• Program Wychowawczo-Profilaktyczny

   • Program wychowawczo-profilaktyczny
    Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach

     

    „W wychowaniu chodzi właśnie o to,
    ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem –
    o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
    aby więc poprzez wszystko, co ma,
    co posiada, umiał bardziej i pełniej
    być człowiekiem, to znaczy,
    ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim,
    ale i dla drugich”.

     Św. Jan  Paweł II 

     

    SPIS TREŚCI

    1. WSTĘP
    1. Podstawa prawna
    2. Charakterystyka szkoły
    3. Założenia programowe
    4. Misja szkoły

     

    1. „SYLWETKA” ABSOLWENTA
    1. Wizerunek absolwenta klasy III szkoły podstawowej
    2. Wizerunek absolwenta klasy VIII szkoły podstawowej

     

    1. KONCEPCJA WYCHOWAWCZA SZKOŁY
    1. Cele ogólne
    2. Działalność wychowawcza
    3. Działalność edukacyjna
    4. Działalność informacyjna
    5. Działalność profilaktyczna
    6. Zasady realizacji programu

     

    1. CEREMONIAŁ SZKOLNY
    1. Symbole szkoły
    2. Patron szkoły
    3. Logo szkoły
    4. Hymny
    5. Sztandar
    6. Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru
    7. Dekorowanie budynku szkoły flagami państwowymi

     

    1. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH
    1. Rola dyrektora szkoły
    2. Rola rady pedagogicznej
    3. Zadania nauczycieli i wychowawców
    4. Zadania pedagoga
    5. Zasady współpracy szkoły z rodzicami
    6. Rola samorządu uczniowskiego

     

    1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO WRAZ Z KALENDARZEM UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM I PROFILAKTYCZNYM
    2. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
    3. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH
    4. ZASADY EWALUACJI PROGRAMU

     

    1. WSTĘP

    W trosce o kształtowanie postaw i osobowości naszych wychowanków, my nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach dołożymy wszelkich starań, aby nauczanie i wychowanie oparte na uniwersalnych zasadach etyki, w tym również na chrześcijańskim systemie wartości, służyło rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną a chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, czujemy się zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku.
    (na podstawie preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. oraz Ustawy o Systemie Oświaty)

    1. Podstawa prawna:

    • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
    • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
    • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
    • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
    • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
    • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
    • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
    • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz.977 z późn. zm.)
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2017 r. poz.356)
    • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019
    • Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach .

    2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach to placówka położona w sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych, w otoczeniu zieleni z dala od ruchliwych ulic. Jest największą pod względem lokalowym placówką w naszej miejscowości. Funkcjonuje w środowisku miejskim i jest jedną z dwóch szkół podstawowych w Siemiatyczach.
    Istnieje od 1 września 1990 roku. Dnia 23 maja 1998 roku miała miejsce uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 3 imienia Jana Pawła II i wręczenie sztandaru.
    Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym.
    Bazę szkoły stanowi: 38 sal dydaktycznych, dwie pracownie informatyczne, biblioteka i czytelnia szkolna z salą multimedialną, cztery świetlice z zapleczem, hala sportowa, sala do gimnastyki korekcyjnej i dwie mniejsze sale sportowe z pełnym zapleczem sportowym, sala zabaw z programu rządowego „Radosna Szkoła”. W otoczeniu szkoły umiejscowione są dwa boiska: boisko tartanowe do piłki ręcznej oraz boisko asfaltowe, bieżnia. W budynku szkoły funkcjonuje kuchnia, przestronna stołówka, sklepik, gabinety specjalistów: pedagoga, logopedy i pedagoga specjalnego oraz EEG Biofeedback, a także gabinet pomocy medycznej. Na placu szkolnym znajduje się bezpieczny parking z wieloma miejscami parkingowymi. Do silnych stron  naszej placówki należy:

    • wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej,
    • liczne sukcesy szkoły (na poziomie powiatowym, wojewódzkim, krajowym),
    • nauczanie dwóch języków obcych j. angielskiego - od klasy pierwszej szkoły podstawowej i j. niemieckiego - od klasy IV,
    • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych w klasach IV – VIII,
    • wysoki poziom bezpieczeństwa – monitoring, drzwi zamykane - kontrola wejść i wyjść ze szkoły,
    • opieka świetlicowa z godzinami pracy dostosowanymi do potrzeb rodziców,
    • wyposażenie sal dydaktyczny w nowoczesny sprzęt multimedialny,
    • bezpieczny plac zabaw znajdujący się przy szkole,
    • bardzo dobra baza sportowa do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,
    • otoczenie szkoły w pięknej zieleni,
    • dobrze doposażona biblioteka z kącikiem czytelniczym i internetowym dla uczniów i nauczycieli,
    • aktywna, profesjonalna strona internetowa będąca nie tylko wizytówką szkoły, ale przede wszystkim narzędziem do przepływu informacji między uczniami, rodzicami, nauczycielami i mieszkańcami miasta,
    • certyfikaty będące efektem udziału w projektach ogólnopolskich: Dobrze zaprojektowana szkoła, Szkoła wolna od dopalaczy, Zaczytana szkoła, Szkolny wolontariat, Bezpieczna szkoła.

     

             Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej (w tym emocjonalnej, intelektualnej), duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

    Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

    Program ten określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych i profilaktycznych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

     

         Zadaniem szkolnej profilaktyki jest ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami współczesnej cywilizacji. Realizowana jest ona poprzez działania wychowawcze, profilaktyczne, a także przez reagowanie w sytuacjach rozpoznawania pierwszych prób podejmowania ryzykownych zachowań. Wszystkie zadania mają na celu wyposażenie młodego człowieka w umiejętności budowania dobrych relacji  z rówieśnikami , dorosłymi i pozytywnych więzi  rodzinnych opartych na skutecznej komunikacji, poznawania sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb, emocji i opinii.

         W szkole prowadzona będzie profilaktyka  na trzech poziomach: uniwersalna, selektywna i skoncentrowana na jednostkę. Profilaktyka uniwersalna skierowana będzie do wszystkich uczniów i rodziców. Jej celem jest promocja zdrowego stylu życia, nabywanie umiejętności psychospołecznych. Profilaktyka selektywna skierowana będzie do grup, które są w wyższym stopniu niż przeciętny narażone na rozwój problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych. Efektem podejmowanych działań ma być umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych. Prowadzona również będzie profilaktyka skoncentrowana na jednostkę – kierowana do osób, które dzięki oddziaływaniom korekcyjnym, terapeutycznym czy rehabilitacyjnym odzyskały sprawność i funkcjonalność, aby wrócić do swojego naturalnego środowiska.

    Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

    • wyników ewaluacji (wewnętrznej, zewnętrznej),
    • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
    • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2021 r.,
    • wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołu ds. rewalidacji, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),
    • obserwacji środowiska szkolnego,
    • wniosków z analiz dokumentacji procesu kształcenia,
    • wyników badań ankietowych i sondażowych z rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz innych.

     

    I. Misja szkoły

    Misją szkoły jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju ucznia, jego zainteresowań i pasji, motywowanie go i umacnianie wiary w siebie, kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, stworzenie przyjaznego klimatu w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym oraz zapewnia im pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie, integrowanie całej społeczności szkolnej do działań na rzecz placówki, inspirowanie do ciągłego rozwoju, stworzenie bezpiecznej i zdrowej szkoły.

    Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

     

    II. SYLWETKA ABSOLWENTA

    Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

    1. Wizerunek absolwenta szkoły podstawowej I etapu edukacyjnego - ucznia klasy III

    Sfera

    Wartość

    Opis

    Fizyczna

    Prawidłowa postawa ciała

    • dba o swoją sprawność fizyczną;
    • potrafi przyjąć prawidłową postawę ciała podczas nauki i zabawy;
    • aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych;
    • wykazuje wysoką sprawność w zakresie motoryki małej i dużej;

    Zdrowy styl życia

    • zna różne formy spędzania wolnego czasu;
    • potrafi zaplanować swój czas pracy i wypoczynku;
    • dba o swoje zdrowie fizyczne, aktywnie spędza wolny czas;
    • dba o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny;
    • stosuje zasady prawidłowego odżywiania się;

    Dbałość o bezpieczeństwo podczas pracy, nauki i zabawy

    • przestrzega ustalonych reguł bezpieczeństwa;
    • stosuje normy właściwego zachowania w szkole i poza nią;
    • potrafi bezpiecznie pokonywać drogę do i ze szkoły;

    Psychiczna

    Odpowiedzialny

    • podejmuje działania zdając sobie sprawę z ich konsekwencji;
    • troszczy się o siebie i innych;

    Zdyscyplinowany

    • przestrzega normy i zasady klasowe;
    • jest punktualny,
    • jest zawsze przygotowany do zajęć (ma odrobioną pracę domową, posiada przypory szkolne);
    • reaguje na polecenia nauczyciela;

    Opanowany i zrównoważony

    • właściwie reaguje na różne sytuacje, zachowania;
    • zachowuje się stosownie do sytuacji;
    • potrafi opanować emocje i koncentrować się;
    • potrafi właściwie reagować w sytuacjach konfliktowych;

    Zaradny

    • rozwiązuje różne problemy;
    • radzi sobie w różnych sytuacjach;

    Komunikatywny

    • zrozumiale wyraża swoje zdanie;
    • jasno przekazuje różne informacje;
    • łatwo nawiązuje rozmowę z innymi;

    Zna swoją wartość

    • ma poczucie własnej wartości;
    • kulturalnie i otwarcie wyraża swoją opinię – pozytywną czy też negatywną- jest asertywny;

    Wytrwały

    • nie zniechęca się podczas porażek;
    • podejmuje działania i dąży do osiągnięcia celu;

    Moralno - duchowa

    Kieruje się systemem wartości

    • potrafi odróżnić dobro od zła;
    • zna normy dobrego wychowania i według nich postępuje;
    • szanuje i jest uczciwy wobec innych ludzi;
    • ma poczucie winy- szanuje symbole narodowe i religijne;

    Wrażliwość estetyczna

    • dba o kulturę języka;
    • bierze udział w życiu kulturalnym środowiska lokalnego;
    • zna tradycje narodowe i lokalne;
    • dba o estetykę otoczenia;
    • zna postać Patrona Jana Pawła II;

    Tolerancyjny

    • szanuje ludzi innej religii i narodowości;
    • akceptuje i współpracuje z ludźmi z różnymi dysfunkcjami;

    Społeczna

    Otwarty

    • jest ciekawy świata i siebie;
    • bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły, środowiska lokalnego;

    Empatyczny

    • rozumie potrzeby drugiej osoby;
    • pomaga innym w trudnych sytuacjach;
    • jest uprzejmy, miły;

    Opiekuńczy

     

    • bezinteresownie pomaga innym;
    • niesie pomoc słabszym i niepełnosprawnym;

    Odpowiedzialny

    • poprawnie reaguje w sytuacjach zagrożenia;
    • posiada pozytywny stosunek do wykonywanych zadań;
    • potrafi panować nad emocjami;
    • jest odpowiedzialny za siebie;

    Kulturalny

    • wyróżnia się kulturą osobistą;
    • zna i stosuje się do obowiązujących norm społeczno – moralnych;
    • przestrzega zasad ustalonych w grupie;
    • nie używa brzydkich słów;

    Świadomy tożsamości narodowej i kulturowej

    •  ma poczucie przynależności narodowej i kulturowej;
    • szanuje dobra kultury;
    • świadomie uczestniczy w uroczystościach patriotycznych;

    Asertywny

    • potrafi radzić sobie z problemami;
    • wie do kogo zwrócić się o pomoc.

     

    2. Wizerunek absolwenta szkoły podstawowej II etapu edukacyjnego - ucznia klasy VIII

    Sfera

    Wartości

    Opis

    Fizyczna

    Właściwa sprawność oraz prawidłowa postawa ciała

    • prawidłowa dieta,
    • uczestniczy w zajęciach w-f-u,
    • aktywnie spędza czas wolny,
    • czas wolny spędza na świeżym powietrzu,
    • wykonuje ćwiczenia kształtujące właściwą postawę i rozwój mięśni,
    • uprawia różne dyscypliny sportowe,

    Właściwa postawa wobec zdrowia i życia jako najważniejszej wartości.

    • potrafi udzielić pierwszej pomocy,
    • asertywny wobec zagrożeń takich jak: alkoholizm, narkomania, Internet,
    • zna konsekwencje nieprawidłowego odżywiania,
    • potrafi nieść pomoc słabszym,
    • budowanie empatii wobec niepełnosprawności fizycznej,
    • stosuje się do przepisów ruchu drogowego,

    Psychiczna

    Odpowiedzialny

    • potrafi rozwiązywać problemy i podejmować właściwe decyzje,
    • umie sobie radzić z problemami,
    • radzi sobie z emocjami i uczuciami,
    • wie do kogo może zwrócić się o pomoc,
    • przewiduje konsekwencje swoich działań i zachowań,
    • zna swoje mocne strony i potrafi je doskonalić,
    • zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,

    Kreatywny i twórczy

    • posiada zainteresowania i chce je rozwijać,
    • ma bogatą wyobraźnię,
    • ma motywację do pracy i dąży do osiągania sukcesów,
    • umie realizować swoje pomysły,
    •  poszukuje nowych sposobów zdobywania wiedzy i przyswajania informacji,
    • wykorzystuje technologię informatyczną,
    • wykazuje się samodzielnością i pomysłowością,
    • ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki, które wykorzystuje w swojej pracy,

    Społeczna

    Wrażliwy

    • umie właściwie się zachować i funkcjonować w społeczeństwie,
    • buduje właściwe relacje  z drugim człowiekiem,
    • potrafi współpracować w grupie,
    • uwrażliwiony na współczesne zagrożenia np. internet,
    • korzysta z mediów społecznościowych,
    • dostrzega problemy występujące w najbliższym otoczeniu,
    • niesie pomoc innym, asertywny i empatyczny,

    Patriota i godny obywatel

    • szanuje godło, hymn państwowy oraz inne symbole narodowe,
    • ma szacunek do historii, tradycji, dużej i małej ojczyzny,
    • szanuje ludzi starszych, własnych rodziców, nauczycieli,
    • szanuje  dobra kultury oraz przyrodę,
    • zna historię własnego kraju i regionu,
    • umie odróżnić dobro od zła,
    • zna swoją wartość, prawa i obowiązki,
    • świadomy tożsamości narodowej,

    Moralno- duchowa

    Kształtowanie szacunku

    • szanuje innych ( ludzi dorosłych, rówieśników i młodszych od siebie),
    • serdeczny, życzliwy, rzetelny,
    • prawdomówny i szanujący wartości,
    • wykazuje zainteresowanie dobrem innego człowieka,
    • wrażliwy na dobro i krzywdę,
    • uczciwy i prawdomówny,

    Etyczny

    • kieruje się systemem wartości,
    • przyznaje się do błędów,
    • potrafi przepraszać, przebaczać,
    • przestrzega norm i regulaminów,
    • dba o kulturę języka i posługuje się poprawną polszczyzną,
    • nie przeklina, nie obraża,
    • ma szacunek do symboli religijnych,
    • zna postać patrona szkoły Jana Pawła II
    • godnie reprezentuję szkołę w czasie zajęć i poza szkołą,

     

    III. KONCEPCJA WYCHOWAWCZA SZKOŁY

    1. Cele ogólne

    Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

    1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
    2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
    3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
    4. duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

     

    2. Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

    1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

    2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

    3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

    4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

    5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

    6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

    7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

    8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

    9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

    10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

    Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

    3. Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

    1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
    2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
    3. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
    4. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
    5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
    6. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

     

    Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

    4. Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

    1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
    2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
    3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
    4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

     

    Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

    5. Działalność profilaktyczna obejmuje:

    1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
    2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
    3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

     

    Działania te obejmują w szczególności:

    1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
    2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
    3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
    4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

     

    W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

    • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i duchowej
    • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
    • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
    • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
    • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
    • rozwijanie zainteresowań uczniów,
    • promowanie zdrowego stylu życia,
    • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców,
    • kształtowanie kultury osobistej.

     

    Zadania profilaktyczne programu to:

    • zapoznanie z Regulaminem Szkolnym oraz procedurami dotyczącymi postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia 
    • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
    • promowanie zdrowego stylu życia,
    • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
    • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
    • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
    • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
    • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
    • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

     

    6. Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

    • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły
    • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
    • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
    • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
    • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

    Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

     

    IV. CEREMONIAŁ SZKOLNY

    1. Symbole szkoły

    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach  posiada:

    1. Patrona
    2. Logo
    3. Sztandar
    4. Hymn szkoły
    5. Ceremoniał szkolny

     

    1. Patron Szkoły 

     Patronem Szkoły jest Papież święty Jan Paweł II.

     

    1. Logo szkoły

    Szkoła jest także posiadaczem logo. Przedstawia ono białego gołębia na niebieskim tle z żółtą obwódką, na której jest nazwa szkoły.

     

    1. Hymny

    Na uroczystościach szkolnych, z wyłączeniem świąt państwowych, śpiewany jest hymn szkoły.

    Tekst hymnu:

    Janie – Pawle, nasz Patronie
    Twoja wielkość pomnikowa
    Nie przeminie, nie zatonie
    W akademiach, w pięknych słowach
    Janie – Pawle, nie zagaśnie
    Sława Twoja pośród nas,
    Będzie święcić światłem jasnym
    W salach szkolnych naszych klas.

     

    Twoja miłość nie zna granic.
    Burzy bariery wieczny Bóg.
    Na tej drodze niebios Pan
    Ciebie wspiera Sługę sług.
    Chcemy razem nasz Patronie
    Iść wciąż śladem Twoich stóp
    By w nas samych, w naszym świecie
    Bóg swą cząstkę znaleźć mógł.

     

    Na akademiach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym śpiewany jest hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.

     

    1. Sztandar Szkoły

    Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji - właściwych postaw dla jego poszanowania.

    1. Sztandar jest przechowywany w Sali Patrona.
    2. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie odnoszący sukcesy w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu: 
    • chorąży: jeden uczeń,
    • asysta: dwie uczennice.
    1. Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez wychowawców  do dyrektora szkoły.
    2. Po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną kandydatów opiekun pocztu sztandarowego ustala dwa składy.
    3. Insygnia pocztu sztandarowego to:
    • biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
    • białe rękawiczki.
    1. Sztandar bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych i świętach państwowych:
    • rozpoczęcie roku szkolnego,
    • zakończenie roku szkolnego,
    • ślubowanie klas pierwszych,
    • pożegnanie absolwentów,
    • uroczystości rocznicowe.
    1. Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.
    2. Uczniowie, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani odświętnie: chłopcy: białe koszule i ciemne spodnie, dziewczęta: białe bluzki i ciemne spódnice (spodnie).
    3. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz opiekunem i Dyrektorem Szkoły bierze udział w uroczystościach lokalnych, takich jak:
    • rocznica wybuchu II wojny światowej,
    • Dzień Sybiraka,
    • Święto Odzyskania Niepodległości,
    • rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
    • święta i uroczystości religijne,
    • udział w mszach z okazji uroczystości rocznicowych.
    1. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:
    • postawa „spocznij” sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.
    • postawa „na ramię”- chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.
    • postawa „prezentuj” z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „zasadniczej”.
    • „salutuj” -Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.
    • salutowanie sztandarem w marszu z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy  salutowaniu w miejscu.
    1. Komendy: „na prawo patrz” - pochyla sztandar , „baczność” - bierze sztandar na ramię.

     

    1. Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru.
    1. Wprowadzanie sztandaru:

    Prowadzący Uroczystość:

    Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy sztandar wprowadzić. Do hymnu.

    1. Wyprowadzenie sztandaru:

    Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić. Spocznij. Proszę usiąść.

    1. Pasowanie na ucznia 

    Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarza rotę przysięgi.

    Rota przysięgi:

    Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować. Starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz mojej Ojczyźnie – Polsce.

    Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów.

    Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty, który przyklęka na jedno kolano lub stoi w postawie zasadniczej, kładzie duży ołówek i mówi:
    Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach.

    d. Pożegnanie absolwentów

    Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci składają ślubowanie.
    Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Sztandar trzymają uczniowie pocztu sztandarowego. Reprezentanci absolwentów, stojąc po obu stronach sztandaru, ślubują z wyciągniętymi dwoma palcami prawej ręki skierowanymi na sztandar. Pozostali absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają słowa przyrzeczenia.

    Rota ślubowania absolwentów:

    • Ślubujemy być prawymi i użytecznymi Obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.

    Ślubujemy!

    • Ślubujemy zachować pamięć o tysiącletnim dziedzictwie naszego Narodu a w przyszłości przekazywać ją naszym dzieciom i wnukom.

    Ślubujemy!

    • Ślubujemy służyć Ojczyźnie, jakąkolwiek wyznaczy nam służbę.

    Ślubujemy!

    • Ślubujemy ciągle uszlachetniać się, by być godnym Imienia Polaka.

    Ślubujemy!

    • Ślubujemy pomnażać swoje talenty, by służyły dobru i bogactwu naszej Ojczyzny.

    Ślubujemy!

    • Ślubujemy przeciwstawiać się wszelkim przejawom agresji niszczącej Polskość i człowieczeństwo.

    Ślubujemy!

    • Ślubujemy nie splamić honoru Ojczyzny, Rodziny i Szkoły,

    Ślubujemy!

    • Ślubujemy na Polski Imię, na Jej Cześć podnosić czoła dumne.

    Ślubujemy!

    Po ślubowaniu – spocznij!

    1. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem:

    Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się na uroczystym apelu. Najpierw wchodzi poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

    Przekazuję wam sztandar - symbol………………………………..

    Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę

    Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

    Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami szkoły.

    Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:   

    a) wprowadzanie sztandaru

    L.p.

    Komendy

    Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

    Poczet sztandarowy

    Sztandar

    1.

    proszę o powstanie

    Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

    przygotowanie do wyjścia

    postawa „na ramię”

    2.

     

    baczność sztandar wprowadzić

     uczestnicy w postawie „zasadniczej”

    - wprowadzenie   sztandaru

    - zatrzymanie na ustalonym miejscu

    - w postawie „na ramię w marszu”

    - postawa „prezentuj”

    3.

    „do hymnu”

    jak wyżej

    postawa „zasadnicza”

    postawa „salutowanie w miejscu”

    4.

     „po hymnie”

     uczestnicy w postawie „spocznij"

     „spocznij”

    - postawa „prezentuj”

    - postawa „spocznij”

    5.

    „można usiąść”

    uczestnicy siadają

    „spocznij”

    postawa „spocznij”

     

    b) wyprowadzenie sztandaru

    L.p.

    Komendy

    Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

    Poczet sztandarowy

    Sztandar

    1.

    „proszę o powstanie”

    uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

    „spocznij”

    postawa „spocznij”

    2.

    „baczność sztandar wyprowadzić”

    uczestnicy w postawie zasadniczej

    - postawa  „zasadnicza”

    - wyprowadzenie sztandaru

    postawa „zasadnicza”

    postawa „na ramię w marszu”

    3.

    „spocznij”

    uczestnicy siadają

     

     

     

    c) ceremoniał ślubowania klas pierwszych  

    L.p.

    Komendy

    Opis sytuacyjny

    zachowania się

    uczestników po komendzie

    Poczet sztandarowy

    Sztandar

    1.

    proszę wstać

    uczestniczy wstają

     

     

    2.

    „baczność sztandar wprowadzić”

    uczestnicy w postawie zasadniczej

    wyprowadzenie sztandaru

    zatrzymanie na ustalonym miejscu

    - postawa „na ramię w marszu"

    -postawa „zasadnicza”

    3.

    „do ślubowania”

    uczestnicy w postawie zasadniczej

    ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania (palce na wysokości oczu)

    -postawa „zasadnicza”

    -postawa „prezentuj”

    -postawa „salutowanie w miejscu”

    4.

    „po ślubowaniu”

    uczestnicy „spocznij” ślubujący opuszczają rękę

    -postawa „spocznij”

    -postawa „prezentuj”-postawa „zasadnicza”

    5.

    „baczność”

    sztandar szkoły wyprowadzić”

    uczestnicy postawa „zasadnicza”

    -postawa „zasadnicza”

    wyprowadzenie sztandaru

    -postawa „zasadnicza”

    -postawa „na ramię w marszu”

     

    6.

    „spocznij”

    uczestnicy siadają

     

     

     

    1. Dekorowanie budynku szkoły flagami państwowymi.

    Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

    1. Dzień Edukacji Narodowej;
    2. Dzień Patrona Szkoły;
    3. święta państwowe;
    4. dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
    5. święta i uroczystości szkolne doraźne, np. Bieg Katyński.

     

    V. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

    1. Dyrektor szkoły:
    • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
    • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
    • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
    • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
    • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
    • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
    • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
    • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

     

    1. Rada pedagogiczna:
    • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
    • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców ,
    • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
    • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
    • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

     

    1. Nauczyciele:
    • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
    • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
    • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
    • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
    • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
    • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
    • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

     

    1. Wychowawcy klas:
    • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
    • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
    • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
    • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
    • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
    • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
    • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
    • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
    • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
    • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
    • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
    • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
    • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
    • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

     

    1. Pedagog szkolny.
    • diagnozuje środowisko wychowawcze,
    • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
    • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
    • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
    • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
    • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

     

    1. Rodzice:
    • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
    • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
    • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
    • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
    • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
    • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
    • rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
    • uczestniczą w życiu klasy i szkoły.

     

    1. Samorząd Uczniowski:
    • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
    • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
    • współpracuje z zespołami wychowawców i radą pedagogiczną,
    • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
    • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
    • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
    • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
    • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

     

    VI. KALENDARZ UROCZYSTKOŚCI O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM I PROFILAKYCZNYM:

    • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
    • akcja Sprzątanie Świata,
    • Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru i Dzień Sybiraka,
    • ślubowanie klas pierwszych,
    • otrzęsiny klas młodszych,
    • Dzień Edukacji Narodowej,
    • Dzień Papieski,
    • akcja Śniadanie daje moc,
    • Narodowe Święto Niepodległości,
    • andrzejki szkolne,
    • mikołajki klasowe,
    • szkolne spotkanie opłatkowe,
    • jasełka i misterium bożonarodzeniowe,
    • choinka noworoczna,
    • szkolne walentynki,
    • pierwszy dzień wiosny,
    • Siemiatycki Bieg Katyński,
    • Dzień Ziemi,
    • Święto Patrona Szkoły, rocznica nadania szkole imienia,
    • szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
    • Dni Siemiatycz,
    • Dzień Sportu,
    • Miejskie Obchody Przeciwdziałania Uzależnieniom,
    • zakończenie roku szkolnego.

     

    VII. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

    OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

    1. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
    2. Promowanie zdrowego trybu życia.

     

    OBSZAR ROZWOJU PSYCHICZNEGO

    1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
    2. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
    3. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
    4. Uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.
    5. Kształcenie odpowiedzialności wobec współczesnych zagrożeń (uzależnienia. agresja i przemoc, Internet, komputer, telefon).

     

    OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

    1. Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej i uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych.
    2. Kształtowanie szacunku do historii, tradycji małej i dużej Ojczyzny.
    3. Kształtowanie kultury osobistej i szacunku dla siebie i innych.
    4. Kształcenie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.
    5. Rozwój doradztwa zawodowego.

     

    OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

    1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole wartości.
    2. Kształtowanie zachowań etycznych.

     

    VIII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH

    Harmonogram_dzialan_wychowawczo-profilaktycznych_2022-2023.pdf

     

    IX. ZASADY EWALUACJI PROGRAMU

    Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

    1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
    2. obserwacja postępów w nauce,
    3. analiza udziału w konkursach, zawodach, olimpiadach i osiągane wyniki i sukcesy,
    4. analiza frekwencji na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
    5. ocena samopoczucia uczniów w szkole,
    6. badanie losów absolwentów.

     

    Narzędzia ewaluacji:

    1. analiza dokumentacji,
    2. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
    3. rozmowy z rodzicami,
    4. wymiana spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
    5. obserwacja, wywiad,
    6. inne.

    Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół powołany przez dyrektora. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacji badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych