Nawigacja

Strony przedmiotu Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne kl. VI

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa w klasie VI
niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

Ocena niedostateczna:

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i świata od XVIII w. do współczesności, nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych poleceń, nie wyrażał woli poprawy uzyskanych ocen, nie prowadził zeszytu, nie odrabiał prac domowych.

Ocena dopuszczająca:

Uczeń posiada minimalny zakres wiedzy i umiejętności, dzięki któremu jest w stanie nadrobić zaległości, wyraża chęć poprawy i współpracy z nauczycielem, uczeń zna najważniejsze postacie i wydarzenie z historii Polski i świata od XVIII w. do współczesności i przy pomocy nauczyciela potrafi je umieścić na osi czasu, prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocena dostateczna:

Uczeń zna ważne postacie i wydarzenia z historii Polski świata od XVIII w. do współczesności, potrafi wydarzenia prawidłowo datować, zna i wyjaśnia podstawowe pojęcia, wymienia podstawowe osiągnięcia cywilizacyjneludzi żyjących od XVIII w. do współczesności, umie pod kierunkiem nauczyciela zredagować notatkę, prowadzi zeszyt i dość systematycznie odrabia prace domowe, w czasie lekcji wykazuje aktywność w stopniu zadowalającym.

Ocena dobra:

Uczeń dobrze zna wydarzenia z zakresu historii Polskiświata od XVIII w. do współczesności, i prawidłowo je datuje, potrafi porównać życie ludzi epoki nowożytnej i współczesnych, znaleźć podobieństwa i różnice, umie prawidłowo odróżnić przyczyny i skutki wydarzeń, prawidłowo opisuje postacie z historii Polski i świata od XVIII w. do współczesności, dobrze wyjaśnia pojęcia historyczne, umie samodzielnie zredagować notatkę na podstawie podręcznika, aktywnie pracuje na lekcji, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i systematycznie odrabia prace domowe.

Ocena bardzo dobra:

Uczeń zna wszystkie wydarzenia z historii Polskiświata od XVIII w. do współczesności i prawidłowo je datuje, dostrzega przyczyny i skutki tych wydarzeń, potrafi bardzo dobrze opisać postacie historyczne, przyporządkować je do poszczególnych wydarzeń i podać ich wkład w historię państwa polskiego, bardzo dobrze wyjaśnia pojęcia historyczne, potrafi wskazać na te elementy współczesnego życia, które swój początek biorą w XVIII w., aktywnie uczestniczy w lekcji, formułuje wnioski na podstawie wiedzy zdobytej na lekcji, bardzo dobrze wykonuje testy sprawdzające wiadomości i umiejętności, wykonuje zadania dodatkowe o średnim stopniu trudności.

Ocena celująca:

Uczeń opanował i samodzielnie rozszerzył zdobytą wiedzę, formułuje wnioski na podstawie wiedzy zdobytej na lekcji i samodzielnie, potrafi udowodnić swoje zdanie używając argumentacji będącej skutkiem nabytej również samodzielnie wiedzy, rozumie związki pomiędzy historią państw w XVIII w. i współczesnych, potrafi umiejętnie powiązać wiedzę historyczną z wiedzą z innych przedmiotów, przygotowuje i przedstawia na forum klasy zdobytą samodzielnie wiedzę, bierze aktywny udział w konkursach szkolnych.

 

W odniesieniu do uczniów z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej stosuje się zindywidualizowane wymagania i ocenianie bieżące umiejętności oraz nabywanej wiedzy.

 

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć