klasy oraz sporządzenie odpowiedniego zapisu w dzienniku szkolnym. (20 godzin nieusprawiedliwionych)
    • Udzielenie upomnienia przez dyrektora szkoły oraz sporządzenie odpowiedniego zapisu w dzienniku szkolnym. (30 godzin nieusprawiedliwionych)
    • Udzielenie nagany przez dyrektora szkoły oraz sporządzenie odpowiedniego zapisu w dzienniku szkolnym. (40 godzin nieusprawiedliwionych)
    • W przypadku braku informacji ze strony rodziców o nieobecności ucznia dłuższej niż tydzień wychowawca zobowiązany jest do kontaktu z rodzicami ucznia i ustalenia przyczyny nieobecności.
    • W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązania telefonicznego kontaktu z rodzicami ucznia – po opuszczeniu 60 godzin dyrektor szkoły wysyła pisemne zawiadomienia do rodziców/prawnych opiekunów o absencji ucznia i nierealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
    • W przypadku niereagowania prawnych opiekunów/rodziców na przedłużające się wagary, wizyta wychowawcy w domu ucznia.
    • W przypadku dalszego braku reakcji prawnych opiekunów/rodziców ucznia wszczęcie postępowania administracyjnego i administracyjna egzekucja realizacji obowiązku szkolnego przez organ prowadzący.
    • Dalsze postępowanie leży w gestii organu prowadzącego.

     

    XVI. Procedura postępowania. Sytuacja – wypadek w szkole lub na terenie szkoły.

    • Udzielenie pierwszej pomocy w zależności od potrzeb (np. unieruchomienie kończyny, założenie opaski uciskowej, sztuczne oddychanie).
    • Wezwanie lekarza lub karetki pogotowia (w zależności od potrzeby).
    • Zawiadomienie rodziców o wypadku.
    • Obserwacja poszkodowanego do momentu przyjazdu karetki pogotowia.
    • Poinformowanie dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku.
    • Dalsze postępowanie prowadzi dyrektor szkoły zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

     

    XVII. Procedura postępowania w przypadku kradzieży

    • Rozmowa wychowawcy / pedagoga szkolnego z uczniem celem ustalenia przyczyn kradzieży.
    • Poinformowanie dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
    • Wezwanie do szkoły rodziców ucznia i przekazanie informacji na policję.
    • Sporządzenie zapisu w dzienniku szkolnym.
    • Dalszy tok postępowania prowadzi policja.

     

    XVIII. Procedura postępowania z uczniem, który dokonał samookaleczenia, przejawia autoagresję, podjął próbę samobójczą na terenie szkoły.

     Pracownik szkoły będący świadkiem próby samobójczej bądź samookaleczenia na terenie szkoły zobowiązany jest:

    1. Udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, poinformować pielęgniarkę szkolną w celu podjęcia dalszych decyzji pod względem medycznym.
    2. Przekazać informacje o zdarzeniu dyrektorowi szkoły, który powiadamia pogotowie.
    3. Zawiadomić wychowawcę, który natychmiast wzywa rodziców/prawnych opiekunów.
    4. Otoczyć ucznia opieką i nie pozostawiać samego, towarzyszyć mu (zwiększyć poczucie bezpieczeństwa ucznia, chronić przed zbędnymi czynnikami stresowymi oraz zminimalizować poziom lęku u ucznia).
    5. W miarę możliwości usunąć wszystko, co mogłoby ułatwić dokonanie zamiaru samookaleczenia bądź próby samobójczej przez ucznia.
    6. Spokojnie i bez rozgłosu przeprowadzić ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce i razem poczekać na przyjazd odpowiednich służb lub rodziców/prawnych opiekunów.
    7. Dyrektor szkoły informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy o  samookaleczeniu lub próbie samobójczej ucznia celem wypracowania wspólnych metod i działań oraz stałej obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli.
    8. Uczeń po powrocie do szkoły (np. po pobycie w szpitalu) zostaje objęty systematyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
    9. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem szkolnym planuje strategie postępowania w oparciu o ewentualne zalecenia specjalisty (psychiatry lub psychologa). Podejmuje także współpracę z rodziną ucznia, proponuje konsultacje rodzinne, aby wzmocnić system rodzinny oraz zapewnić bezpieczeństwo i opiekę wychowankowi.

     

    Procedura postępowania w przypadku dokonania przez ucznia samobójstwa

    1. Dyrektor szkoły powiadamia odpowiednie instytucje o zaistniałej sytuacji.
    2. Wychowawcy klas przekazują komunikat na forum swoich klas o wydarzeniu w sposób zwięzły i unikając nadmiernej sensacji oraz rozgłosu.
    3. Należy stworzyć możliwości do przepracowania emocji związanych z wydarzeniem.
    4. Zorganizowanie przez dyrektora szkoły interwencji w środowisku rówieśniczym ucznia i nauczycieli poprzez zajęcia z psychologiem, terapeutą.
    5. Stworzyć uczniom możliwości uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych.

     

    Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat.

    • Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 upn i art. 304 kpk).
    • W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych