Nawigacja

Wymagania edukacyjne kl. III gim.

Strony przedmiotu zajęcia artystyczne

Wymagania edukacyjne kl. III gim.

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych w klasie III
niezbędne do uzyskania  poszczególnychśródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nagminnie lekceważy zajęcia;
 • nie zna terminologii muzycznej i nie wyraża chęci do jej poznania;
 • nie wykonuje zadań powierzonych mu przez nauczyciela;
 • nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości i opanowania podstawowych umiejętności muzycznych.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności,
 • nie potrafi poprawnie zaśpiewać utworu, ale recytuje jego tekst,
 • nie potrafi wykonywać ćwiczeń muzycznych samodzielnie, bez pomocy nauczyciela,
 • wykazuje trudności w organizowaniu pracy, musi być kierowany,
 • zeszyt przedmiotowy niesystematyczny z licznymi lukami, mało czytelny.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • rozróżnia w muzyce podstawowe elementy dzieła muzycznego;
 • różnicuje tonację dur i moll, określa tempo, dynamikę, rytm, metrum, charakter wykonywanych utworów;
 • wykazuje obojętny stosunek do powierzonego mu zadania, lecz nie lekceważy poleceń nauczyciela, nie zwraca jednak uwagi na efekt końcowy pracy zespołu;
 • popełnia błędy intonacyjne w śpiewie, wspomaga się tekstem;
 • wykorzystuje wiedzę teoretyczną o średnim stopniu trudności;
 • przy wykonywaniu ćwiczeń muzycznych korzysta z pomocy nauczyciela;
 • zeszyt przedmiotowy dość systematycznie prowadzony, uchybienia w estetyce.

 

Ocenę dobrą - otrzymuje uczeń, który:

 • szanuje, nie krytykuje efektów pracy innych;
 • poprawnie i z zaangażowaniem przygotowuje się do zajęć, systema­tycznie i aktywnie w nich uczestniczy;
 • przyjmuje właściwą postawę skupienia podczas zajęć (prób);
 • wykazuje zaangażowanie i aktywność podczas zajęć;
 • określa nastrój utworów muzycznych;
 • rozpoznaje brzmienia instrumentów wchodzących w skład chóru, zespołu instrumentalnego,
 • dokonuje samodzielnej interpretacji dzieła muzycznego zgodnie z tematyką;
 • potrafi analizować słuchane utwory muzyczne;
 • śpiewa w grupie z poprawną dykcją piosenki nauczane na lekcjach.

 

Ocenę bardzo dobrą - otrzymuje uczeń, który;

 • bierze aktywny udział w przygotowywaniu koncertów zespołu;
 • rozumie i potrafi właściwie używać podstawowych terminów muzycznych dotyczących elemen­tów dzieła muzycznego;
 • dostrzega cechy ilustracyjne wybranych fragmentów utworu muzycznego;
 • potrafi w pełni wykorzystać własne umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia muzyczne;
 • wie, jak zaplanować kolejne czynności, jak ćwiczyć technikę gry na instrumencie, aby w pełni wy­eksponować efekt końcowy swojej pracy;
 • bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania;
 • starannie i z zaangażowaniem wykonuje powierzone mu zadania obowiązkowe;
 • śpiewa w grupie z poprawną dykcją z pamięci pieśni obowiązkowe;
 • pomaga w pracy innym, dba o ład i porządek nie tylko swojego miejsca pracy, ale całej pracowni.

 

Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

 • przejawia żywe zainteresowanie twórczo­ścią artystyczną, m.in. uczestnicząc w imprezach szkolnych, przeglądach, konkursach o charakterze artystycznym;
 • opowiada lub pisze recenzje z koncertów i imprez muzycznych;
 • pomaga słabszym kolegom, prezentującym wolniejsze tempo pracy;
 • chętnie prezentuje efekty swojej pracy na forum szkoły oraz poza nią;
 • bierze aktywny udział w przygotowywaniu koncertów zespołu;
 • wykonuje gazetki o tematyce muzycznej;
 • twórczo i sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą, językiem sztuki, instrumentem;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnego chóru lub zespołu instrumentalnego;
 • wykazuje chęć uczestniczenia w przeglądach, konkursach na różnym szczeblu.

​​

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć